Lesk a bída Programového vládního prohlášení

Avatar
Původní autoři

Ludvík Smýkal
26. 12. 2017
Francouzský spisovatel Honoré de Balzac napsal na počátku 19. století čtyřdílný román Lesk a bída kurtizán, zobrazující spojení finančního světa (v podání bankéře Nucingena) s pařížským podsvětím. Lucien (hrdina z předchozích Balzacových Ztracených iluzí) se již naučil „umění žít“. Zůstal slabochem, který se žene pouze za milostným uspokojením nebo společenským úspěchem. O podobné „Umění žít“ se pokouší současný premiér Andrej Babiš, se svým týmem odborníků, v Návrhu programového vládního prohlášení (dále jen návrh PVP) (ZDE), se kterým v lednu 2018 předstoupí před Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Jejich „román“ (návrh prohlášení) nemá „pouhé“ 4 díly jako Balzacův román, ale 16 samostatných kapitol, ve kterých se jejich, zřejmě jednotliví, autoři pokouší „nastínit“, s větším či menším úspěchem, své vize o činnosti a žádoucím rozvoji svých resortů.
Jako celek působí návrh PVP svým rozsahem impozantně, při rozboru jednotlivých kapitol a jejich vzájemné provázanosti se tento pocit postupně zcela vytrácí. Jeho autoři zřejmě zcela zapomněli na známá přísloví „Kolik hlav, tolik myšlenek“ a „Vše souvisí se vším“…        Řada tezí se tak stává diskutabilními, někdy se i vzájemně vylučujícími. Každá z kapitol a jednotlivých tezí by zasluhovala podrobnější odbornou komplexní analýzu, o návrhu PVP jako celku ani nemluvě.  Bylo by to dlouhé, předlouhé, pro většinu občanů zřejmě nestravitelné, čtení. Tak jen několik poznámek k vybraným tezím s některých kapitol návrhu PVP, z pohledu autora tohoto článku:
Finance a hospodaření státu
Budeme podporovat dlouhodobý hospodářský růst a usilovat o vyrovnaný státní rozpočet. Ctíme pravidlo, že případný deficit musí být nižší než výše investic. Rovněž budeme dlouhodobě stabilizovat státní dluh ve vztahu k HDP a udržíme ho na nízké úrovni.“
Bez odstranění odlivu zisků zahraničních společností a firem a jiných finančních prostředků do zahraničních daňových rájů jsou veškeré proklamace v oblasti financí a hospodaření státu pouhým „ohlupováním“ jeho občanů, které má přímý dopad i na ostatní kapitoly uvedené v návrhu PVP.
Sociální politika a zaměstnanost
Nastavíme pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb s cílem zajistit kvalitní, včasné, místně i finančně dostupné služby ve skladbě požadované klienty.“
Lze pochybovat, že senioři, kteří roky marně čekají na přijetí do domova seniorů, tuto tezi  ocení…
Digitální Česko                                                                                                              „Všechna data, která vzniknou za peníze daňových poplatníků, musí být neprodleně bezplatně zveřejňována. To podpoří další rozvoj služeb založených na těchto datech.“
Autoři této teze si zřejmě vůbec nejsou vědomi dopadu uskutečnění této myšlenky na státní rozpočet např. v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, který veřejnosti poskytuje právě za úplatu převážnou část dat vzniklých za peníze daňových poplatníků. Zřejmě není v naší „přerostlé“ státní správě žádnou výjimkou.
Vzdělávání, věda a výzkum
„Omezíme nadbytečnou byrokratizaci regionálního školství a posílíme postavení ředitele školy jako manažera.“
Autoři zřejmě vycházejí z myšlenky, že ředitel školy nemusí být povoláním učitel s potřebnou praxí mezi žáky a studenty, ale manažer s „jakýmkoliv“ vysokoškolským vzděláním. Zřejmě už se snaží řešit „problém“, kam všechny ty „manažery“, vycházející z našich veřejných a soukromých vysokých škol, umístit …
Doprava
„Vytvoříme podmínky pro mezioborovou spolupráci v oblasti nákladní dopravy tak, aby železniční a vodní doprava plnila služby pro silniční dopravce. Ze zdrojů EU proto podpoříme rozvoj terminálů kombinované dopravy. Cílem je vytvořit překladiště kontejnerů, která zajistí, aby po silnici probíhal pouze počáteční svoz, a závěrečný rozvoz a větší část nákladní dopravy probíhala po železnici či po vodě.“
Po cílené devastaci železniční a lodní dopravy v minulých cca 25 letech se tato vize jeví jako „ jiného světa“. Vytvoření překladiště kontejnerů stávající stav na železnici a v lodní dopravě rozhodně nevyřeší.
Obranná politika a Armáda České republiky                                                                 “Revizí mobilizačního systému posílíme schopnost mobilizace a rozvinutí Armády České republiky do podoby válečné armády, včetně budování příslušných záloh a zásob.”
Problematika mobilizace a uvedení armády do bojové pohotovosti v případě ohrožení státu a ve válečném konfliktu je ze všech uvedených tezí v této kapitole ta nejzávažnější a nejobtížnější. Je nezbytné, aby vláda „odkryla konečně karty“ a jasně sdělila občanům, koho považuje za nepřítele našeho státu, definovala jej a uvedla jasné důvody proč to tak vidí. Pro zajištění jejich bezpečnosti občanů, jejich rodin a obranyschopnosti státu je to klíčová otázka a to bez ohledu na skutečnost, že většina občanů neuvažuje v širších politických a ekonomických souvislostech. Nelze jim to zcela dávat za vinu, tak tomu bylo v historii přece vždy …  Zatím jim nikdo z kompetentních žádnou “reálnou” alternativu na změnu nepředložil a všichni, na které spoléhali, je v podstatě “zradili …
Vnitřní bezpečnost
Zjednodušíme volební pravidla tak, aby se občanům usnadnil přístup k volbám (včetně zavedení korespondenční volby, zrušení místní příslušnosti pro vydávání voličských průkazů). Prosadíme zefektivnění volby do Senátu zavedením jednokolového systému.“
K zavedení korespondenční volby předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, v souvislosti se zjištěním závažných chyb při volbách do PSP ČR, mj. uvedl: „Pozitivní kouzlo současné formy voleb je osobní kontrola, že skutečně každý volič přijde před komisi, je identifikován a vykoná své volební právo. Tohle dálkovým přístupem, tedy elektronickou identitou, kterou vám někdo může ukrást, ztratíte. Jsou to velká rizika. Stav naší veřejné správy z hlediska e-governmentu není v takové kondici, abychom tato rizika mohli eliminovat. Chápu, že jsou tu nápady v reakci na to, že chodí k volbám málo lidí. Proto se třeba přemýšlí o tom, jak jim to zpřístupnit. Ale tam je těch úskalí tolik, že bych rozhodně neopouštěl dosavadní model. Není překonaný, jen se musí udělat pořádně.“ https://www.lidovky.cz/sef-soudu-baxa-varuje-pred-manipulaci-voleb-fkx-/zpravy-domov.aspx?c=A171121_135901_ln_domov_jho
Právo a spravedlnost
V zákonodárné oblasti budeme dbát na stabilitu právního řádu a klást důraz na kvalitu nově přijímaných norem.“
Důraz na kvalitu nově přijímaných norem by měl být samozřejmostí, ne prioritou nové vlády. Jejím cílem by se spíše mělo stát vyčistění úděsného a nezvladatelného nepořádku (Augiášova chléva) v oblasti zákonů, předpisů apod., které nezvládají v současnosti ani právníci.
Zahraniční politika
Budeme prosazovat aktivní a srozumitelnou zahraniční politiku jednoznačně zaměřenou na prosazování českých národních zájmů. Tato politika musí zajistit České republice posilování bezpečnosti, prosperitu a právní demokratický charakter státu. Jsme a budeme i nadále nedílnou součástí evropského civilizačního a hodnotového prostoru. Proto musí naše zahraniční politika vycházet především z členství v EU a NATO.“
Už z preambule této kapitoly návrhu PVP  je zřejmé, že její autoři vůbec nepochopili, příp. nechtějí pochopit, změny, ke kterým ve světě v současnosti dochází.
Kultura
Kulturu považujeme za jeden z nejdůležitějších faktorů zdravého rozvoje společnosti, který zásadně ovlivňuje všechny její stránky. Kultura v nejrůznějších podobách se významně podílí na formování obrazu naší společnosti v zahraničí. Kulturní projevy a artefakty se stávají součástí evropského kulturního dědictví, v němž se zrcadlí základní hodnoty společnosti postavené na evropské křesťanské duchovní tradici“
Otázkou je, co si kdo pod pojmem kultura představuje. Veřejnoprávní Česká televize zřejmě americké „škváry“, založené na násilí …
Zdravotnictví
Nastavíme systém kontroly kvality péče, kterou tím začneme systematicky měřit. Budeme prosazovat finanční motivaci poskytovatelů ke zlepšování zdravotní péče. Informace o kvalitě péče budou dostupné pro pacienty.“
Na „systematické měření kvality péče“ ve zdravotnictví se zřejmě všichni můžeme začít těšit. Důsledkem také může být, že k lékaři a do nemocnic budou přijímáni, kvůli statistice, pouze jen tzv. „zdraví nemocní“.
Průmysl a obchod
Ministerstvo průmyslu a obchodu chce být ministerstvem nejen pro firmy, ale i pro občany. V komunikaci s občany podpoříme rozšíření vysokorychlostního internetu, čímž uspoříme jejich čas i peníze.“
Autorům této kapitoly zřejmě unikla podstatná věc. Občanům mnohých malých měst a obcí mnohdy nevadí, že u nich není rozšířen vysokorychlostní internet, ale skutečnost, že si v místě nemají možnost si nakoupit ani základní potraviny a potřeby, neexistují tam potřebné služby, apod. Námitka, že zřízení a provozování potřebných obchodů a služeb v jejich obci není v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu, v jejich očích těžko obstojí …
Veřejné investice a místní rozvoj
Stabilizujeme právní prostředí v oblasti bydlení a budeme usilovat o dostupné nájemní bydlení pro všechny cílové skupiny občanů“
Společenství vlastníků jednotek po celé republice splnění této téze návrhu PVP jistě uvítají. Mohou doufat, že nezůstane jen na papíře …
Zemědělství                                                                                                                     Chceme dosáhnout úplné soběstačnosti ve výrobě co nejširšího spektra základních potravin a zajistit kvalitu a bezpečnost potravin pro občany.“
V době, kdy na mnohé české vesnici je vzácností spatřit drůbež, domácí prase, ovci, krávu, apod. opravdu „pozoruhodná“ vize. Jak „z jiného světa“.                                                                                                                                               
Životní prostředí
Budeme důsledně chránit zemědělskou půdu, především tu nejkvalitnější, její využití pro jiné než zemědělské účely bude možné jen z důvodu vyššího veřejného zájmu. Budeme preferovat větší využití bývalých hospodářských ploch, tzv. brownfieldů. Zajistíme co nejrychlejší realizaci programu ochrany zemědělské půdy ohrožené vodní erozí.“
Podobná předsevzetí si lze přečíst v programových prohlášeních skoro všech polistopadových vlád. Bohužel, vždy zůstalo jen u slov. Na realizaci vždy chyběla vůle, peníze a lidi…
Sport                                                                                                                                                         „Zvýšení atraktivity výchovných programů pohybové gramotnosti a zvyšování tělesné zdatnosti mládeže na všech typech škol.“
Předsevzít si „zvýšení tělesné zdatnosti mládeže na všech typech škol“ v době, kdy většina školáků a studentů má ve škole maximálně 1 hodinu tělocviku týdně a řada z nich je z různých důvodů z tělocviku uvolněna, je „opravdu záslužné“. Otázkou je, zda, z řady důvodů,  realizovatelné…