Výzva vládě a MZV ČR ohledně vojenské agrese v Sýrii

Avatar
Původní autoři

23. 4. 2018
Byzantský katolický patriarchát se připojuje a plnou mírou sdílí prohlášení patriarchů Antiochie a celého Východu, kteří ostře odsoudili brutální vojenskou agresi proti Sýrii ze strany USA, Francie a Velké Británie uskutečněnou na základě nepodložených tvrzení o tom, že syrská vláda použila chemické zbraně.


Takové vojenské agrese plodí ještě větší násilí, v konečném důsledku podporují teroristy a oddalují ukončení války. Zároveň roste nebezpečí, že nezodpovědné jednání přeroste v mezinárodní vojenský konflikt, jehož následky by byly katastrofické! Z toho důvodu i Byzantský katolický patriarchát odsuzuje vojenskou agresi jako nepřípustný způsob jednání západních států. Povinností OSN je vyvodit z tohoto válečného zločinu důsledky a v rámci spravedlnosti a norem mezinárodního práva stanovit vůči USA, Anglii a Francii sankce. Situace je o to vážnější, že dnes už se šíří video dokumenty, které odhalují, že chemický útok byl předstíraný a vůbec k němu nedošlo.

Patriarchové Jan X., řecký pravoslavný patriarcha Antiochie a celého Východu, Ignác Efrém II., syrský pravoslavný patriarcha Antiochie a celého Východu a Josef Absi, melchitsko-řecký katolický patriarcha Antiochie, Alexandrie a Jeruzaléma vyjádřili svůj nesouhlas s porušováním mezinárodního práva, Charty OSN a odsoudili neoprávněný vojenský útok na svrchovaný stát, který je členem OSN. Tento útok se stal v době, kdy nezávislá mezinárodní komise pro vyšetřování měla právě začít svou práci v Sýrii.

Byzantský katolický patriarchát děkuje prezidentu ČR, který odsoudil vojenskou agresi západních států proti Sýrii. Zároveň patriarchát vyzývá českou vládu: Přehodnoťte své veřejné vyhlášení a rovněž veřejně odsuďte vojenskou agresi proti Sýrii. Samozřejmě tento svůj postoj prezentujte i v OSN se všemi důsledky pro USA, Francii a Velkou Británii.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

 20. 4. 2018

In memoriam

Byzantský katolický patriarchát tímto vyslovuje svou plnou podporu křesťanům a lidu Sýrie sužovanému válkou. Nezapomínáme na křesťanské mučedníky, děti, mládež, starce, kteří se nezřekli své víry v Ježíše Krista, ale zabíjeni rukama islámských teroristů, statečně umírali. Kéž Bůh na jejich přímluvu vzbudí nové křesťany a Sýrii dá nový život. Nezapomínáme ani na ty statisíce křesťanů, které opustily Sýrii z důvodu těžkých pronásledování a doufáme, že se budou moci co nejdř íve vrátit domů.

Kéž přímluva přesvaté Bohorodičky dá Sýrii povstat k novému životu v Kristu.

Příloha: Vyhlášení východních patriarchů

Prohlášení patriarchů Antiochie a celého Východu:
Bůh je s námi. Uvědomte si to všechny národy, a mějte to na zřeteli!

My patriarchové Jan X., řecký pravoslavný patriarcha Antiochie a celého Východu, Ignác Efrém II., syrský pravoslavný patriarcha Antiochie a celého Východu a Josef Absi, melchitsko-řecký katolický patriarcha Antiochie, Alexandrie a Jeruzaléma, ostře odsuzujeme brutální agresi, která se udála dnes ráno proti naší drahé zemi Sýrii ze strany USA, Francie a Velké Británie na základě nepodložených tvrzení o tom, že syrská vláda použila chemické zbraně.

Pozvedáme naše hlasy, abychom potvrdili následující:

1. Tato brutální agrese je jasným porušením mezinárodního práva a Charty OSN, protože to byl neoprávněný útok na svrchovanou zemi, člena OSN.

2. Obzvláště nás bolí skutečnost, že útok přichází ze strany mocných zemí, kterým Sýrie nijak neuškodila.

3. Nepodložené obvinění USA a jiných zemí o tom, že syrská armáda používá chemické zbraně a že Sýrie vlastní takovýto druh zbraní jsou vyhlášením, které není podložené ani podporované dostatečnými a jasnými důkazy.

4. Načasování této nespravedlivé agrese proti Sýrii v době, kdy nezávislá mezinárodní komise pro vyšetřování měla právě začít svou práci v Sýrii, podkopává práci této komise.

5. Tato brutální agrese ničí šance na mírové politické řešení a vede k eskalaci a dalším komplikacím.

6. Tato nespravedlivá agrese dodává odvahu teroristickým organizacím a dává jim pobídky na pokračování v terorizmu.

7. Vyzýváme Radu bezpečnosti OSN, aby hrála svou přirozenou roli a přinášela mír namísto toho, aby přispívala k eskalaci válek.

8. Vyzýváme všechny církve v zemích, které byly účastny na této agresi, aby naplňovaly své křesťanské povinnosti podle učení Evangelia, aby odsoudily tuto agresi a aby vyzvaly svoje vlády zavázat se chránit mezinárodní mír.

9. Vzdáváme hold odvaze, hrdinství a obětem Syrské arabské armády, která hrdinsky chrání Sýrii a zabezpečuje bezpečnost pro její lid. Modlíme se za duše mučedníků a za uzdravení raněných. Jsme přesvědčeni, že armáda se neskloní před vnějšími či vnitřními agresemi a že bude odvážně bojovat proti terorizmu, dokud nebude od terorismu očištěn poslední centimetr syrské země. Stejně tak chválíme hrdinský postoj zemí, které jsou přátelské vůči S&yacu te;rii a jejímu lidu.

Modlíme se za bezpečnost, vítězství a osvobození Sýrie od všech válek a terorizmu. Také se modlíme za mír v Sýrii i po celém světě a vyzýváme k zesílení snah po národním smíření, aby byla zabezpečená ochrana země a zachován důstojný život všech Syřanů.

http://syriacpatriarchate.org/2018/04/a-statement-issued-by-the-patriarchates-of-antioch-and-all-the-east-for-the-greek-orthodox-syrian-orthodox-and-greek-melkite-catholic/