Dopis Veřejné ochránkyni práv

Avatar
Původní autoři

25. 5. 2018
Vážená paní Šabatová,
obracíme se na vás ve věci zrušení divadelní hry „Naše násilí a vaše násilí“ (zdezdezde), která má být uvedena 26. 5. 2018 v divadle Husa na provázku v Brně v rámci festivalu „Divadelní svět Brno“.
Tato divadelní hra v konkrétní scéně hrubě potupuje osobu Ježíše Krista a má charakter bezprecedentního rouhaní a znevažování. Ježíš Kristus, jak víte, je pro všechny věřící křesťany svatým Bohem, kterého uctíváme. On je pro nás tím nejposvátnějším. Hra znevažuje nejen jeho jméno, ale spolu s ním i věřící. Představení tak rozpaluje náboženskou nesnášenlivost, hanobí náboženství, kromě jiného relativizuje teroristické útoky a hanobí státní vlajku ČR.


Vedení rady Magistrátu města Brna přes varování a intervence tuto hru povolilo, přestože byla zorganizovaná petice za její zrušení. Rovněž byly v Brně pořádány mírné protestní akce za zrušení představení a jiné aktivity. Hlas křesťanů a hlas veřejnosti je totálně ignorován, dochází k bezprecedentnímu porušení základních lidských práv.

Martin Glaser, ředitel Národního divadla Brno, se přitom dovolává jednoho z hesel akce, kterým je svoboda. Takové chápání svobody je nepřípustné.

Mgr. Ing. Jiří Mrázek, ICLic. Mgr. Jan Rozek signatáři otevřeného dopisu Národnímu divadlu Brno a petice za zrušení představení „Naše násilí a vaše násilí“ uvádějí: „Tato divadelní hra svým obsahem zcela vybočuje z ústavního práva svobody projevu a svobody umělecké tvorby, které jsou garantovány čl. 17 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (dále jen „LZPS“). Omezení svobody projevu je uvedeno přímo v čl. 17 odst. 4 LZPS, kde jsou uvedeny limity svobody projevu. Hranicemi svobody projevu se opakovaně zabýval i Ústavní soud, a to např. v nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 359/96 ze dne 10.07.1997, kde bylo judikováno, že ‚vybočí-li publikovaný názor z mezí v demokratické společnosti obecně uznávaných pravidel slušnosti, ztrácí charakter korektního úsudku a jako takový se zpravidla ocitá již mimo meze ústavní ochrany‘.

Obdobným způsobem se vyjádřil i Evropský soud pro lidská práva. … uvedení předmětné hry může naplňovat skutkovou podstatu trestného činu dle ustanovení § 356 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“) – Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (nenávist vůči křesťanům, ale i vůči původním obyvatelům Evropy jako takovým), ale také dle ustanovení § 365 trestního zákoníku – Schvalování trestného činu, kdy hra má dle zahraničních recenzí relativizovat zločinnost teroristických útoků a snad je i schvalovat.“

Tímto Vás Byzantský katolický patriarchát žádá, abyste se zasadila za zrušení divadelní hry „Naše násilí a vaše násilí“ i za zákaz jejího uvádění na území ČR.

Za Byzantský katolický patriarchát

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

Kopie:
Prezidentu a vládě ČR
Biskupům ČR
Masmédiím