Jaroslav Tichý: K obraně českých národních zájmů

Avatar
Původní autoři

Radim Valenčík
25. 5. 2018      RadimValenčíkPíše
Na článek L. Smýkala o národních zájmech, viz: zde v kontextu diskuse v Marsu o nezávislé programové platformě přišel podnětný ohlas od Jaroslava Tichého. Uveřejňuji jej na svém blogu s tím, že za nejvhodnější roli nezávislé programové platformy považuji tu, kterou vymezuje jako: “vytvářet spíše obecně sjednocující pohled většiny našich obyvatel na pojmenování aktuálních a nově přicházejících problémů pro náš stát a pro naše občany, včetně pojmenování jejich příčin a předkládání návrhů na způsob jejich řešení (s cílem přispívat ke sjednocování alternativních politických sil na tomto základě)”. Před setkáním 19. června se k tomu pokusím ještě podrobněji vyjádřit.

 

České národní zájmy – a co pro ně zpočátku dělat
Jaroslav Tichý
Navazuji tímto na podnětný článek p. L. Smýkala na Nové republice ze dne 18. 5. t. r. a na jím oznamovanou činnost vznikající nezávislé platformy představenou a diskutovanou dne 15. května t. r. v hotelu Mars v Praze Vršovicích, kde jsem byl rovněž účasten.
Moje následující poznámky nesměřují proti této aktivitě, nýbrž právě naopak ke zvýšení její efektivnosti a uplatnění v praktickém životě, pokud si tato platforma takový cíl pro svoji další činnost uloží.
Tak tedy:
1. Tato iniciativa má minimálně 1 rok (spíše však více) zpoždění oproti potřebám vyplývají-cím z konkrétní politické a společenské situace u nás, včetně přihlédnutí k jejímu mezinárodnímu kontextu.
2. Vzniká tedy za situace a zkoumá některé otázky, které zkoumaly některé alternativní politické strany již před zahájením práce na svých volebních programech pro říjnové volby v r. 2017, tedy více než před rokem. Výsledky, k nimž tyto strany došly, jsou promítnuty v jejich volebních programech. Nabízí se tedy otázka, zda nutně začínat v rámci této platformy znovu od bodu nula a proč. Zejména za situace, kdy s ohledem na vývoj na naší i na zahraniční politické scéně nás tlačí čas. Ten čas, který jsme všichni v  minulosti ztratili, ač důvody k tomuto stavu vedoucí byly případ od případu rozdílné. Jedním z  rozhodujících momentů možného řešení, který jsme jako národ propásli, byly loňské říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
3. Je otázkou, jakou náplň a formu činnosti si zakládaná platforma sama stanoví. Zda tedy hodlá:
A/ vyvíjet vlastní politickou činnosti s cílem angažovat se v případě úspěšnosti v dalších volbách za účelem prosazování vlastního programu nebo
B/ vytvářet spíše obecně sjednocující pohled většiny našich obyvatel na pojmenování aktuálních a nově přicházejících problémů pro náš stát a pro naše občany, včetně pojmenování jejich příčin a předkládání návrhů na způsob jejich řešení (s cílem přispívat ke sjednocování alternativních politických sil na tomto základě) či
C/ zůstat jen jakýmsi diskuzním klubem diskutujícím jednotlivá témata v očekávání, že závěry z takové diskuze budou využívány v praktickém životě některými z alternativních stran či hnutí?
V případě ad A/ půjde fakticky o postupné vytváření základny příznivců k  následné konverzi platformy na občanské hnutí (či politickou stranu).
V případě ad B/ pak (v ideálním případě) půjde o vytvoření sjednocující ideové platformy pro dosud roztříštěné strany a hnutí alternativy. Taková činnost v případě její úspěšnosti by jistě měla nemalý význam pro další politický a společenský vývoj u nás. Kromě uvedeného by totiž mohla (a měla) v rámci své činnosti:
napravovat i pokřivené společenské normy a morálku společnosti a 
zabývat se praktickou konkretizací českých národních zájmů formulovaných v obecnější rovině velmi výstižně pí prof. Stanislavou Kučerovou, jak uvádí ve svém článku p. Smýkal;
pomáhat při obrodě naší společnosti, a to po všech stránkách, včetně stránky vědomostní a duchovní, jak blíže specifikuji v následujícím bodě 5. e/ tohoto článku.
V případě ad C/ taková činnost uspokojí snad jen její účastníky, nebude mít však žádný praktický význam pro další politický a společenský vývoj u  nás.
4. Bude nezbytně nutné, aby se vznikající platforma profilovala i z hlediska svých cílů, k nimž chce svoji činnost směřovat, jakož i prostředků, kterými jich chce dosáhnout. To má logicky základní vypovídací schopnost o této platformě a současně i  zásadní význam pro to, jak na ni bude občany pohlíženo a v jaké míře se k  ní začnou hlásit naši občané.
Tedy např.:
a/ obnova nezávislého státu a provedení potřebných systémových změn nebo
b/ obnova nezávislého státu bez provedení systémových změn nebo
c/ odchod z EU při setrvání v NATO nebo
d/ setrvání v EU se snahou o jeho reorganizaci s odchodem z NATO či
e/ setrvání v EU i v NATO v očekávání, až se samy rozpadnou apod.
5. Naše společnost potřebuje:
a/ záchranu před zničením islamizací;
b/ záchranu před zatažením do 3. světové války proti Rusku;
c/ systémovou změnu tak, aby nebyla rozdělena na 1 % lidí dobývajících rentu a na 99 % těch ostatních, kteří jim na ni vydělávají, ať již vědomě či nevědomě. Tedy odchod od společnosti, kde:
– jedni vydělávají nikoliv svojí činností vytvářející zisk, nýbrž kde se tito lidé upnuli na vydobytí a obhajobu privilegií, která jim přinášejí bezpracný zisk, zatímco
– ostatních 99 % jim na tuto rentu vydělávají, ač sami dostávají stále méně;
Tedy zlepšení materiálního ale i společenského postavení většiny našich občanů a odbourání jejich pocitu sociální nespravedlnosti.
d/ realizaci obnovy naší země po stránce politické, ekonomické a společenské;
e/ obrodu, a to zejména po stránce vědomostní, kulturní a duchovní. Bez doplnění informací a dovzdělávání našich občanů nelze ale rozumně očekávat ani obnovu duchovní. Nelze pak očekávat ani širokou podporu občanů v realizaci programu na obnovu naší země po stránce politické, ekonomické a společenské. Zásadní otázkou je, zda to lze učinit při  členství v EU, která směřuje k rozpuštění národních států a jejich národů.
Bylo by proto velmi prospěšné a záslužné, pořádat kromě setkání členů této platformy (jako určité formy brainstormingu a přípravy práce na další konkrétní činnosti této platformy) též přednášková/vzdělávací turné v jednotlivých městech naší vlasti. K takové činnosti lze nepochybně přizvat i externí spolupracovníky, nemusí tedy jít jen o členy platformy. To vše platí v  případě výběru a realizace cílů ad B/ této platformy. 
Že je to velké očekávání? Ano, to je. Je to ale rovněž i velká příležitost. A taková činnost by byla pro společnost velmi prospěšná a brzy i společností oceňovaná.
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/5775-jaroslav-tichy-k-obrane-ceskych-narodnich-zajmu.html