Stížnost na generálního ředitele pro tolerování cenzury u Zpravodajství ČT24

29. 11. 2018
Rada České televize
Ing. Jan Bednář, předseda
Kavčí hory
140 70 Praha 4
Věc: Stížnost na generálního ředitele pro tolerování cenzury u Zpravodajství ČT24
Zpravodajství ČT24 bylo upozorněno na citace Mořského práva. Ve vysílání neuplatnilo možnost odvysílat objektivní, vyvážené informace, umožnit, aby divák posoudil fakta a ne doměnky, subjektivní, osobní, nenávistná stanoviska a to nejen v podání pozvaných hostů.


Žádáme Radu České televize, aby postupovala dle Ústavy ČR a zákona o České televizi a zamezila pokračování cenzury, kterou doložitelně Zpravodajství ČT24 provádí s uplatněním svého práva ke kontrole a k odpovědné osobě za činnost ČT vyvodila příslušné kroky.

Za Iniciativu NE základná ČR,z.s.
Václav Novotný, předseda
IČ: 28558324

Pobřežní vody se vymezují od bazální linie za odlivu do vzdálenosti 12 námořních mil (22,224 km). Mořské dno, vodní masy i vzdušný prostor nad touto zónou je pod plnou národní suverenitou pobřežního státu. Pobřežními (výsostnými) vodami mohou v době míru proplouvat také válečné lodě cizích států, podmořská plavidla musejí plout vynořená se vztyčenou vlajkou. Projíždějící lodě musejí dodržovat celní, zdravotní a plavební předpisy pobřežního státu. Pokojný průjezd musí být nepřerušený a nesmí ohrožovat mír, veřejný pořádek a bezpečnost pobřežního státu. Loď užívající právo volného průjezdu podléhá v pobřežním moři druhého státu zásadně jeho jurisdikci. Pobřežní stát nezasahuje do vnitřních poměrů na projíždějící lodi, ledaže by se důsledky těchto poměrů projevily na břehu. Nedovolený je průjezd, při němž by došlo k hrozbě silou či použití síly, ke sbírání informací , k vylodění nebo přijetí na palubu vojenského zařízení, zboží, valut nebo osob, znečištění vod a ovzduší, k lovu ryb, k provádění vědeckého výzkumu nebo rušení spojovacího zařízení pobřežního státu.

Přidružená zóna je pásmem moře (12 Nm), které přiléhá bezprostředně k teritoriálnímu moři a nepřesahuje šířku 24 mil od pobřežní linie. V tomto pásmu vykonávají pobřežní státy kontrolu cizích lodí (ne tedy výlučnou svrchovanost) potřebnou k tomu, aby zabránily porušování svých celních, fiskálních, imigračních a zdravotních předpisů.