Řeč na jednání frakce Identita a demokracie v Talinu

Avatar
Původní autoři
Ivan David
12. 12. 2019
Vážený pane ministře, vážení kolegové, milí hostitelé,
děkuji vám za příležitost se s Vámi setkat v tomto krásném městě a znovu ho vidět po 16 letech. Obdivoval jsem zde především množství středověkých budov, jaké se skoro nikde v Evropě nezachovaly v takovém počtu. Fascinovala mě nejstarší lékárna na světě, která je stále v provozu.
Připomínám to zde proto, že si všichni vážíme historické kulturní kontinuity. To už dnes zdaleka není samozřejmostí. Stále více lidí žije jen přítomností a svými bezprostředními zájmy.
 Pozn.: Originál je na konci textu:


Mnoho bývalých zemí tzv. sovětského bloku trpí extrémní mírou emigrace, země západní Evropy vysokou imigrací, která zcela nepochybně tyto země nevratně změní. Hlavně mladí lidé hledají příležitosti mimo svoji vlast a už se nevracejí. Ti kteří zůstávají nestačí udržet plné fungování komunity. Řada východoevropských zemí trpí vysokou sebevražedností. Budoucnost je velmi nejistá.

Naše frakce nese název Identita a demokracie. Bez navázání na tradice není identity.

Jsme svědky snahy využit hospodářské globalizace k potlačení identity národů.

Nejsme nacionalisty, respektujeme národy a kultury, které respektují nás. Musíme naše národy spojovat proti nadnárodním nepřátelům. Velmoci chrání malé země jako svoji kořist.

Anonymní masa jednotlivců bez identity, je snáze ovladatelná než komunita s vnitřními vazbami. Bez vnitřních vazeb je komunita odsouzena k zániku. Nemůže prosadit společné zájmy. Masa bez identity je bezbranná proti vnějším i vnitřním hrozbám. To je skutečným cílem a hlavní myšlenkou Evropské unie. Řídí ji škůdci za pomoci užitečných idiotů. Není pravda, že snižuje hrozbu války.

Pokud by se to někomu zdálo jako konspirační teorie, stačí si vzpomenout na hraběte Coudenhove-Kalergi a jeho dílo Praktický idealismus a myšlenky tzv. Panevropy. Je uznáván jako velký Evropan. V budově Evropského parlamentu ve Štrasburku je vystavena jeho busta. Cena Coudenhove -Kalergi je pravidelně udělována těm kteří mají největší zásluhu na potlačení národů a jejich států. Jeho cílem bylo vytvoření hnědé rasy mísením černochů a Evropanů. Vytvoření ovladatelné masy bez identity. Na tom se pracuje.

Americký historik Shorter vysvětluje obrovský rozmach vědy v Německu 19. století právě tím, že jednotlivá knížectví nesjednoceného Německa spolu soupeřila, soutěžila, kdo bude mít krásnější katedrálu, lepší divadlo, ale také nejlepší univerzitu s věhlasnějšími profesory, zatímco Francie měla stejné předpoklady ve velikosti, bohatství a početnosti národa, ale byla příliš centralizovaná. Mimo Paříž nikdo mnoho neznamenal. Chyby v centru neměl kdo napravit.

Sportovní soutěže jsou atraktivnější, když soutěží reprezentanti národů, než když soutěží majitelé sportovních klubů. Soutěžení všechny motivuje a obohacuje. Pokud uznáváme stejná pravidla a respektujeme se.

Demokracie je znovu v ohrožení. Přibývá zemí, kde padají tresty za verbální projevy. Je omezováno základní demokratické právo – svoboda slova. Jsou zakazovány knihy a znemožňována veřejná vystoupení. V České republice minulý týden poslali poslanci sedmi parlamentních stran reprezentující 80% voličské základny dopis Kongresu USA, aby prosadil ještě větší omezení vyjadřování názorů na sociálních sítích.

Při obhajobě svých postojů v Evropském parlamentu stále prohráváme. Prohráváme s fanatiky a korupcí. Musíme co nejlépe oslovovat tu část veřejnosti, která neztratila schopnost porozumět.

Jsme označováni jako extrémisté, ale obhajujeme racionální postoje daleko od skutečných extrémů, bizarní nápady, které jsou nám vnucovány.

Evropská unie není řešením problémů Evropy, ale jejich zdrojem. Její neefektivita v pokusech řešit problémy je do nebe volající. Neochota respektovat podmínky v různých zemí je nepřijatelná.

Optimismus vůči Evropské unii je velký. Skoro tak velký jako optimismus naprosté většiny Němců, pokud jde o budoucnost tisícileté říše. A to byl nepochybně nejvzdělanější národ Evropy. Proto se nedivme optimismu občanů, pokud jde o budoucnost Evropské unie. Může se to změnit tak jako očekávání Němců po bitvě u Stalingradu. Spíše hrozí, že dopadneme jako žába v pomalu se ohřívající vodě.

Jsme trvale v defenzivě. Při omezeném přístupu k médiím je těžké s úspěchem bojovat o myšlení lidí. Musíme se snažit být pozitivní, předkládat vlastní řešení, nastolovat vlastní témata a získávat na svoji stranu lidi, kteří mají ve veřejnosti autoritu.

Máme obrovskou odpovědnost a nedostatek sil, proto je musíme spojovat. Nepodlehněme optimismu nebo pesimismu, opírejme se o kritické hodnocení situace. Věřím, že Evropa může mít šanci.

Originál:

Minister, dear colleagues, dear hosts, Tallinn 12. 12. 2019

Thank you for the opportunity to meet you in this beautiful city and see it again after 16 years. I admired here a number of medieval buildings that were not preserved in such numbers almost anywhere in Europe. I was fascinated by the oldest pharmacy in the world, which is still in operation.

I remind this here because we all value historical cultural continuity. This is no longer a matter of course. More and more people live only by their presence and their immediate interests.

Many countries of the former Soviet bloc suffer from extreme emigration, the Western European countries suffer from high immigration, which will undoubtedly change them irreversibly. Especially young people are looking for opportunities outside their homeland and do not return. The number of those who stay are not enough to maintain the full functioning of the community. Many Eastern European countries suffer from high suicide rate. The future is very uncertain.

Our faction is called Identity and Democracy. Without linking to tradition there is no identity.

We have witnessed efforts to harness economic globalization to suppress the identity of nations.

We are not nationalists, we respect the nations and cultures that respect us. We must unite our nations against transnational enemies. Great powers protect small countries as their prey.

The anonymous mass of individuals without identity is easier to control than the community with internal ties. Without internal ties, the community is doomed. It cannot promote common interests. A mass without identity is defenseless against external and internal threats. This is the real aim and main idea of ​​the European Union. It is managed by pests with the help of useful idiots. It is not true that the EU is reducing the threat of war.

If someone saw it as a conspiracy theory, it is enough to recall Count Coudenhove-Kalergi and his work Practical Idealism and the Ideas of Panevropy. He is recognized as a great European. His bust is displayed in the European Parliament building in Strasbourg. The Coudenhove-Kalergi Prize is regularly awarded to those who have the greatest merit in suppressing nations and their states. His goal was to create a brown race by mixing blacks and Europeans. Creating a controllable mass without identity. The work is now underway.

The American historian Mr. Shorter explains the huge boom of science in 19th-century Germany precisely by the fact that there was great competition among the individual principalities of the united Germany, each of them tried to have a a more beautiful cathedral, a better theater, but also the best university with more renowned professors. France had the same prerequisites in the size, wealth and abundance of the nation, but was too centralized. Outside Paris, nobody meant much. There was no one to correct the mistakes of the central government.

Sports competitions are more attractive if nationals compete than when sports club owners compete. The competition motivates and enriches everyone. If we respect the same rules and respect each other.

Democracy is under threat again. There is an increasing number of countries where verbal speeches are being punished. The fundamental democratic right – freedom of speech – is being restricted. Books are being banned and public performances are being disabled. Last week, deputies of seven parliamentary parties, representing 80% of the Czech Republic’s voting base, sent a letter to the US Congress to push for even greater restrictions on the expression of opnions on social networks.

We still lose in defending our positions in the European Parliament. We are losing to fanatics and corruption. We must address the part of the public that has not lost the ability to understand.

We are referred to as extremists, but we advocate rational attitudes far from the real extremes, the bizarre ideas that are being imposed upon us.

The European Union is not a solution to Europe’s problems, but its source. Its inefficiency in attempting to solve problems is egregious. The unwillingness to respect conditions in different countries is unacceptable.

Despite this, optimism towards the European Union is great. Almost as great as the optimism of the vast majority of Germans regarding the future of the millennium empire. And they were undoubtedly the most educated nation in Europe. Therefore, let’s not be surprised by the citizens’ optimism about the future of the European Union. It may change just as it happened with the Germans after the Battle of Stalingrad. Rather, there is a danger that we will simmer like a frog in slowly warming water.

We’re constantly on the defensive. With limited access to the media, it is difficult to fight succesfully for the way people think. We must try to be positive, put forward our own solutions, raise our own themes, and recruit people who have authority in the public.

We have a huge responsibility and a lack of strength, so we must unite them. Let us not succumb to optimism or pessimism, let us rely on a critical assessment of the situation. I believe that Europe can have a chance.