“Petice ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb.*), o právu petičním, proti nezákonnému zásahu do zahraniční politiky státu

25. 4. 2020
Vážený pane ministře,
Rada Městské části Praha 6 přijala dne 02.04.2020 usnesení č. 1393/20 o sejmutí bronzové sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva z pomníku, jehož je socha neodmyslitelnou součástí, v památkové zóně, na pozemku č. parc. 2114/5 v k.ú. Bubeneč. Na základě uvedeného usnesení byla socha následujícího dne z pomníku odstraněna a poselství pomníku zneváženo. Radnice v této věci byla čím dál zpupnější a cíleně vyhrocovala situaci proti protestující demokratické veřejnosti.

 

Nakonec pomník znehodnotila odstraněním sochy maršála před blížícím se 75. výročím osvobození Československa od německé nacistické tyranie, na němž právě Rudá armáda měla rozhodující podíl. Pomník maršála Koněva ve vojenské uniformě a  s kyticí šeříků byl oslavou vítězství nad hitlerovským fašizmem a  zároveň symbolizoval naši vděčnost za odvrácení tehdy probíhající genocidy českého národa. Byl to také pomník padlým sovětským vojákům a  ruské vojenské slávy vztahující se k období 2. světové války, v Rusku oprávněně vnímané jako Velká vlastenecká válka.
Není divu, že příslušnými státními orgány a zejména Vaším ministerstvem tolerované jednání představitelů vzbuzuje oprávněné rozhořčení ruské strany. Náš stát porušil smysl a konkrétní ustanovení „Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a  spolupráci“, publikované pod č. 99/1996 Sb. Tak podle čl. 17 Smlouvy budou strany rozvíjet spolupráci v oblasti kultury a podle čl. 18 Smlouvy budou smluvní strany spolupůsobit při ochraně kulturního dědictví svých zemí, včetně ochrany historických a kulturních památek. To vše se nepochybně vztahuje i na pomník maršála Koněva. Podstatné jsou zde ovšem slovní spojení „rozvíjení spolupráce“ a „spolupůsobení při ochraně“. Jejich smysl zcela popřel bezohledný a jednostranný postup zastupitelů, radních a dalších úředníků Městské části Praha 6. V čl. 21 Smlouvy se obě smluvní strany zavazují „na svém území zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé Smluvní strany, jejich udržování a přístup k nim“. To je nyní v případě vojenského pomníku maršála Koněva znemožněno. Vaše výmluva, že „se jedná o věc obce, na kterou vláda nemá vliv“, neobstojí. Je jen dokladem rozkladu státu a Vaší rezignace na tvorbu české zahraniční politiky. Ve vztahu k Číně jste byl lhostejný k neomalenému postupu Prahy, který vedl k ukončení partnerské smlouvy s Pekingem. Tolerujete i řeporyjského psychopata. Jako byste si neuvědomoval, že Vám přebírají rezort. 
            Podle čl. 10 Ústavy České republiky platí, že mezinárodní smlouva má přednost před zákonem. Podle mezinárodního práva za plnění mezinárodních závazků odpovídá vláda. Jakým vnitřním mechanizmem toho dosáhne, je pro smluvní partnery její záležitost. Naše Ústava svěřuje zahraniční věci prezidentu republiky jako hlavě státu a vládě jako vrcholnému orgánu výkonné moci. V rámci vlády byly zahraniční věci svěřeny ministerstvu zahraničních věcí kompetenčním zákonem. Územní samosprávě se v Ústavě žádná kompetence v zahraničních věcech nepřiznává. Obec může ve své působnosti vystupovat také jako státní orgán, ovšem nikoli v jednočinném souběhu s porušením závazku přijatého státem v mezinárodní smlouvě. Zdá se, že v daném případě jde o natolik závažný exces, že na něj pamatuje trestní zákon v ustanoveních o zneužití úřední moci, porušení povinnosti při správě cizího majetku, poškození cizí věci, výtržnictví atd. Hanebně se tak navíc stalo v době nouzového stavu, aby tomu občané nemohli zabránit; volební strany, jejichž kandidáti získali mandát, to neměly ve svém volebním programu; pokrytecké odůvodnění usnesení odhalil hulvátský vtip starosty o tom, že přeci Koněv neměl roušku; nectila se ani památková zóna a vlastnictví hlavního města; protestující demokratická veřejnost byla označena za spodinu; nikde není zmínka o  autorských právech a v neposlední řadě byl učiněn hrubý zásah do piety zesnulého vojevůdce, chráněné občanským zákoníkem. U starosty Koláře je třeba zvážit, zda tu dokonce nejsou dány důvody předstižné vazby. Městská část Praha 6 měla pouze čestnou povinnost pečovat o pomník maršála Koněva, neměla právo ho ničit. To, co se stalo, svědčí o hloubce současného kulturního úpadku a postupujícím rozkladu českého státu. Nedělám si iluze ani o osudu této petice.
Vážený pane ministře,
            obracím se na Vás jako na člena vlády, kterému byl svěřen rezort zahraničních věcí a měl by lépe než kdokoli jiný chápat, jak je naše malá země zranitelná a životně závislá na vzájemně výhodných a  přátelských mezinárodních vztazích. V poslední době se tři představitelé územních samospráv pokusili zpřetrhat naše dosud přátelské vztahy hned se dvěma supervelmocemi ze tří. Poškozené státy mají právo na retorzi, která může být i ekonomického charakteru. Volba je na poškozených. Mohou nám to vrátit způsobem, který budeme nejméně čekat a bude nejvíce bolet.   Vyzývám Vás, abyste konal, a informuji Vás o právním nástroji k tomu určeném. Podle § 77 odst. 1 správního řádu je uvedené usnesení Rady Městské části Praha 6 ze dne 02.04.2020 č. 1393/20 nicotné rozhodnutí (paakt), z něhož nevyplývají žádná práva a závazky uvedené v jeho obsahu. Může se z něj ovšem vyvozovat odpovědnost deliktní a  občanskoprávní těch členů Rady, kteří pro něj hlasovali. Podle § 77 odst. 2 správního řádu platí: „Nicotnost zjišťuje a rozhodnutím prohlašuje správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který nicotné rozhodnutí vydal, a to kdykoliv; jestliže správní orgán dojde k závěru, že jiný správní orgán učinil úkon, který je nicotným rozhodnutím, dá podnět správnímu orgánu příslušnému k  prohlášení nicotnosti.
            Vyzývám Vás proto jako ministra zahraničních věcí, abyste hájil Vám svěřený úřad před nezákonnými zásahy nekompetentních orgánů územní samosprávy zejména tím, 
1.         že v případě pomníku maršála Koněva dáte podnět správnímu orgánu příslušnému k prohlášení nicotnosti, aby prohlásil, že usnesení Rady Městské části Praha 6 ze dne 02.04.2020 č. 1393/20 je nicotné; dále, aby prohlásil za nicotné také usnesení Zastupitelstva MČ Praha 6 ze dne 12.09.2019 č. 120/19, případně další rozhodnutí, která vedla ke znehodnocení pomníku, ať již odstraněním sochy, původních nápisů, či  instalací nápisů nových, aby mohl být obnoven jeho původní stav a plněn závazek vyplývající pro Českou republiku z mezinárodní smlouvy;
2.         že se za uvedené selhání naší strany způsobené nezákonným jednáním představitelů Městské části Praha 6 při realizaci „Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a  spolupráci“ ruské straně omluvíte způsobem v diplomacii obvyklým a že česká strana zajistí, aby pomník byl obnoven a uveden do původního stavu.
            S úctou,
  Čestmír Kubát …”
*) Petici podal autor sám za sebe.