Salmové se chytají bludu u Ústavního soudu?

Avatar
Původní autoři

Jiří Jaroš Nickelli
18. 2. 2021  ČeskéNárodníListy

Jak známo, Salmové prohráli svou při o občanství předka u Nejvyššího správního soudu. Soud neumožnil žádné opravné prostředky. Salmové to zkoušejí již po čtvrté u Ústavního soudu. Ten jednou jejich při vrátil obecným soudům k přezkoumání, a posléze jejich stížnosti dvakrát zamítl – jednou v případě sporu o platnost přihlášky k říši (Fragebogen), podruhé ve sporu se zemědělským družstvem ZERA Rájec – Jestřebí


(Na snímku Jiří Jaroš Nickelli)

Ovšem nyní se podle serveru Extra.cz objevuje zpráva “Restituční odysea rodu Salmů pokračuje před Ústavním soudem. Dědici bojují proti zpochybňování hrdinských činů svého předka” a za příklad server uvádí “ukrývání partyzána”.

Co na to odbojáři? – Živí musí protestovat a mrtví se obracet v hrobech. Naštěstí existují pádné dokumenty, které blud o “partyzánovi, ukrývaném knížetem”, staví do říše pohádek. Je to jednak protokol 5 komisařů bezpečnostní komise v Rájci z roku 1945, který toto jednoznačně vyvrací, jednak I. protokolní kniha města Rájce, která dokládá rovněž opak tvrzení o ukrývaných partyzánech, či partyzánovi? na zámku Rájec či v majetku knížete.


(Snímek ze svatby Salmů během Protektorátu)

Co praví I.protokolní kniha Rájce na straně 230? Toto:

Zpráva rolnické komise:

… p.Rašovský žádá MNV o zaujetí zásadního stanoviska ve věci Salma, o vynětí téhož z nařízení proti Němcům, předčítá pak obšírné vyjádření ze dne 23.8. a žádá odhlasování a zaslání ONV.

Předseda vítá přítomné hosty a kvituje jejich zájem a uděluje za souhlasu členů MNV slovo p.Bohuslavu Jurkovi, zahraničnímu letci, který zdůrazňuje, že Salmova rodina je ryze německá, nepodporovala žádnou strádající rodinu za války, žádného se nezastali a proto jako Němci patří ven.” (Konec citace.)

Jurkovo vyjádření plně odpovídá dalšímu dokumentu – Resoluci závodních rad Salmových podniků z roku 1945, kde se například praví, že veškeré podpory českým dětem za okupace byly zastaveny.

(Dále pokračuje diskuse o protokolu bezpečnostní komise 5 komisařů mezi obhájci a odpůrci Salmova němectví a jeho kolaborace. Přitom obhájci Salma, jako jeho správce Skácel, tvrdí, že byl “protinacista”, ovšem bez důkazů.)

Na str.231 I. Protokolní kniha města Rájce uvádí:

“Bezpečnostní referent p. Rašovský sděluje, že svolal schůzi bezpečnostního referátu na stanici NSB (Národního sboru bezpečnosti), kde každý měl možnost do spisů, dle kterých je zpráva sestavena – nahlédnouti, ve vyjádření byly provedeny pouze nepatrné změny, podstata zůstala zachována.

Nato předčítá znovu celou obsáhlou zprávu, popisující jednání Salmovo i jednotlivých členů jeho rodiny, dle které bylo jednání této rodiny k české věci nevšímavé a odmítavé, připomíná Salmovo členství a příslušnost k různým německým organisacím a zjevné podporování německé věci, a podrobuje kritice různé vývody jeho právního zástupce dr. Krippnera. Po přečtení žádá, aby vyjádření bylo v plném rozsahu schváleno a podepsáno jedním členem z každé polit. strany. K tomu sděluje p. Hepp, že uvedené údaje byly zjištěny ze spisů a nelze nic namítati, p. Skoták, že se již dříve měli svolati všichni členové bezpečnostního referátu, p.Rudolf Klein potvrzuje pravdivost všech údajů, k tomu podotýká p.Rašovský, že vyjádření podepsali všichni členové bezpečnostního referátu”. (Konec citace.)

 

Tudíž nikde, ani v protokolní knize, ani v protokolu 5 komisařů MNV Rájec zvaném “Vyjádření”, které bylo dle komisařů přepisem dnes ukradeného protokolu 3 komisařů ze září 1945 na zámku se samotným knížetem, jenž tento protokol musel podepsat, jak dokládá citace v protokolu 5 komisařů (a zjevně proto byl prvotní protokol ukraden, stejně jako album německých válečníků, kde byl Salm fotografován, a konečně prapor válečných veteránů – tyto dvě reálie byly rovněž ukradeny, a jejich odhadní hodnota podle znalce činila cca 410 tisíc korun ) se nikde nehovoří o jakémkoli ukrývání partyzána! Ani komisaři MNV ani pozdější vyšetřovatelé ministerstva vnitra v roce 1946 nikdy nenalezli jakoukoli zmínku o ukrývání partyzána knížetem. Tyto indicie a dokumenty cituji podle protokolu 5 komisařů MNV Rájec z roku 1945, podle vyšetřujícího protokolu vyšetřovatelů MV z roku 1946 a dále odhad reálií podle znalce RNDr. Karla Dražďáka, předsedy Spol. drobné plastiky Praha, dnes zesnulého. Též PČR učinila odhady protokolních knih, ukradených v Rájci a nyní navrácených, na 340 tisíc Kč.

Naopak byly nalezeny indicie svědčící o kolaboraci – 40 tisíc na Winterhilfe Wehrmachtu věnované knížetem dle komisařů, platící členství v organizacích NSRKB, DAF, BDO, dle komisařů fotografie v albu válečníků NSRKB, dle komisařů držení praporu rakouských veteránů NSRKB, dle komisařů.

Dále to byl dle komisařů i dle závodních výborů Salmových podniků Ehrenkreuz der Deutschen Mutter za 4 německé děti, z nichž právě dvě jsou žalobkyně samotné, který udělovala Hitlerova kancelář německým matkám (tzv. Mutterkreuz) a mimo jiné též sňatek jedné ze žalobkyň, dcery knížete Idy s nadporučíkem 6.pluku těreckých kozáků Wehrmachtu (později začleněného do Waffen SS) Philippem von Schoellerem, jehož otec Philipp von Schoeller senior byl prokázaný rakouský nacista, odsouzený za nacismus na dva roky vězení po osvobození Rakouska.

Kdepak by se v prostředí této rodiny ukrýval partyzán?

Odbojáři nikdy nenašli jediný “hrdinský čin” knížete ve prospěch Čechů. Orgány ministerstva vnitra, zemského národního výboru pak rovněž ne.

Odbojáři proto musí trvat na vyjádření předsedy a místopředsedy ČSBS dr. Skoupého a Mgr. Klemsy z 21. září 2005:

“Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Blansko-Boskovice jednal na svém zasedání dne 15.září 2005 o rozhodnutí Ústavního soudu ve věci státního občanství Huga Nicolause Salma-Reifferscheidta ze dne 29.červa 2005, a přijal stanovisko, v němž vyjádřil nesouhlas s rozhodnutím Ústavního soudu.
Hugo Salm nar.14.10.1893 byl Němec, přihlásil se k Velkoněmecké říši a jako Němec se vždy choval.

 Za protektorátu zaměstnával ve vedoucích funkcích jen říšské Němce a nacisty. Nikdy nevystoupil jako antifašista a také se nikdy nezúčastnil boje proti německé okupaci a okupantům. Vlivem počtu německých a nacistických úředníků, pracujících v Rájci na velkostatku p. Salma se město Rájec pod Salmovým úředníkem Tugemanem stalo opěrným bodem nacistů na okrese Boskovice.

Všechny základní organizace ČSBS okresu Blansko-Boskovice toto stanovisko potvrzují. Není nám znám ani jeden případ, kdyby Salma nebo jeho rodina pomohli někomu z těch nebo jejich rodinám, kteří byli popraveni, pronásledováni nebo věznění.

Majetek rodiny Salmových byl proto v souladu s právem převeden do vlastnictví republiky.

Okresní výbor ČSBS se proto obrací na orgány, kterým věc přísluší, aby rozhodnutí Ústavního soudu projednaly a toto rozhodnutí zrušily.

Boskovice 21.září 2005

Mgr.Karel Klemsa, místopředseda OV ČSBS
JUDr. Alois Skoupý, předseda OV ČSBS”

Dokumenty citoval Dr. Jiří Jaroš Nickelli, Společnost L.Svobody, Brno