Pokud ovládáte zásobování potravinami, ovládáte všechno

OSN plánuje globální direktivní ekonomiku. Mnohé z výše uvedených cílů jsou legitimní, ale pro národ, nikoliv jako světová agenda. OSN překročila meze svých pravomocí.

Zahraniční zdroj
Zahraniční zdroj

Robert Malone je mezinárodně uznávaný vědec, lékař a objevitel technologie očkování mRNA, očkování DNA a několika nevirových technologií založených na kombinaci DNA a RNA/mRNA. Je držitelem mnoha domácích i zahraničních patentů v oblasti genů a vakcín, včetně základních technologií DNA a RNA/mRNA vakcín. Je autorem asi 100 vědeckých publikací. V současné době zasedá jako nehlasující člen výboru NIH ACTIV, který má za úkol řídit klinický výzkum různých léků a protilátek pro léčbu COVID-19.

OSN plánuje globální direktivní ekonomiku

Odpoledne jsem strávil čtením Agendy OSN 2030 se 17 cíli a 169 úkoly. Jedná se o agendu, kterou se OSN snaží budovat již od roku 1992. Upřímně řečeno, bylo to děsivé. Myšlenka, kterou jsem si odnesl, byla následující: jakmile z textu odstraníte kosmetické výkřiky, čte se tento dokument jednostranného konsensu jako aktualizovaný Komunistický manifest.

To je obzvláště důležité, protože Agenda 2030 sice není právně závazným nástrojem. Ale regionální a mezinárodní úmluvy a pakty o lidských právech, které jsou jádrem Agendy 2030, ve skutečnosti závaznými nástroji mezinárodního práva jsou. Takže prozatím můžeme trvat na tom, aby naši politici bojovali proti těm nejvíce drakonickým aspektům Agendy 2030.

Nyní je na první pohled jasné, že většina ze 169 cílů je spíše “mlhavými” a velice naivními cíli. Jsou to cíle nějaké vlády založené na direktivní ekonomice, ale nikoli mezinárodní organizace pro světový mír! Upřímně řečeno, jsou to cíle neúspěšného vládního modelu, který byl opakovaně vyzkoušen. Definice říká, že direktivní ekonomika je systém, v němž veškerá ekonomická rozhodnutí přijímá centrální vláda. Půdu a výrobní prostředky vlastní buď vláda, nebo nějaký kolektiv.

Vraťme se však o krok zpět, k počátkům Organizace spojených národů. Po druhé světové válce byla OSN vytvořena řadou států s cílem ukončit války a udržet světový mír. Postupně, v průběhu času, se jejími členy stalo 193 států. Přeměnila se v leviatanskou organizaci; s chapadly, která zasahují do všech členských zemí. Její různé dohody a cíle se týkají ekonomiky, zdraví, chudoby, migrace, “reprodukčního” zdraví, měnových systémů, digitálních průkazů totožnosti, kontroly životního prostředí, kontroly zemědělských trhů, všeobecné životní úrovně na celém světě, vládních systémů atd.

OSN má partnerství a strategické dohody s členskými státy, stovkami nevládních organizací, jako je Nadace Billa a Melindy Gatesových, Světová banka a Světové ekonomické fórum. Vytvořila mnoho dceřiných organizací, jako je UNESCO a Světová zdravotnická organizace. OSN podepsala strategické dohody se všemi významnými organizacemi a světovými mocnostmi, aby naplnila utopickou vizi světa. Ta předpokládá globální vládnoucí moc, jež zajistí zmizení chudoby a diskriminace, všeobecnou zdravotní a reprodukční péči, čistou energii, rovnoměrné rozdělování potravin, mzdu na úrovni životního minima a zvrácení klimatických změn působením OSN na členské země. V podstatě jde o nový světový řád s nevolenými úředníky v čele. Už jim nestačí pracovat pro světový mír, nyní plní roli globalizované vlády. OSN podepsala nespočetně smluv a strategických dohod se svými členskými státy. Tyto dohody obsahují prohlášení, že vlády neudělají nic, co by bylo v rozporu s agendou OSN 2030. Ta zahrnuje “spravedlnost” pro všechny. To znamená všeobecnou mzdu na úrovni životního minima.

Upřímně řečeno, člověk se musí ptát: Co tím vláda USA sledovala, když tyto dohody podepisovala? Je to, jako by se vláda USA rozhodla předat svou suverenitu do OSN! Ale nechytejte mě za slovo. Místo toho si vezměme přímé citace z citovaných 169 cílů v jejich nejnovější a největší iniciativě “Agenda 2030”.

Pamatujte si: tyto cíle mají být do roku 2030 na GLOBÁLNÍ úrovni a členské státy mají zajistit, aby tyto cíle nebyly zmařeny. Toto jsou jen některé z cílů, které se nacházejí v Agendě 2030, a nevztahují se na další strategické dohody podepsané členskými státy OSN. Tady je seznam 17 cílů udržitelného rozvoje a 169 úkolů.

Cíle Agendy 2030

 • Zajistit významnou mobilizaci zdrojů z různých zdrojů, mimo jiné prostřednictvím posílené rozvojové spolupráce, s cílem poskytnout rozvojovým zemím, zejména nejméně rozvinutým zemím, přiměřené a předvídatelné prostředky na provádění programů a politik k odstranění chudoby ve všech jejích rozměrech.
 • Vytvořit solidní politické rámce na národní, regionální a mezinárodní úrovni založené na rozvojových strategiích ve prospěch chudých a zohledňujících rovnost pohlaví, s cílem podpořit urychlené investice do opatření na vymýcení chudoby a ochranu v důsledku konfliktů.
 • Napravit obchodní omezení a narušení světových zemědělských trhů a předcházet jim, mimo jiné souběžným zrušením všech forem zemědělských vývozních subvencí a všech vývozních opatření s rovnocenným účinkem v souladu s mandátem rozvojového kola z Dohá.
 • Přijmout opatření k zajištění řádného fungování trhů s potravinářskými komoditami a jejich deriváty a usnadnit včasný přístup k informacím o trhu, včetně informací o potravinových rezervách s cílem přispět k omezení extrémní volatility cen potravin.
 • Do roku 2030 zajistit všeobecný přístup ke službám péče o sexuální a reprodukční zdraví, včetně plánování rodiny, informací a vzdělávání, a začlenit reprodukční zdraví do národních strategií a programů.
 • Dosáhnout všeobecného zdravotního pojištění, včetně ochrany před finančními riziky, přístupu ke kvalitním základním zdravotnickým službám a přístupu k bezpečným, účinným, kvalitním a cenově dostupným základním lékům a vakcínám pro všechny.
 • Podporovat výzkum a vývoj vakcín a léků proti přenosným i nepřenosným nemocem, které postihují především rozvojové země. Zajistit přístup k cenově dostupným základním lékům a vakcínám v souladu s Deklarací z Dohá o dohodě TRIPS a veřejném zdraví, která potvrzuje právo rozvojových zemí plně využívat ustanovení Dohody o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví týkající se flexibility k ochraně veřejného zdraví, a zejména zajistit přístup k lékům pro všechny.
 • Do roku 2030 zajistit, aby všechny dívky a chlapci dokončili bezplatné, spravedlivé a kvalitní základní a střední vzdělání, které povede k relevantním a efektivním výsledkům učení v rámci cíle 4.
 • Do roku 2030 zajistit všem ženám a mužům rovný přístup k cenově dostupnému a kvalitnímu technickému, odbornému a terciárnímu vzdělávání, včetně univerzitního.
 • Do roku 2030 zajistit, aby všichni žáci získali znalosti a dovednosti potřebné k podpoře udržitelného rozvoje, mimo jiné prostřednictvím vzdělávání pro udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl, lidská práva, rovnost žen a mužů, podporu kultury míru a nenásilí, globální občanství a ocenění kulturní rozmanitosti a přínosu kultury k udržitelnému rozvoji.
 • Zajistit všeobecný přístup k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a reprodukčním právům, jak bylo dohodnuto v souladu s akčním programem Mezinárodní konference o populaci a rozvoji a Pekingskou akční platformou a závěrečnými dokumenty jejich hodnotících konferencí.
 • Do roku 2030 dosáhnout plné a produktivní zaměstnanosti a důstojné práce pro všechny ženy a muže, včetně mladých lidí a osob se zdravotním postižením, a stejné odměny za práci stejné hodnoty. (Poznámka Malloneho: to ale znamená direktivní ekonomiku, ergo komunismus).
 • Zajistit rovné příležitosti a snížit nerovnost výsledků, mimo jiné odstraněním diskriminačních zákonů, politik a postupů a prosazováním vhodných právních předpisů, politik a opatření v tomto ohledu.
 • Přijmout politiky, zejména fiskální, mzdovou a politiku sociální ochrany, a postupně dosáhnout větší rovnosti.
 • Zlepšit regulaci a monitorování globálních finančních trhů a institucí a posílit provádění těchto předpisů.
 • Usnadnit řádnou, bezpečnou, pravidelnou a odpovědnou migraci a mobilitu osob, mimo jiné prostřednictvím provádění plánovaných a dobře řízených migračních politik.
 • Do roku 2030 zajistit všem přístup k přiměřenému, bezpečnému a cenově dostupnému bydlení a základním službám a modernizovat slumy.
 • Do roku 2030 zajistit přístup k bezpečným, cenově dostupným, přístupným a udržitelným dopravním systémům pro všechny. Zlepšit bezpečnost silničního provozu, zejména rozšířením veřejné dopravy, se zvláštním zřetelem na potřeby osob ve zranitelném postavení, žen, dětí, osob se zdravotním postižením a starších osob.
 • Do roku 2030 posílit inkluzivní a udržitelnou urbanizaci a kapacitu pro participativní, integrované a udržitelné plánování a řízení osídlení ve všech zemích.
 • Podporovat pozitivní ekonomické, sociální a environmentální vazby mezi městskými, příměstskými a venkovskými oblastmi posílením národního a regionálního plánování rozvoje.
 • Do roku 2030 výrazně zvýšit počet měst a sídel, která přijmou a budou provádět integrované politiky a plány zaměřené na začleňování, účinné využívání zdrojů, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování těmto změnám.
 • Racionalizovat neefektivní dotace na fosilní paliva, které podporují nehospodárnou spotřebu, odstraněním deformací trhu v souladu s vnitrostátními podmínkami, včetně restrukturalizace zdanění a postupného rušení těchto škodlivých dotací. Pokud dotace existují, pak je upravit tak, aby odrážely dopady na životní prostředí. A to při plném zohlednění specifických potřeb a podmínek rozvojových zemí a minimalizaci možných nepříznivých dopadů na jejich rozvoj způsobem, který chrání chudé a dotčené komunity.
 • Rozvinuté země musí plně plnit své závazky v oblasti oficiální rozvojové pomoci, včetně závazku mnoha rozvinutých zemí dosáhnout cíle 0,7 % ODA/HND pro rozvojové země a 0,15 až 0,20 % ODA/HND pro nejméně rozvinuté země poskytovatelé pomoci se vyzývají, aby zvážili stanovení cíle poskytovat nejméně 0,20 % ODA/HND nejméně rozvinutým zemím.
 • Rozvíjet účinné, odpovědné a transparentní instituce na všech úrovních.
 • Zajistit citlivé, inkluzivní, participativní a reprezentativní rozhodování na všech úrovních.
 • Rozšířit a posílit účast rozvojových zemí v institucích globálního řízení.
 • Do roku 2030 zajistit legální identitu pro všechny, včetně registrace narození.

Závěr

Mnohé z výše uvedených cílů jsou nyní legitimní – ALE pro národ, nikoliv jako světová agenda. OSN překročila meze svých pravomocí.

 

Originál článku je na webu Roberta Maloneho: https://rwmalonemd.substack.com/p/if-you-control-the-food-supply-you, překlad e-Republika

 

Související články:

5 4 hlasy
Hodnocení článku
3 komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
cablik
cablik
před 1 rokem

ZÁPAD MŮŽE UKONČIT BOJE NA UKRAJINĚ KLIDNĚ HNED ZÍTRA, ŘÍKÁ LEGENDÁRNÍ ČLEN SKUPINY PINK FLOYD ROGER WATERS
https://pravyprostor.net/zapad-muze-ukoncit-boje-na-ukrajine-klidne-hned-zitra-rika-legendarni-clen-skupiny-pink-floyd-roger-waters/

spartak
spartak
před 1 rokem

Národní fronta ČSSR vytvořila podmínky pro soběstačnost nejen v potravinách a díky SSSR ropa i plyn byl dodán potrubím až do našich rafinérií. Společnost byla spojena a připravena přinést znovu obětí po roce 1989. Dnes máme zkázu a možná i katastrofu.

cablik
cablik
před 1 rokem

OSN již dávno neplní funkci pro kterou byla stvořena dnes to je jen nástroj globalistů. Nemám zájem o NWO navíc většinu světa pod palcem nemají. Snad si to lidé nenechají vnutit.