Poselství ruského prezidenta Federálnímu shromáždění

Uvádíme celý projev ruského prezidenta, aby naši čtenáři nebyli odkázáni poue na úryvkovité hloupě komentované pasáže z klávesnic různých českých NATOpropagandistů a chorobných rusofobů.

29. února 2024 14:20 Moskva

Putin: Vážení senátoři! Poslanci Státní dumy! Vážení občané Ruska!

Každý projev ve Federálním shromáždění je především pohledem do budoucnosti. A dnes budeme hovořit nejen o našich nejbližších plánech, ale také o strategických úkolech, o těch otázkách, jejichž řešení považuji za zásadně důležité pro sebevědomý, dlouhodobý rozvoj země.

Tento program činnosti a konkrétních opatření se formoval z velké části během našich návštěv regionů, během přímých rozhovorů s dělníky a inženýry z civilních i zbrojních závodů, lékaři, učiteli, vědci, dobrovolníky, podnikateli, rodinami s mnoha dětmi, našimi frontovými hrdiny, dobrovolníky, vojáky a důstojníky ruských ozbrojených sil. Samozřejmě si uvědomujeme, že takové akce se předem připravují. Nicméně skutečné potřeby lidí se v těchto besedách určitě projevují. Mnoho nápadů zaznělo také na velkých veřejných a odborných fórech.

Návrhy občanů, jejich přání a naděje se staly základem, jádrem projektů a iniciativ, o nichž dnes budu mluvit. Očekávám, že veřejná diskuse bude určitě pokračovat, protože jen společně můžeme zrealizovat vše, co jsme si naplánovali. Úkoly jsou velké.

Vy i já jsme již dokázali, že jsme schopni řešit i ty nejsložitější úkoly, reagovat na jakékoli, i na ty nejtěžší výzvy. Odrazili jsme například agresi mezinárodního terorismu, zachovali jsme jednotu země a zabránili jejímu rozpadu.

Podpořili jsme naše bratry a sestry, jejich vůli být s Ruskem, a letos si připomínáme desáté výročí legendárního “ruského jara”. Ale i nyní energie, upřímnost a odvaha jeho hrdinů – Krymčanů, obyvatel Sevastopolu, obyvatel vzbouřeného Donbasu, jejich láska k vlasti přenášená z generace na generaci, nepochybně vzbuzují hrdost. To nás inspiruje, posiluje naše přesvědčení, že vše překonáme a společně to dokážeme.

Právě tak jsme nedávno – spolu s celým světem – přiměli smrtelnou hrozbu globální epidemie ustoupit, a současně jsme ukázali, že v naší společnosti převládají takové hodnoty, jako je soucit, vzájemná podpora a solidarita.

A v současnosti, kdy naše vlast brání svou suverenitu a bezpečnost, chrání životy našich krajanů v Donbasu a Novorosiji, patří rozhodující role v tomto spravedlivém boji především našim občanům, naší jednotě, loajalitě k rodné zemi a odpovědnosti za její osud.

Tyto vlastnosti se jasně a jednoznačně projevily na samém počátku speciální vojenské operace, kdy ji podpořila naprostá většina ruského lidu. Přes všechny zkoušky a hořkost ztrát jsou lidé v této volbě nezlomní a neustále ji potvrzují snahou udělat co nejvíce pro vlast a pro společné dobro.

Pracují na tři směny – tolik, kolik fronta potřebuje. Celé hospodářství, které je průmyslovým a technologickým základem našeho vítězství, prokázalo pružnost a stabilitu. Chtěl bych poděkovat podnikatelům, inženýrům, dělníkům a venkovským pracovníkům za jejich zodpovědnou, nelehkou práci v zájmu Ruska.

Miliony lidí sjednotila kampaň “Jsme spolu” a projekt Všeruské lidové fronty “Vše pro vítězství!”. Během dvou let poslaly ruské podniky miliardy rublů dobrovolnickým organizacím a charitativním nadacím, které podporují naše bojovníky a jejich rodiny.

Lidé posílají na frontu dopisy a balíčky, teplé oblečení, maskovací sítě, převádějí finanční prostředky ze svých někdy velmi skromných úspor. Opakuji, taková pomoc je neocenitelná – je to příspěvek každého z nás ke společnému vítězství. Naši hrdinové na frontě, v zákopech, kde je to nejtěžší, vědí, že celá země je s nimi.

Rád bych ocenil práci nadace „Obránci vlasti“, úsilí „Výboru rodin vojáků vlasti“ a dalších veřejných sdružení. Žádám všechny orgány, aby i nadále dělaly vše pro podporu rodin našich hrdinů: rodičů, manželek, dětí, které se bojí o své nejbližší a nejdražší a čekají na jejich návrat domů.

Jsem vděčný parlamentním stranám, že se sdružují kolem národních zájmů. Politický systém Ruska je jedním z pilířů suverenity země. Budeme i nadále rozvíjet instituce demokracie a nedovolíme nikomu zasahovat do našich vnitřních záležitostí.

Takzvaný Západ se svými koloniálními zvyky a návykem rozdmýchávat národnostní konflikty po celém světě se nesnaží jen brzdit náš rozvoj – místo Ruska by mu vyhovoval závislý, upadající a umírající prostor, kde by si mohl dělat, co chce. Ve skutečnosti by chtěli s Ruskem udělat to, co udělali v mnoha jiných částech světa, včetně Ukrajiny: vnést do našeho domova neshody, oslabit ho zevnitř. Ale přepočítali se – to je dnes naprosto očividná věc: byli konfrontováni s pevným postojem a odhodláním našeho mnohonárodnostního lidu.

Naši vojáci a důstojníci – křesťané a muslimové, buddhisté i vyznavači judaismu, zástupci různých etnik, kultur a regionů – dokázali skutkem lépe než tisícem slov, že odvěká soudržnost a jednota ruského lidu je kolosální, vše překonávající silou. Všichni společně, bok po boku, bojují za jednu společnou vlast.

My všichni, občané Ruska, budeme společně hájit naši svobodu, právo na klidný a důstojný život, jen my sami budeme určovat svou vlastní cestu, zachovávat spojení mezi generacemi, což znamená udržovat kontinuitu historického vývoje, sami budeme řešit úkoly, před nimiž země stojí. Budeme přitom vycházet z vlastního názoru na svět, ze svých tradic a své víry, abychom to všechno mohli předat našim dětem.

Vážení přátelé!

Obrana a posilování suverenity probíhá v současnosti ve všech směrech, především samozřejmě na frontě, kde naši vojáci bojují neochvějně a obětavě.

Děkuji všem, kteří bojují za zájmy vlasti, kteří procházejí krutými vojenskými zkouškami, kteří denně nasazují své životy. Celý národ se sklání před vašimi činy, truchlí nad mrtvými. Rusko si  bude navždy pamatovat své padlé hrdiny.

(Minuta ticha)

Naše ozbrojené síly získaly obrovské bojové zkušenosti. Týká se to součinnosti všech typů a druhů vojsk, moderní taktiky a operačního umění. Vyrostla a zocelením prošla celá plejáda talentovaných velitelů, kteří se starají o lidi, kvalifikovaně plní své úkoly, používají novou techniku a úspěšně řeší úkoly, které jsou před ně postaveny. A chtěl bych říci, že to platí na všech úrovních: od čety či malé operační skupinky až po nejvyšší stupně velení.

Vidíme, kde a jaké problémy máme, samozřejmě, že je máme, a na základě těchto problémů chápeme, co je třeba udělat. Tato práce probíhá průběžně jak na frontě, tak v zázemí. Je zaměřena na zvýšení úderné síly armády a námořnictva, jejich technologií a efektivity.

Bojové schopnosti ozbrojených sil se mnohonásobně zvýšily. Naše jednotky mají pevně v rukou iniciativu, sebevědomě postupují v řadě operačních směrů a osvobozují stále nová území.

Válku v Donbasu jsme nezačali, ale, jak jsem již mnohokrát řekl, uděláme vše pro její ukončení, pro vymýcení nacismu, pro vyřešení všech úkolů speciální vojenské operace a pro ochranu suverenity a bezpečnosti našich občanů.

Strategické jaderné síly jsou ve stavu plné pohotovosti. To, co jsme plánovali v oblasti vyzbrojování, o čem jsem hovořil ve svém projevu v roce 2018, bylo splněno nebo se právě dokončuje.

Například hypersonický letecký systém Kinžal byl nejen uveden do provozu, ale je také s vysokou účinností využíván k zasažení zvláště důležitých cílů v rámci speciální vojenské operace. Rovněž hypersonický úderný námořní komplex Zirkon, o němž v Projevu 2018 nebyla ani zmínka, již byl bojově použit a je používán v běžném provozu.

V aktivní službě jsou hypersonické bloky Avangard mezikontinentálního dosahu a laserové systémy Peresvet. Dokončují se zkoušky střely Burevestnik s neomezeným doletem a bezpilotního podvodního prostředku Poseidon. Tyto systémy potvrdily své vynikající, dá se říci – bez zveličování – unikátní vlastnosti. Vojskům byly dodány i první sériově vyráběné těžké balistické rakety Sarmat. Brzy je předvedeme na bojišti.

Práce na celé řadě dalších perspektivních zbraňových systémů pokračují a my se postupně dozvíme ještě více o nových úspěších našich vědců a výrobců zbraní.

Rusko je připraveno k dialogu o otázkách strategické stability se Spojenými státy americkými. Rád bych však něco zdůraznil, vážené kolegyně a kolegové, aby mi všichni správně rozuměli: v tomto případě máme co do činění se státem, jehož vládnoucí kruhy proti nám podnikají otevřené nepřátelské akce. Takže co? To s námi vážně hodlají diskutovat o otázkách strategické stability a zároveň se budou snažit způsobit Rusku, jak sami říkají, strategickou porážku na bojišti?

Můžeme uvést jasný příklad takového pokrytectví. V poslední době se objevuje stále více nepodložených obvinění, například, že Rusko se údajně chystá rozmístit jaderné zbraně ve vesmíru. Takové invektivy – a není to nic jiného, než invektivy – jsou pouze trikem, jak nás zatáhnout do jednání za jejich vlastních podmínek, za podmínek, jež jsou výhodné pouze pro Spojené státy.

Zároveň blokují náš návrh, který mají na stole již více než 15 let. Mám na mysli návrh smlouvy o zákazu rozmístění zbraní ve vesmíru, který jsme připravili již v roce 2008. Reakce žádná.  Není tedy vůbec jasné, o čem chtějí mluvit.

Máme proto všechny důvody domnívat se, že slova současných amerických představitelů o jejich údajném zájmu jednat s námi o otázkách strategické stability jsou demagogií. V předvečer prezidentských voleb ve Spojených státech chtějí svým občanům i všem ostatním jednoduše ukázat, že stále vládnou světu. Říkají, že v těch otázkách, kde je to pro Ameriku výhodné, budeme s Rusy jednat, a tam, kde to pro ně výhodné není, není o čem jednat, jak sami říkají, jde o business as usual, kde se nás budou snažit porazit.

Ale tak to rozhodně fungovat nebude. Naše stanovisko je jasné: chcete-li diskutovat o otázkách bezpečnosti a stability, které jsou závazné a důležité pro celou planetu, musíte tak činit pouze v jednom celku, tedy včetně všech aspektů, které se dotýkají našich národních zájmů a mají přímý dopad na bezpečnost naší země a bezpečnost Ruska.

Uvědomujeme si také, že Západ se nás snaží zatáhnout do závodů ve zbrojení, čímž nás chce vyčerpat a zopakovat trik, který se mu podařil v 80. letech se Sovětským svazem. Dovolte mi připomenout, že v letech 1981-1988 činily vojenské výdaje SSSR 13 % hrubého národního produktu.

Proto je naším úkolem rozvíjet obranně-průmyslový komplex tak, aby se zvýšil vědeckotechnický a průmyslový potenciál země. Musíme co nejracionálněji rozdělit zdroje a vybudovat efektivní ekonomiku ozbrojených sil, abychom dosáhli maxima za každý rubl výdajů na obranu. Je pro nás důležité zvýšit tempo při řešení sociálních, demografických, infrastrukturních a dalších úkolů a zároveň dosáhnout kvalitativně nové úrovně vybavení armády a námořnictva.

Jedná se především o síly vševojskové, principy jejich organizace, dodávky bezpilotních úderných systémů, systémů protivzdušné obrany a radioelektronického boje, průzkumných a komunikačních systémů, velmi přesných a všech dalších prostředků ničení.

Je důležité a nutné posílit uskupení na západním strategickém směru, aby se neutralizovaly hrozby spojené s dalším rozšiřováním NATO na východ vtažením Švédska a Finska do aliance.

Západ vyprovokoval konflikty na Ukrajině, na Blízkém východě a v dalších regionech světa a nadále lže. Nyní bez jakýchkoli rozpaků tvrdí, že Rusko údajně hodlá zaútočit na Evropu. Jednoduše – však vy to chápete – plácají nesmysly. Zároveň si sami vybírají cíle úderů na našem území, volí ty nejúčinnější, jak se domnívají, prostředky ničení. Hovoří se o možnosti vyslání vojenských kontingentů NATO na Ukrajinu.

My si však pamatujeme osud těch, kteří už kdysi vyslali své kontingenty na území naší země. Nyní však budou následky pro případné intervenční vojáky mnohem tragičtější. Nakonec si budou muset uvědomit, že i my máme zbraně – ano, a oni to vědí, vždyť jsem to právě řekl – které mohou zasáhnout cíle na jejich území.

A všechno to, co teď vymýšlejí, čím straší celý svět, všechno to, co skutečně hrozí konfliktem s použitím jaderných zbraní, a tedy zničením civilizace – copak to nechápou? Víte, to jsou lidé, kteří neprošli žádnými těžkými zkouškami – a už zapomněli, co je to válka. My, dokonce i naše současná generace, jsme takovými těžkými zkouškami prošli během boje proti mezinárodnímu terorismu na Kavkaze a nyní – v konfliktu na Ukrajině – se děje totéž. Ale oni si stále myslí, že je to všechno jenom jakýsi komiks.

Co na to říci? Rusofobie – stejně jako jiné ideologie rasismu, národní nadřazenosti a výjimečnosti – zaslepuje a zbavuje rozumu. Jednání Spojených států a jejich satelitů vedlo ve skutečnosti k demontáži evropského bezpečnostního systému. A tak vznikla rizika pro všechny.

Je zřejmé, že v dohledné době je třeba pracovat na vytvoření nových kontur rovnoprávné a nedělitelné bezpečnosti v Eurasii. Jsme připraveni k věcnému rozhovoru na toto téma se všemi zainteresovanými zeměmi a sdruženími. Zároveň bych chtěl znovu zdůraznit – myslím, že je to v současnosti pro všechny důležité – že bez suverénního a silného Ruska není možné žádné trvalé uspořádání světa.

Snažíme se sjednotit úsilí světové většiny, abychom reagovali na globální výzvy, včetně rychlé transformace světové ekonomiky, obchodu, financí a technologických trhů, kdy se hroutí mnoho bývalých monopolů a s nimi spojených stereotypů.

V roce 2028 tak budou země BRICS, včetně zemí, které se nedávno staly členy tohoto sdružení, vytvářet přibližně 37 % světového HDP, zatímco G7 bude mít podíl nižší než 28 %. Tato čísla jsou velmi přesvědčivá, protože před 10-15 lety byla situace zcela jiná. Již jsem o tom veřejně mluvil. Takové jsou trendy, chápete? Světové trendy, a tomu se nedá uniknout, mají objektivní charakter.

Podívejte se, podíl zemí G7 na světovém HDP v paritě kupní síly v roce 1992 činil 45,7 procenta, zatímco BRICS, i bez započtení expanze – v roce 1992 žádná taková organizace neexistovala – tedy země BRICS měly pouze 16,5 procenta. Ale už v roce 2022 měla „sedmička“ 30,3 procenta a BRICS 31,5 procenta. Do roku 2028 se situace změní ještě více ve prospěch BRICS: bude to 36,6 procenta, zatímco pro G7 je prognóza pro rok 2028 27,8 procenta. Tomu nelze uniknout, je to objektivní realita a bude tomu tak i nadále, ať se děje, co se děje, a to i na Ukrajině.

Společně se spřátelenými státy budeme pokračovat ve vytváření efektivních a bezpečných logistických koridorů a budování nové globální finanční architektury na vyspělém technologickém základě bez politického vměšování. Tím spíše, že Západ sám diskredituje své vlastní měny a bankovní systém – podřezává si větev, na níž seděl celá desetiletí.

Spolupracujeme s našimi partnery na principech rovnosti a respektování zájmů druhé strany,  proto se do práce Eurasijské hospodářské unie, ŠOS, BRICS a dalších sdružení s účastí Ruska aktivně zapojují další nové země. Vidíme velké perspektivy v budování rozsáhlého euroasijského partnerství ve spojení s integračními procesy v rámci Euroasijské hospodářské unie a iniciativy Čínské lidové republiky Jeden pás, jedna cesta.

Pozitivně se vyvíjí dialog mezi Ruskem a ASEAN. Skutečným průlomem byly rusko-africké summity. Africký kontinent stále hlasitěji prosazuje své zájmy a právo na skutečnou suverenitu. Všechny tyto snahy upřímně podporujeme.

Rusko má s arabskými státy dlouhodobě dobré vztahy. Představují svébytnou civilizaci od severní Afriky po Blízký východ, která se dnes dynamicky rozvíjí. A my se domníváme, že je důležité hledat nové styčné body s našimi arabskými přáteli a prohlubovat celou škálu partnerských vazeb. Totéž budeme dělat v Latinské Americe.

A zvlášť žádám vládu, aby zvýšila financování mezinárodních programů na podporu ruského jazyka a naší mnohonárodnostní kultury, samozřejmě především v SNS, ale i ve světě jako celku.

Mimochodem, vážení přátelé a kolegové, jsem si jist, že výstavu Rusko navštívilo mnoho lidí. Lidé sem jezdí, aby se sami přesvědčili a ukázali svým dětem, jak bohatá a rozlehlá je naše vlast. Na výstavě Rusko byl zahájen Rok rodiny. Hodnoty lásky, vzájemné podpory a důvěry se právě v rodině předávají z generace na generaci, stejně jako kultura, tradice, historie a morálka.

A samozřejmě hlavním účelem rodiny je rození dětí, pokračování lidského rodu, výchova dětí, a tím i pokračování našeho mnohonárodnostního národa. Vidíme, co se děje v některých zemích, kde se záměrně ničí morální normy a rodinné instituce a celé národy jsou tlačeny k vymírání a degeneraci, ale my volíme život. Rusko bylo a zůstává baštou tradičních hodnot, na nichž stojí lidská civilizace. Naši volbu sdílí většina lidí na světě, včetně milionů občanů západních zemí.

Ano, Rusko a mnoho dalších zemí se v současnosti potýká s poklesem porodnosti. Demografové tvrdí, že tento problém souvisí s celosvětovými sociálními, ekonomickými, technologickými, kulturními a hodnotovými změnami. Mladí lidé se vzdělávají, budují si kariéru, zařizují si život a odkládají narození dětí na později.

Je zřejmé, že na demografii a porodnost má vliv nejen ekonomika a kvalita sociální sféry, ale do značné míry také životní principy, které jsou zakotveny v rodině a které jsou formovány kulturou, vzděláním a osvětou. Zde je důležitá práce všech úrovní státní správy, občanské společnosti i pastýřů našich tradičních náboženství.

Podpora rodin s dětmi je naší základní morální volbou. Početná rodina s mnoha dětmi by se měla stát normou, životní filozofií společnosti, kritériem celé státní strategie. (Potlesk.) Připojuji se k vašemu potlesku.

V horizontu příštích šesti let musíme dosáhnout trvalého zvýšení porodnosti. Za tímto účelem budeme přijímat i další rozhodnutí v systému výchovy a vzdělávání, regionálního a hospodářského rozvoje. O podpoře a zlepšování kvality života rodin se bude hovořit téměř v každé části poselství – buďte trpěliví, to je teprve začátek. Vše, co bylo předtím, bylo důležité, ale nyní začíná to nejdůležitější.

Začnu jedním z nejpalčivějších problémů – tím jsou, mírně řečeno, nízké příjmy, s nimiž se potýkají i početné rodiny. V roce 2000 bylo v Rusku více než 42 milionů lidí pod hranicí chudoby. Od té doby se situace skutečně změnila, změnila se dramaticky. Na konci loňského roku klesl počet lidí pod hranicí chudoby na 13,5 milionu. I to je samozřejmě hodně. Ale řešení tohoto problému neustále pozorně sledujeme.

Řada opatření byla přijata relativně nedávno. Například od 1. ledna 2023 byl zaveden jednotný měsíční příspěvek pro rodiny s nízkými příjmy, a to od těhotenství ženy do dosažení věku 17 let u dítěte. V loňském roce tuto dávku pobíralo více než 11 milionů osob.

Výrazně jsme zjednodušili postup při uzavírání sociální smlouvy. Početné rodiny mají opět přednost. Žádost o sociální smlouvu lze nyní podat prostřednictvím portálu Gosuslugi  s minimálním souborem dokumentů. Dostupnost tohoto opatření budeme rozšiřovat. Ano, bude to vyžadovat další peníze – někde v řádu 100 miliard rublů, ale budou zajištěny. Zjednodušeně budu tyto dodatečné náklady také uvádět, všechny už byly rozpracovány.

Rád bych zopakoval: problém chudoby je stále aktuální. V současné době se přímo dotýká více než devíti procent obyvatel země a odborníci odhadují míru chudoby mezi vícečetnými rodinami na přibližně 30 procent. Musíme si stanovit jasné cíle a důsledně směřovat k jejich dosažení: zajistit, aby do roku 2030 byla míra chudoby v Rusku pod sedmi procenty a mezi velkými rodinami by se měla snížit o více než polovinu, alespoň na 12 procent. Jinými slovy, musíme klást zvláštní důraz na snižování chudoby, a to především u rodin s mnoha dětmi.

Uvědomuji si, že boj proti chudobě obecně není snadný úkol; jedná se o úkol absolutně systémový a mnohostranný. Proto – znovu opakuji – je důležité, aby všechna opatření, která v této oblasti přijímáme, všechny nástroje, které používáme, byly účinné a efektivní a přinášely hmatatelné, reálné výsledky pro lidi, pro naše rodiny.

Potřebujeme soustavnou práci zaměřenou na zlepšení kvality života rodin s dětmi, na podporu porodnosti. Proto zahájíme nový národní projekt, který se jmenuje: “Rodina”.

O řadě konkrétních iniciativ budu mluvit hned teď.

Za prvé. Ruské regiony – kromě federálních programů – zavádějí vlastní opatření na podporu rodin s dětmi. Především bych chtěl poděkovat svým kolegům za tuto práci a navrhuji poskytnout další pomoc těm složkám federace, kde je porodnost pod ruským průměrem. To je důležité zejména pro střední Rusko a severozápad. V roce 2022 mělo 39 regionů celkovou porodnost pod ruským průměrem. Do konce roku 2030 přidělíme těmto regionům nejméně 75 miliard rublů, aby mohly zvýšit své programy podpory rodin. Prostředky začnou přicházet příští rok.

Za druhé. V loňském roce bylo v Rusku postaveno přes 110 milionů metrů čtverečních bytů. To je jedenapůlkrát více než nejvyšší sovětské číslo, kterého bylo dosaženo v roce 1987. Tehdy bylo postaveno 72,8 milionu metrů čtverečních, nyní je to 110 milionů metrů čtverečních.

Důležitější je, že za posledních šest let si miliony ruských rodin zlepšily své bytové podmínky, z toho více než 900 000 s pomocí rodinných hypoték. Tento program byl zahájen v roce 2018, připomínám. Neustále jsme zvyšovali jeho dostupnost: nejprve byl k dispozici rodinám se dvěma a více dětmi, poté rodinám s jedním dítětem. Program rodinných hypoték je platný do července letošního roku. Navrhuji jeho prodloužení do roku 2030 při zachování hlavních základních parametrů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat rodinám s dětmi do šesti let včetně, pro ně zůstane zvýhodněná sazba úvěru stejná – šest procent.

A ještě jedna věc. Při narození třetího dítěte splácí stát v současné době za rodinu část hypotečního úvěru – 450 tisíc rublů. Navrhuji prodloužit toto ustanovení až do roku 2030. Letos na to budeme potřebovat téměř 50 miliard rublů a pak s postupem roku stále více, ale peníze na to jsou.

Obecně jde o to, aby se rozestavěné bydlení stalo pro rodiny dostupnějším a aby se systematicky obnovoval bytový fond v zemi.

Za třetí. V Rusku žijí více než dva miliony rodin se třemi a více dětmi. Takové rodiny jsou samozřejmě naší chloubou.

A to je to, co chci zdůraznit. Podívejte se, jsou to reálná čísla: od roku 2018 do roku 2022 vzrostl počet vícečetných rodin v Rusku o 26,8 procenta – to je dobrý ukazatel.

Byl podepsán dekret, který zavádí jednotný status velké rodiny v celé zemi, o což lidé žádali. Jeho ustanovení je třeba naplnit konkrétními rozhodnutími na federální a regionální úrovni a řídit se samozřejmě požadavky lidí.

Rodiny s mnoha dětmi mají spoustu starostí a rodiče by měli mít více volných peněz na řešení každodenních problémů. Navrhuji zdvojnásobit daňový odpočet na druhé dítě na 2 800 rublů měsíčně a na třetí a každé další dítě na šest tisíc rublů měsíčně.

Co to znamená? Například: rodina se třemi dětmi ušetří každý měsíc ve svém rozpočtu 1300 rublů, přičemž zároveň navrhuji zvýšit částku ročního příjmu, na kterou se odpočet vztahuje, z 350 na 450 tisíc rublů. Toto opatření podpory by mělo být poskytováno automaticky, bez žádostí.

A ještě o investičním programu pro mateřství. Nyní má rodina při narození prvorozeného dítěte nárok na výplatu 630 tisíc rublů a při narození druhého dítěte dalších 202 tisíc rublů. Výše mateřského kapitálu se pravidelně valorizuje. Program mateřského kapitálu je platný do začátku roku 2026. I v tomto případě navrhuji jeho prodloužení minimálně do roku 2030.

Vážené kolegyně a kolegové!

Chtěl bych vyjádřit poděkování charitativním nadacím a sociálním neziskovým organizacím, které pomáhají starým a nemocným lidem a postiženým dětem. Udělaly mnoho pro to, aby se problematika dlouhodobé péče dostala na úroveň státu, neboť  tyto otázky byly nastolovány již delší dobu.

Domnívám se, že je nutné zvýšit federální financování tohoto systému, aby se dostal na jednotnou vysokou úroveň a tím se i zajistila maximální dostupnost pro ty, kteří tuto péči potřebují nejvíce, což je asi půl milionu našich občanů.

Do roku 2030 musíme zajistit, aby 100 % občanů, kteří potřebují služby dlouhodobé péče, je využívalo a mělo je k dispozici.

Průměrná délka života v Rusku nyní překročila 73 let. Vrátili jsme se na úroveň, kterou jsme měli před pandemií koronaviru. Do roku 2030 by měla střední délka života v Rusku činit nejméně 78 let a v budoucnu, jak jsme plánovali, bychom měli dosáhnout úrovně“ 80 plus“.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat venkovským oblastem a regionům, kde je průměrná délka života stále nižší než ruský průměr. Na řešení těchto problémů bude zaměřen národní projekt “Dlouhý a aktivní život”. Je důležité, aby se prodlužovala délka zdravého a aktivního života, aby se lidé mohli věnovat svým rodinám, blízkým, dětem a vnoučatům.

Budeme pokračovat ve federálních projektech zaměřených na boj proti kardiovaskulárním a nádorovým onemocněním a také proti cukrovce.

Kromě toho navrhuji, abychom zahájili nový komplexní program na ochranu zdraví matek, dětí a dospívajících, včetně reprodukčního zdraví, aby se děti rodily a vyrůstaly zdravé a v budoucnu měly rovněž zdravé děti.

Mezi priority tohoto programu bude patřit rozšíření sítě ženských klinik, modernizace prenatálních center, dětských poliklinik a nemocnic. Celkově bude v příštích šesti letech jen na výstavbu, opravy a vybavení zdravotnických zařízení vyčleněno více než bilion rublů.

Dále. V posledních letech se mnohonásobně zvýšil počet občanů, kteří pravidelně sportují. To je jeden z našich významných úspěchů. Musíme podporovat lidi, kteří přistupují ke svému zdraví zodpovědně. Od příštího roku budeme poskytovat daňové úlevy všem, kteří pravidelně podstupují běžné lékařské prohlídky a úspěšně absolvují normy pro GTO.

Vzpomínáte si na oblíbený slogan? Mnozí si pamatují ta žertovná slova: “Přestaň pít – a hurá na lyže!” Je to tak, ta chvíle nastala. Když už jsme u toho “pití”, máme tu znatelný, dobrý výsledek. Bez jakéhokoli extremismu jsme výrazně snížili spotřebu alkoholu, především toho tvrdého, a to má samozřejmě také dopad na zdraví národa.

Navrhuji, aby se v regionech, především v malých městech a na venkově, vybudovalo ročně minimálně 350 dalších sportovních zařízení, a to na úkor federálních zdrojů. Jedná se o víceúčelové areály nebo rychle budovaná hřiště, kde by mohli sportovat děti, dospělí i celé rodiny. Na tyto účely vyčleníme z federálního rozpočtu v příštích šesti letech navíc asi 65 miliard rublů.

Měly by být vytvořeny podmínky pro sportovní aktivity na vysokých, středních i základních školách, ale i v předškolních zařízeních. Mimochodem, mnoho našich mateřských škol bylo otevřeno ještě za sovětské éry a rekonstrukce je nezbytná. V příštím roce zahájíme program jejich investičních oprav.  Zmiňuje se to neustále.

Pokud jde o školy, máme asi 18 500 budov, jež potřebují generální opravu. Do roku 2030 pomůžeme krajům tento nahromaděný problém zcela uzavřít a v budoucnu budeme provádět opravy škol v plánovaném režimu. To, co se dosud podařilo, ukazuje, že jsme na dobré cestě. Celkově vyčleníme na generální opravy školek a škol přes 400 miliard rublů dodatečných prostředků.

Kromě toho navrhuji v příštích šesti letech zrekonstruovat nebo otevřít lékařské ordinace ve školách, kde to bude třeba, já vím, že tato potřeba existuje.  Protože nyní, v letech 2022-2023, bude mít lékařské ordinace pouze 65 procent z 39 tisíc škol – v naší zemi máme 39 440 škol. Je tedy na čem pracovat.

Další velmi důležité téma. Aktivně se rozrůstá řada velkých měst. Zároveň se zvyšuje zátěž sociální sféry. Zvyšuje se počet školáků, kteří se učí na dvě směny, a v některých školách se zavádí dokonce třetí směna. To je nepochybně problém, který je také třeba řešit. V těch městech, kde je problém přeplněnosti vzdělávacích zařízení nejpalčivější, budeme muset tento problém opět řešit na úkor federálního rozpočtu a federálních zdrojů: celkem postavíme nejméně 150 dalších škol a více než 100 škol mateřských.

Vážené kolegyně a kolegové!

Sny a úspěchy našich předků a starších generací se staly dosažitelnými a my jsme na to hrdí. O zítřku země rozhodnou aspirace současné mladé generace. Její formování, její úspěchy, životní směřování, které obstojí v každé zkoušce síly, jsou nejdůležitějším příslibem a zárukou suverenity Ruska a pokračování našich dějin.

Navrhuji upevnit pozitivní zkušenosti v oblasti práce s mládeží a již v tomto roce zahájit nový národní projekt – “Mládež Ruska”. Měl by to být projekt o budoucnosti a pro budoucnost naší země. Tak chápou naši učitelé ve školách své vznešené poslání, svou profesní misi a odpovědnost za mladé generace. Děkuji vám mnohokrát za vaši nelehkou práci.

Mentoři hrají velkou roli v tom, aby se děti cítily jako tým a našly v životě pevnou půdu pod nohama. Od 1. září 2024 navrhuji zavést pro všechny výchovné poradce ředitelů ve školách a školských zařízeních federální odměnu pět tisíc rublů měsíčně, což v minulosti nebylo. A navrhuji také samostatné řešení pro třídní učitele škol a pro vedoucí skupin na středních a středních odborných školách, kteří pracují v těch sídlech, jimž je třeba věnovat zvláštní pozornost, tedy v sídlech, kde žije méně než 100 tisíc lidí, což jsou vlastně všechna naše malá města, okresní centra, osady a vesnice. Takže od 1. března 2024 navrhuji zdvojnásobit federální platbu těmto specialistům za vedení tříd a dozor nad skupinami na 10 000 rublů.

Co bych měl ještě dodat? V roce 2018 byly květnovými vyhláškami stanoveny požadavky na odměňování učitelů a dalších zaměstnanců veřejného sektoru na základě průměrného měsíčního příjmu z pracovní činnosti v konkrétním subjektu federace. Tato ustanovení – tzv. květnové dekrety – je třeba i nadále důsledně uplatňovat. Současně je třeba zlepšit systém odměňování práce ve veřejném sektoru a dosáhnout růstu příjmů odborníků, kteří jsou v této sféře zaměstnáni.

Úroveň průměrných platů v ekonomice se v jednotlivých regionech liší, což znamená, že příjmy pracovníků veřejného sektoru se někdy výrazně liší i ve srovnání se sousedním regionem. Přitom práce učitele nebo lékaře je všude stejně obtížná a mimořádně náročná. Tak velké rozdíly v platech mezi jednotlivými regiony jsou samozřejmě nespravedlivé.

Uvědomuji si, že jde o starý, velmi složitý a kapitálově náročný problém, mohu-li to tak říci. Diskutovali jsme o něm s kolegy z federálních úřadů, s regionálními představiteli, učiteli, lékaři a dalšími odborníky. Není pochyb o tom, že je třeba ho řešit.

Nebudu teď zacházet do podrobností, je to opravdu složité. Poslanci i členové vlády chápou, o čem mluvím. Jednoduše žádám vládu, aby již v roce 2025 v rámci pilotních projektů ve složkách federace vypracovala nový model odměňování pracovníků veřejného sektoru a v roce 2026 přijala konečné rozhodnutí pro celou zemi.

Samostatnou otázkou je vytvoření další motivace pro mladé odborníky, aby přicházeli pracovat do škol a viděli zde perspektivu profesního a kariérního růstu. Proto vyčleníme z federálního rozpočtu více než 9 miliard rublů na modernizaci infrastruktury pedagogických škol.

Naše školství bylo vždy proslulé inovátory a unikátními autorskými metodami. Právě takové učitelské týmy se budou muset podílet na vytváření perspektivních škol. První pedagogické školy špičkového typu začneme budovat již letos v Rjazaňské, Pskovské, Bělgorodské a Nižně-novgorodské oblasti. Později se objeví ve všech federálních okruzích: na Dálném východě, Sibiři i v Donbasu. Celkem otevřeme do roku 2030 12 takových škol.

A nyní k obsahu vzdělávání. Náplň výuky pro děti by měla být přiměřená a vyvážená. A – samozřejmě – skutečně není dobré, když se v hodinách učí jedna věc a na jinou se ptají při zkouškách. Tento, mírně řečeno, rozpor mezi školními programy a otázkami u zkoušek – ale, bohužel, se to stává – nutí rodiče najímat si lidi na doučování a ne každý si to může dovolit. Žádám kolegy ve vládě, aby se společně s učitelskou a rodičovskou veřejností tímto problémem zabývali, protože je /to problém/ zřejmý a opravdu existuje.

V této souvislosti i o jednotných maturitách. Tato věc stále vyvolává širokou veřejnou diskusi a polemiku a všichni jsme si toho dobře vědomi. Mechanismus jednotných maturitních zkoušek by se měl skutečně zlepšit.

Co v této fázi navrhuji? Navrhuji udělat v tomto směru ještě jeden krok – dát absolventům, jak se říká, druhou šanci, a to: na základě volby studenta mu dát možnost opakovat zkoušku z některého z předmětů, a to ještě před koncem přijímací kampaně na vysoké školy, aby měl čas předložit své dokumenty s přihlédnutím k opakované zkoušce. Jsou to prozaické věci, ale pro lidi důležité.

Vážené kolegyně a kolegové!

V loňském roce rostla ruská ekonomika rychleji než ekonomika světová. Podle tohoto ukazatele jsme předstihli nejen přední země Evropské unie, ale i všechny země takzvané G7. Čeho si však chci v této souvislosti povšimnout? Chtěl bych poznamenat následující. Velkou roli v tom sehrála základní bezpečnostní rezerva, která byla vytvořena v posledních desetiletích.

Podíl nezpracovatelských odvětví na struktuře růstu přesahuje v současnosti s jistotou 90 %, což znamená, že ekonomika se stává komplexnější, technologičtější, a tudíž mnohem udržitelnější. Rusko je dnes největší evropskou ekonomikou z hlediska hrubého domácího produktu a parity kupní síly a pátou na světě.

Tempo a hlavně kvalita růstu nám dovolují doufat a dokonce i tvrdit, že v blízké budoucnosti budeme moci udělat další krok vpřed: staneme se jednou ze čtyř největších ekonomických mocností světa. Takový rozvoj by se měl přímo promítnout do zvýšení rodinných příjmů našich občanů.

V příštích šesti letech by se měl podíl mezd na HDP země zvýšit. Minimální mzdu valorizujeme před inflací a tempem růstu průměrné mzdy v ekonomice. Od roku 2020 se minimální mzda zvyšuje jedenapůlkrát – z 12 000 na 19 000 rublů měsíčně. Do roku 2030 by se měla téměř zdvojnásobit na 35 tisíc rublů, což nepochybně ovlivní výši sociálních dávek, platů ve veřejném sektoru a v odvětvích hospodářství.

Zároveň si uvědomujeme rizika a faktory, které mohou vést ke zpomalení hospodářského růstu a našeho rozvoje jako celku. Jsou to především – nedostatek kvalifikovaných pracovníků a vlastní vyspělé technologie – jejich absence v některých oblastech. Zde musíme být aktivní, a proto se dnes zaměřím na tato dvě strategicky důležitá témata.

Začnu základnou lidských zdrojů. V Rusku vyrůstá početná mladá generace. Ač se to může zdát zvláštní, na jedné straně existují demografické problémy s růstem populace a zároveň nastupuje početná mladá generace. V roce 2030 bude mít země 8,3 milionu občanů ve věku 20 až 24 let a v roce 2035 – již 9,7 milionu, tedy o 2,4 milionu více než nyní. A to je samozřejmě mimo jiné výsledek demografických opatření přijatých v předchozích letech.

Pro nás je důležité, aby se z těchto mladých lidí, dnešních teenagerů, stali profesionálové, připravení pracovat v ekonomice 21. století. Na to se zaměří nový národní projekt “Personalistika”.

Hodně o tom mluvíme, ale musíme posílit propojení všech úrovní vzdělávání, od školy až po univerzitu, i skutky. /Všechny školy/ by měly pracovat v jednotné logice, pro společný výsledek. Samozřejmě je zde důležitá účast budoucích zaměstnavatelů. Od letošního školního roku je na všech školách v zemi zaveden systém kariérového poradenství. Děti od 6. třídy se mohou seznámit s různými obory.

Obracím se proto na ředitele podniků, vědeckých a zdravotnických pracovišť: pozvěte, prosím, školáky na návštěvu a umožněte jim nahlédnout do dílen, jak bylo nabídnuto i mně při jedné z mých cest, do muzeí a laboratoří. Prosím vás, abyste se do této práce zapojili.

Na základě zásad úzké spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a podniky reálného sektoru realizujeme projekt Profesionalita. Ten umožnil aktualizovat vzdělávací programy pro letecký a lodní průmysl, farmaceutický průmysl, elektroniku, obranný průmysl a řadu dalších odvětví.

Pro tato odvětví bude třeba do roku 2028 vyškolit přibližně milion pracujících odborníků. Tyto přístupy musíme rozšířit na celý systém středního odborného vzdělávání, včetně přípravy pracovníků pro školy, nemocnice, kliniky, sektor služeb, cestovní ruch, kulturní instituce a kreativní odvětví.

Ukládám vládě, aby společně s kraji realizovala program oprav a vybavení středních odborných škol. Musíme dát do pořádku nejen budovy, ale také sportovní zařízení a internáty odborných škol a učilišť. Během šesti let vyčleníme na tyto účely 120 miliard rublů z federálního rozpočtu.

Vyčleníme také dalších 124 miliard rublů a během příštích šesti let provedeme generální opravu přibližně 800 ubytoven vysokých škol a univerzit.

Nyní obecně k vysokému školství. Úkolem je rozvíjet centra vědy a vzdělávání po celé zemi. Za tímto účelem vybudujeme do roku 2030 25 univerzitních kampusů. O tom jsme již hovořili, ale nyní považuji za nutné to zopakovat: navrhuji tento program rozšířit a vybudovat celkem nejméně 40 takových kampusů.

Na tento účel budeme muset z federálního rozpočtu vyčlenit asi 400 miliard rublů, přičemž je třeba zajistit i dobré podmínky pro studium studentů a doktorandů, pro práci učitelů i pro výchovu dětí z mladých rodin.

Obecně je třeba vyřešit všechny životní situace, s nimiž se mladé matky a mladí rodiče potýkají, a přizpůsobit tomu fungování systému veřejných služeb, sociální sféry, zdravotnictví a městské a venkovské infrastruktury. Žádám vládu a kraje, aby všechny tyto otázky pečlivě zvážily.

Dále. V loňském projevu jsem avizoval významné změny v organizaci vysokého školství a nutnost využití nejlepších domácích zkušeností. Odborné základy budoucího specialisty jsou vytvářeny již v prvních semestrech, kde se vyučují základní obory. Považuji za nezbytné zvýšit úroveň odměňování učitelů těchto předmětů. Žádám vládu, aby navrhla konkrétní parametry tohoto řešení a začala je realizovat již od 1. září v pilotním režimu.

Bude zapotřebí dalších zdrojů: podle předběžných odhadů to bude letos asi 1,5 miliardy a poté 4,5 miliardy. Tyto peníze jsme rovněž zakalkulovaly.

Je pro nás důležité zvýšit potenciál a kvalitu celého vysokoškolského systému, podpořit vysoké školy, které usilují o rozvoj. Na to je zaměřen program Priorita 2030. S jeho financováním se počítá do konce letošního roku. Samozřejmě navrhuji jeho prodloužení o dalších šest let a vyčlenění asi 190 miliard rublů navíc.

Kritériem efektivity zúčastněných univerzit by měly být personální a technologické projekty s regiony, hospodářskými a sociálními sektory, vytváření inovativních firem a start-upů, které skutečně fungují, přilákání zahraničních studentů. Samozřejmě budeme hodnotit práci všech vysokých škol, ruských univerzit, vysokých škol a technických škol podle toho, jaká je poptávka po jejich absolventech a jak rostou jejich platy.

Vážení přátelé!

Nyní několik slov o technologické základně rozvoje. Zde je samozřejmě základem věda. Na setkání s vědci a pracovníky Ruské akademie věd, která letos oslavila 300. výročí svého založení, jsem řekl, že ani v nejtěžších dobách Rusko nikdy nerezignovalo na řešení základních problémů, vždy myslelo na budoucnost a nyní musíme dělat totéž . A  ve skutečnosti to  také děláme.

Například – žádná jiná země na světě nemá takovou škálu megavědeckých zařízení, jako má dnes Rusko. Jsou to jedinečné možnosti jak pro naše vědce, tak pro naše partnery, výzkumníky z jiných zemí, které zveme ke spolupráci.

Domácí vědecká infrastruktura je naší silnou konkurenční výhodou jak v oblasti základní vědy, tak při vytváření podkladů pro farmacii, biologii, medicínu, mikroelektroniku, chemický průmysl a výrobu nových materiálů, pro rozvoj kosmických programů.

Jsem přesvědčen, že musíme více než zdvojnásobit kombinované investice státu a podniků do výzkumu a vývoje, do roku 2030 musíme zvýšit jejich podíl na dvě procenta HDP a podle tohoto ukazatele se zařadit mezi přední světové vědecké velmoci.

Rád bych znovu zopakoval: zároveň musí výrazně vzrůst investice soukromých podniků do vědy – do roku 2030 nejméně dvojnásobně. Hlavní je samozřejmě efektivita těchto investic. Mám na mysli dosažení konkrétního vědeckého výsledku v každém konkrétním případě. Zde je třeba využít pozitivní zkušenosti našich federálních výzkumných programů v genetice, zemědělství a projektů Ruské vědecké nadace.

S ohledem na aktuální úkoly a výzvy jsme upravili Strategii vědeckotechnického rozvoje Ruska. V její logice zahajujeme nové národní projekty technologické suverenity. Uvedu jejich hlavní směry.

Zaprvé. Musíme být nezávislí, musíme mít všechny technologické klíče v tak citlivých oblastech, jako je záchrana zdraví občanů, potravinová bezpečnost.

Za druhé. Musíme dosáhnout technologické suverenity v průřezových oblastech, které zajišťují udržitelnost celé ekonomiky země. Jsou to výrobní prostředky a stroje, robotika, všechny druhy dopravy, bezpilotní letectví, námořní a další systémy, datová ekonomika, nové materiály a chemie.

Za třetí. Musíme vytvářet globálně konkurenceschopné produkty založené na unikátním domácím vývoji, včetně vesmírných, jaderných a nových energetických technologií. Již nyní je třeba vytvořit právní prostředí pro rozvoj průmyslových odvětví a trhů budoucnosti, vytvořit dlouhodobý řád pro high-tech výrobky, a to minimálně do konce tohoto desetiletí, aby firmy pochopily pravidla, podle nichž mají pracovat.

Je také nutné vytvořit vnitřní kooperační řetězce a mezinárodní technologické platformy, zahájit sériovou výrobu vlastních zařízení a komponentů, zaměřit se na geologický průzkum vzácných zemin a dalších surovin pro novou ekonomiku. To vše máme.

Zdůrazňuji, že se jedná o naši strategickou rezervu do budoucna, takže k řešení těchto problémů nastavíme všechny dostupné rozvojové nástroje a mechanismy a zajistíme prioritní rozpočtové financování. Žádám vládu a Federální shromáždění, aby to vzaly v úvahu při přípravě rozpočtu. Žádám, aby to vždy považovali za jednu z hlavních priorit.

Projekty technologické suverenity by se měly stát motorem obnovy našeho průmyslu a pomoci celé ekonomice dosáhnout vyspělé úrovně efektivity a konkurenceschopnosti. Zde navrhuji stanovit cíl: podíl domácího high-tech zboží a služeb na domácím trhu by se měl v příštích šesti letech zvýšit jedenapůlkrát a objem vývozu nezásobitelských, neenergetických produktů nejméně o dvě třetiny.

Uvedu ještě několik čísel. V roce 1999 dosáhl podíl dovozu 26 procent HDP – téměř 30 procent všeho jsme dováželi ze zahraničí. V loňském roce to bylo již 19 procent HDP, tedy 32 bilionů rublů. A v období do roku 2030 musíme dosáhnout úrovně dovozu maximálně 17 procent HDP.

To znamená, že musíme sami vyrábět spotřební a jiné zboží v mnohem větších objemech: léky, vybavení, stroje, vozidla atd. Nemůžeme vyrábět všechno – a nemusíme usilovat o to, abychom vyráběli všechno. Vláda však ví, na čem musíme pracovat.

Chtěl bych zdůraznit, že vzhledem k demografickým výzvám, kterým čelíme, k vysoké poptávce, nebo přímo řečeno k nedostatku pracovníků, je pro nás zásadní radikálně zvýšit produktivitu práce – to je jeden z klíčových úkolů.

To předpokládá zavádění digitálních technologií do řízení, nárůst ekonomických návrhů šetřících energii a zdroje a jejich realizaci v praxi, komplexní modernizaci průmyslových zařízení, jejich robotizaci a automatizaci. Do roku 2030 by mělo Rusko patřit mezi 25 zemí světa s největším počtem průmyslových robotů. Víte, pokud bereme v úvahu to, co máme dnes, byl by to dobrý výsledek.

Budeme pokračovat ve vytváření speciálních odvětvových kompetenčních center, kde se budou shromažďovat a replikovat nejlepší postupy úsporné výroby v ekonomické a sociální sféře. Do roku 2030 musí být pokryto projekty na zvýšení produktivity práce nejméně 40 % středních a velkých podniků v základních a surovinových odvětvích ekonomiky a všech sociálních institucí. Jedná se o společnou, obrovskou, ale velmi důležitou práci.

Kromě toho by měly být vyspělé strojírenské školy, které vznikají na bázi vysokých škol, zaměřeny na zvýšení efektivity a dovybavení výrobních zařízení. Stanovili jsme si cíl vytvořit 50 takových škol. Třicet z nich již bylo vytvořeno a dalších 20 spustíme v letošním roce.

Navrhuji rozšířit tento program na dalších 50 strojírenských škol. To znamená, že celkem rozmístíme síť takových center – kolem stovky – po celé zemi. Tato centra budou vychovávat vysoce kvalifikované odborníky a nabízet originální technická řešení v široké škále oborů: v průmyslu, zemědělství, stavebnictví, dopravě a sociální sféře.

Samozřejmě, v každé z těchto oblastí je vždy nutné využívat umělou inteligenci – i o to bychom měli usilovat. Musíme také modernizovat síť vědeckých a technických knihoven na univerzitách a ve vědeckých organizacích, aby se z nich stala skutečná digitální centra znalostí a informací. Na tyto účely vyčleníme dalších 9 miliard rublů.

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

V posledních letech byly v Rusku otevřeny stovky nových závodů, továren a průmyslových odvětví. Otevírají se, otevírají se, už jsme si na to zvykli. To je normální. Ale jsou mezi nimi i takoví průmysloví giganti jako Udokanský těžební a hutní závod v Zabajkalsku, Tajšetská hliníkárna v Irkutské oblasti, Murmanské centrum pro výstavbu velkoobjemových pobřežních staveb, ZapSibNeftěchim v Ťumeňské oblasti. V tomto výčtu mohu dlouho pokračovat.

Chtěl bych upozornit na skutečnost, že v příštích šesti letech by se úroveň hrubé přidané hodnoty ruského zpracovatelského průmyslu měla zvýšit nejméně o 40 % oproti roku 2022. Tento zrychlený rozvoj průmyslu znamená vytvoření tisíců nových moderních výrobních zařízení a také dobře placených pracovních míst.

Vytvořili jsme i jakýsi průmyslový “jídelníček”. Podniky realizující průmyslové projekty si mohou vybrat optimální podpůrná opatření, dohody o ochraně a podpoře kapitálových investic, zvláštní investiční smlouvy, klastrovou investiční platformu atd. Vymysleli jsme a využíváme poměrně hodně nástrojů. Všechny tyto mechanismy budeme rozhodně i nadále rozvíjet.

V příštích šesti letech vyčleníme dalších 120 miliard rublů na dotace pro podniky na výzkum a vývoj a také na rozšíření průmyslových hypoték. Navíc prostřednictvím tohoto programu vybudujeme a zmodernizujeme více než 10 milionů metrů čtverečních výrobních ploch. Pro srovnání  – jen tak mimochodem – si dovolím upozornit, že je to nádavek, takové plus, k dynamice, jíž jsme již dosáhli.

Zde je srovnání. V Rusku se dnes ročně postaví asi čtyři miliony metrů čtverečních výrobních ploch. To je významný ukazatel obnovy našeho průmyslového potenciálu, a jak jsem řekl, budeme dělat dalších 10 milionů metrů čtverečních.

 

Pojďme dál. Doplníme Fond rozvoje průmyslu o 300 miliard rublů. Jeho kapitál téměř zdvojnásobíme a zaměříme se na podporu high-tech projektů. Dalších nejméně 200 miliard vyčleníme v rámci klastrové investiční platformy na dotování úrokových sazeb pro projekty na výrobu prioritních průmyslových výrobků. Abychom stimulovali obnovu výrobních kapacit výrobních podniků, navrhuji zvýšit základnu pro výpočet odpisů. Bude činit 200 procent nákladů na ruské vybavení, výzkum a vývoj. Je to trochu nudná látka, ale vysvětlím, o čem je řeč. Pokud si podnik zakoupí domácí obráběcí stroje v hodnotě 10 milionů rublů, bude si moci snížit daňový základ o 20 milionů rublů. To už je solidní podpora.

Budeme pokračovat v rozvoji průmyslových technoparků se zaměřením na umístění malých a středních podniků na základě našich technologických priorit. Zde je důležité využít výhod klastrového přístupu, kdy podniky rostou společně se svými spojenci a dodavateli a jejich spolupráce má pro všechny oboustranně výhodný efekt. Upozorňuji vládu, že do roku 2030 musí vzniknout minimálně dalších 100 takových míst. Měly by tvořit body růstu po celé zemi a stimulovat kapitálové investice.

Stanovili jsme si cíl: do roku 2030 by se měl objem investic v klíčových odvětvích zvýšit o 70 procent. Mimochodem, v tomto směru máme dobrou dynamiku.  Dovolím si dokonce tvrdit, že velmi dobrou. Dobrou.

Kumulativní tempo růstu investic v roce 2021 činilo 8,6 procenta, zatímco plán byl 4,5 procenta. V roce 2022 to bylo 15,9 procenta, zatímco plán byl 9,5 procenta. A v prvních devíti měsících loňského roku, zatímco plán na tento rok byl 15,1 procenta, tempo růstu činilo 26,6 procenta. V nastoupeném tempu musíme pokračovat.

Náš bankovní systém a burza cenných papírů by měly plně zajistit příliv kapitálu do ekonomiky a jejího reálného sektoru, a to i prostřednictvím mechanismů projektového a kapitálového financování. V příštích dvou letech budou průmyslové projekty s investicemi přesahujícími 200 miliard rublů podpořeny pomocí kapitálových fondů. Podstata tohoto mechanismu spočívá v tom, že Rozvojová korporace VEB.RF za účasti komerčních bank vstupuje do kapitálu high-tech společností a poskytuje pomoc ve fázi jejich aktivního růstu.

Už jsem vydal pokyn ke spuštění zvláštního režimu pro primární veřejnou nabídku akcií společností, které působí v prioritních high-tech oblastech. Upozorňuji své kolegy z ministerstva financí a centrální banky na nutnost urychlit spuštění tohoto mechanismu, včetně kompenzace nákladů na nabídku cenných papírů. Později by se to stejně muselo udělat.

Opakuji: ruský akciový trh musí posílit svou roli jako zdroj investic. Jeho kapitalizace by se měla do roku 2030 zdvojnásobit oproti současné úrovni a dosáhnout 66 % HDP. Současně je důležité, aby občané měli možnost spolehlivě investovat své úspory do rozvoje země a zároveň získat dodatečný příjem.

Rozhodnutí již bylo přijato: dobrovolné úspory v nevládních penzijních fondech do výše dvou milionů osmi set tisíc rublů budou pojištěny státem, tj. jejich návratnost je garantována.

Kromě toho budou pojištěny dlouhodobé individuální a investiční účty až do výše 1,4 milionu rublů. Rozšíříme jednotný daňový odpočet na investice občanů do dlouhodobých finančních nástrojů do výše 400 000 rublů ročně.

Současně považuji za nezbytné zavést nový nástroj – tzv. spořicí certifikát. Občané budou moci ukládat své úspory do bank na dlouhou dobu – více než tři roky. Certifikát bude neodvolatelný, což znamená, že banky budou moci svým klientům nabídnout výhodnější úrokové výnosy. Tyto prostředky občanů budou samozřejmě opět pojištěny státem až do výše 2,8 milionu rublů, tedy dvakrát více než běžné vklady v bankách.

Rád bych zdůraznil, že všechna opatření státní podpory investic, zakládání a modernizace podniků musí být spojena se zvyšováním platů zaměstnanců, zlepšováním pracovních podmínek a sociálními balíčky pro zaměstnance.

Samozřejmě základním požadavkem je, aby domácí podniky působily v ruské jurisdikci a neodváděly prostředky do zahraničí, kde, jak se ukazuje, můžete přijít o všechno. A teď se s kolegy podnikateli scházíme a přemýšlíme, jak jim pomoci něco odtamtud dostat. Když se nebudou vyvádět, pak nebudeme muset řešit otázky, jak je dostat zpátky.

Prostředky by měly být investovány v Rusku, v regionech, do rozvoje podniků, do vzdělávání pracovníků. Nejspolehlivější ochranou pro aktiva a kapitál ruských podniků je naše silná, suverénní země.

Naprostá většina podnikatelů stojí na domácích, vlasteneckých pozicích. A podnikatelé, kteří zde v Rusku působí, musí mít záruky nedotknutelnosti majetku, aktiv a svých nových investic. Investice v Rusku a ochrana investic a ochrana práv podnikatelů jsou samozřejmě propojeny a my to musíme zajistit. Je to v zájmu státu, celé společnosti, v zájmu milionů lidí, kteří pracují v soukromém podnikání, ať už jde o velké, střední nebo malé podniky.

Vždycky jsem říkal a opakuji to znovu: nikdo – ani státní úředníci, ani příslušníci orgánů činných v trestním řízení – nesmí obtěžovat lidi, porušovat zákon nebo ho využívat k osobnímu prospěchu. Musíme pomáhat lidem, včetně těch z podnikatelské sféry, a o těch právě mluvím. Oni vytvářejí pracovní místa, oni poskytují pracovní příležitosti, oni platí lidem mzdy. A posláním úřadů je – pomáhat jim.

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Malé a střední podniky se stále více podílejí na hospodářském růstu. Jejich podíl v odvětvích, jako je zpracovatelský průmysl, cestovní ruch a IT, přesahuje v současnosti 21 %. Stovky nových domácích značek se prosadily. V loňském roce bylo v Rusku zaregistrováno milion 200 tisíc nových malých a středních podniků.

Upozorňuji, že jde o nejvyšší číslo za posledních pět let. Lidé mají chuť začít podnikat, věří v sebe, ve svou zemi a ve svůj úspěch. Zejména bych chtěl poznamenat, že v roce 2023 se počet mladých podnikatelů do 25 let zvýšil o 20 procent. V současnosti jich je více než 240 000.

Tuto tvůrčí energii je třeba podpořit, aby průměrný příjem na zaměstnance malých a středních podniků v příštích šesti letech rostl rychleji než tempo růstu HDP. Jinými slovy, musí se zvýšit efektivita těchto podniků a jejich kvalitativní ukazatele.

Už jsem zmiňoval, že by nemělo docházet k situaci, kdy je pro podniky vlastně nerentabilní získávat tržby, protože při přechodu ze zjednodušeného na obecný daňový režim se dramaticky zvyšují jejich daňové odvody. Ukazuje se, že vláda vlastně tlačí podniky k rozdělení – k jiným způsobům tzv. optimalizace daňové zátěže.

Žádám vládu, aby společně s poslanci vypracovala parametry amnestie pro nevelké společnosti, které jsou nuceny využívat schémata daňové optimalizace a zároveň skutečně rozvíjejí své podnikání.

Co je důležité? Takové firmy se samozřejmě musí vzdát umělého, v podstatě předstíraného, štěpení byznysu a přejít na normální, civilizovanou práci – ne “na černo”. Zdůrazňuji, že nepůjde o žádné pokuty, žádné penále, žádné sankce, žádné přepočítávání daní za předchozí období. V tom je smysl zmíněné amnestie.

Kromě toho ukládám vládě, aby počínaje příštím rokem počítala s mechanismem postupného, nikoliv nárazového zvyšování daňové zátěže pro firmy, které přejdou ze zjednodušeného systému zdanění do obecného režimu zdanění.

Dále si dovolím uvést. Přijali jsme jisté řešení – dočasné moratorium na kontroly. Toto opatření se plně osvědčilo. Společnostem, které zaručují vysokou kvalitu zboží a služeb a jsou odpovědné vůči spotřebitelům, lze a je třeba důvěřovat.

Proto se domnívám, že od 1. ledna 2025 je možné upustit od dočasných moratorií na kontroly podniků a místo toho s ohledem na získané zkušenosti přejít na přístup orientovaný na rizika a zakotvit jej v zákoně. Tam, kde rizika neexistují, bychom měli uplatňovat preventivní opatření, a tím minimalizovat počet kontrol.

Navrhuji také, aby malé podniky měly zvláštní právo – jednou za pět let si vzít úvěrové prázdniny až na šest měsíců, aniž by se zhoršila jejich úvěrová historie.

Opakuji: je třeba vytvořit všechny podmínky pro dynamický rozvoj malých a středních podniků a zkvalitnit tento růst na úkor high-tech oblastí výrobního podnikání. Obecně je třeba zmírnit daňový režim pro malý a střední byznys.

Žádám vládu, aby předložila v tomto ohledu konkrétní návrhy. Hovořili jsme o tom již mnohokrát. Prosím vás, ty návrhy jsou už dávno nachystané. Věřte mi.

Rád bych se ještě zmínil o práci malých a středních podniků ve venkovských oblastech a v zemědělsko-průmyslovém komplexu. Nyní jsme nejen plně soběstační v potravinách. Rusko je lídrem na světovém trhu s pšenicí. Patříme mezi dvacet zemí s největším vývozem potravin. Děkuji pracovníkům v zemědělství, farmářům a odborníkům zabývajícím se zemědělstvím obecně – děkuji vám za vaše pozoruhodné výsledky.

Do roku 2030 by měla produkce ruského zemědělsko-průmyslového komplexu ještě vzrůst nejméně o čtvrtinu oproti roku 2021 a export by se měl zvýšit jedenapůlkrát. Rozhodně budeme pokračovat v podpoře tohoto odvětví, stejně jako v programu komplexního rozvoje venkova, včetně obnovy a modernizace pošt.

Pro rozvoj pobřežních oblastí uplatňujeme speciální řešení. Dovolte mi připomenout: u nás se říká: “kvóty pod kýl”. A to musí být přísně dodržováno. Někteří z vás velmi dobře chápou, že mluvím o společnostech, jež dostávají kvóty na těžbu mořských plodů se závazkem nakoupit nová rybářská plavidla ruské výroby a obnovit tak svou flotilu.

Letos získal federální rozpočet z prodeje kvót na mořské plody značné peníze – asi 200 miliard rublů. Sedí tady Anton Germanovič [Siluanov]… dohodli jsme se – proto navrhuji, aby část těchto prostředků byla určena na sociální rozvoj obcí, které jsou základnou našeho rybářského průmyslu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

V současných podmínkách je zvyšování efektivity všech oblastí produktivity práce neoddělitelně spjato s digitalizací, s využitím technologií umělé inteligence – o tom jsem se již zmínil. Taková rozhodnutí povedou k vytváření digitálních platforem, jež umožňují optimalizovat interakci mezi občany, podniky a státem.

Proto má být vytvořena platforma, která pomůže občanům udržet a zachovat si zdraví po celý život a využít potenciál celého systému zdravotní péče. Například, na základě digitálních profilových údajů bude občanovi umožněno získat na dálku posudek od specialisty ve federálním zdravotnickém centru a lékař nebo rodinný lékař bude moci posoudit celkový obraz zdravotního stavu člověka, předvídat výskyt nemocí, předcházet komplikacím a zvolit individuální, tedy nejúčinnější taktiku léčby.

Vše, o čem mluvím, to nejsou nějaké spekulace o vzdálené budoucnosti. Takové postupy se již zavádějí do práce předních lékařských pracovišť. Úkolem je rozšířit je po celé zemi, aby byly běžné a dostupné.

Věřím, že do roku 2030 by měly vzniknout digitální platformy ve všech klíčových odvětvích ekonomiky a sociální sféry. Tyto a další komplexní úkoly budou řešeny v rámci nového národního projektu “Datová ekonomika”. Na jeho realizaci vyčleníme v příštích šesti letech nejméně 700 miliard rublů.

Pro vládu otevírají tyto technologie a ucelené platformy obrovské možnosti pro plánování a rozvoj ekonomiky jednotlivých odvětví, regionů a měst, pro efektivní řízení našich programů a národních projektů. A co je nejdůležitější, budeme moci pokračovat v nastavení práce všech úrovní státní správy kolem zájmů každého člověka, každé rodiny, poskytovat služby státu a obcí občanům a firmám aktivně, pohodlnou formou s co nejrychlejšími výsledky.

Mimochodem, Rusko je již nyní jedním ze světových lídrů v zavádění elektronických veřejných služeb. Mnoho zemí, včetně evropských, naší úrovně ještě nedosáhlo. Ale my pochopitelně nesmíme a ani nebudeme stát na místě.

Algoritmy umělé inteligence jsou důležitým prvkem digitálních platforem. I zde musíme být soběstační a konkurenceschopní. Již byl podepsán dekret, kterým byla schválena aktualizovaná verze Národní strategie rozvoje umělé inteligence. Stanovuje nové cíle, včetně potřeby zajistit technologickou suverenitu v tak revolučních oblastech, jako je generativní umělá inteligence a velké jazykové modely. Jejich zavedení slibuje skutečný průlom v ekonomice a sociální sféře, a také to musí být skutečný průlom. Abychom toho dosáhli, musíme navýšit naše výpočetní zdroje. Do roku 2030 by se tak celková kapacita tuzemských superpočítačů měla zvýšit nejméně desetkrát. To je naprosto reálný cíl.

Obecně je nutné rozvíjet celou infrastrukturu datové ekonomiky. Žádám vládu, aby navrhla konkrétní opatření na podporu podniků a začínajících firem, které vyrábějí zařízení pro ukládání a zpracování dat a vyvíjejí software. Je nutné, aby tempo růstu investic do vnitrostátních IT řešení bylo alespoň dvojnásobné oproti tempu růstu ekonomiky. Podmínky pro využívání digitálních systémů by měly být nejen ve velkoměstech, ale i v malých městech, na venkově a v odlehlých oblastech, podél federálních a regionálních dálnic a místních komunikací. Abychom toho dosáhli, musíme během tohoto desetiletí zajistit přístup k vysokorychlostnímu internetu prakticky na celém území Ruska. Tento úkol vyřešíme mimo jiné tím, že znásobíme naši satelitní konstelaci a na její rozvoj vyčleníme 116 miliard rublů.

Vážené kolegyně a kolegové!

Nyní bych se chtěl podrobněji věnovat otázkám regionálního rozvoje. Co se navrhuje? V první řadě je třeba snížit zadlužení subjektů Ruské federace. Domnívám se, že je třeba odepsat dvě třetiny dluhů regionů na rozpočtových úvěrech. Podle odhadů jim to v letech 2025 až 2028 umožní ušetřit asi 200 miliard rublů ročně.

Ale chtěl bych upozornit na to, že tyto úspory by měly být ” pod výraznou kontrolou ” a regiony by je měly použít jako celek  na podporu investic a infrastrukturních projektů. Vážené kolegyně a kolegové, na to kladu důraz.

Další. V roce 2021 jsme zahájili program rozpočtových úvěrů na infrastrukturu v hodnotě 500 miliard rublů a poté jsme ho rozšířili na jeden bilion rublů. Dovolte mi připomenout, že tyto úvěry jsou regionu poskytovány s úrokem tři procenta ročně až na 15 let. Je to vynikající nástroj rozvoje. Tyto prostředky jsou přidělovány na rozvojové projekty a regiony si už všímají vysoké účinnosti takového mechanismu. Tyto půjčky se neodepisují, ale v letošním roce začnou složky federace tyto dluhy splácet. A já navrhuji, aby prostředky, které se vrátí do federálního rozpočtu, byly znovu investovány do rozvoje regionů, aby byly použity na poskytování nových rozpočtových úvěrů na infrastrukturu a abychom od roku 2025 navýšili portfolio úvěrů na infrastrukturu pro složky Federace nejméně o 250 miliard rublů ročně.

Domnívám se také, že regiony by měly mít větší možnost hospodařit s finančními prostředky v rámci dosahování cílů národních projektů.

Uvedu konkrétní příklad. Složka federace modernizuje, řekněme, polikliniku – a provedla opravy kvalitně. Pokud zbudou prostředky, lze je použít nikoliv na vrácení do federálního rozpočtu, ale řekněme na nákup vybavení pro rekonstruovanou polikliniku a podobně.

Samozřejmě budeme podporovat ty složky federace, které mají potenciál pro rozvoj, ale musíme jim ho pomoci odblokovat, zahájit projekty reálného odvětví a infrastruktury, které se stanou hybnou silou těchto území.

V současné době 10 složek federace s nízkou fiskální kapacitou realizuje jednotlivé programy socioekonomického rozvoje. Žádám vládu, aby tyto programy prodloužila o dalších šest let.

Do roku 2030 by se měly stát ekonomicky soběstačnějšími všechny naše regiony. Opakuji, že jde o spravedlnost, rovné podmínky pro seberealizaci občanů a vysokou životní úroveň v celé zemi.

Vážené kolegyně a kolegové!

Vidíte, že plány jsou velké, stejně jako výdaje. Čeká nás rozsáhlá investice do sociální oblasti, demografie, hospodářství, vědy, techniky a infrastruktury.

V této souvislosti bych rád zmínil daňový systém. Nepochybně musí zajistit tok prostředků na řešení celostátních úkolů i na realizaci regionálních programů, musí snižovat nerovnosti nejen ve společnosti, ale i v sociálním a ekonomickém rozvoji složek federace, musí zohledňovat úroveň příjmů občanů i firem.

Navrhuji, abychom zvážili modernizaci našeho daňového systému a přistoupili ke spravedlivějšímu rozdělení daňové zátěže směrem k fyzickým a právnickým osobám s vyššími příjmy.

Naopak musíme snížit daňové zatížení rodin, a to i prostřednictvím odpočtů, o nichž jsem se dnes již zmínil. Musíme motivovat podniky, které investují do rozvoje, do realizace infrastruktury a sociálních projektů. Současně musíme samozřejmě zacelit nejrůznější mezery, jež využívají některé podniky k tomu, aby se vyhnuly placení daní nebo aby své daňové odvody podhodnotily.

Žádám Státní dumu a vládu, aby v nejbližší době předložily v tomto ohledu konkrétní návrhy. A do budoucna s ohledem na přijaté pozměňovací návrhy navrhuji zafixovat hlavní daňové parametry až do roku 2030 a zajistit tak stabilní a předvídatelné podmínky pro realizaci jakýchkoli investičních projektů, včetně těch dlouhodobých. Přesně to žádá podnikatelská sféra při našich přímých kontaktech.

Vážené kolegyně a kolegové!

Rozhodnutí v oblasti finanční podpory regionů a hospodářského růstu by měla směřovat ke zlepšení kvality života lidí, a to ve všech složkách federace. Již jsme prodloužili speciální programy pro rozvoj takových regionů, jako je Severní Kavkaz a Kaliningradská oblast, Donbas a Novorosija, Krym a Sevastopol, Arktida a Dálný východ, a to až do roku 2030. Byly připraveny hlavní plány rozvoje pro 22 měst a aglomerací na Dálném Východě a podobné práce probíhají i pro sídla v Arktidě.

Nyní musíme udělat další krok. Navrhuji definovat seznam dalších více než 200 měst. Pro každé z nich by měl být vypracován a realizován územní plán a celkový program rozvoje by měl zahrnovat asi dva tisíce sídel včetně vesnic a městeček. Rozhodnutí o podpoře složek federace, o nichž jsem se dnes už zmínil, včetně půjček na infrastrukturu, by měla fungovat i v tomto případě.

Rád bych se obrátil na vedoucí představitele regionů. Tyto prostředky by měly být využity mimo jiné k posílení postavení obcí. Ano, vzpomínám si, jak jsem se setkal se starosty některých obcí na jejich fóru zde v Moskvě. Místní úroveň samosprávy má zvláštní úlohu a odpovědnost. Právě sem přicházejí lidé a občané se svými každodenními potřebami. Chtěl bych poděkovat našim starostům, starostkám, starostům okresů, poslancům za jejich práci, za jejich pozornost k potřebám lidí. A zvláštní uznání bych chtěl vyslovit zaměstnancům samospráv, již pracují v těsné blízkosti válečné zóny a sdílejí všechny útrapy se svými spoluobčany.

Obyvatelé měst a obcí by se měli stát spoluautory svých rozvojových plánů. Je třeba aktivně využívat mechanismy, kdy sami občané určují, na které objekty a problémy by měly být peníze přiděleny v první řadě. Navrhuji zvýšit spolufinancování takových, v podstatě lidových projektů, z federálního i z regionálních rozpočtů.

Celorepublikovou soutěž o nejlepší projekty na vytvoření příjemného městského prostředí v malých městech a historických sídlech prodloužíme do roku 2030.

V celém Rusku upravíme v příštích šesti letech více než 30 000 veřejných prostranství. Žádám také vládu, aby poskytla další podporu regionům, které rekonstruují nábřeží, parky, náměstí a historická centra měst. Na úpravu krajiny a velké projekty v této oblasti vyčleníme 360 miliard rublů.

Starobylé budovy, sídla a kostely jsou vizuálním ztělesněním naší národní identity a nezlomného pouta mezi generacemi. Samozřejmě žádám vládu, poslance a příslušné komise Státní rady, aby za účasti veřejnosti analyzovaly regulační rámec ochrany a využití objektů kulturního dědictví. Je třeba odstranit zjevně nadbytečné, protichůdné požadavky, které někdy vedou k tomu, že památka před našima očima chátrá, zatímco formálně podle zákona není možné přijmout rychlá opatření k její záchraně.

Navrhuji vytvořit dlouhodobý program na ochranu ruského kulturního dědictví. Předpokládám, že jej přijmeme na 20 let. Je třeba stanovit opatření na podporu občanů, firem a veřejných sdružení, kteří jsou ochotni investovat svou práci, čas a peníze do obnovy památek.

Takové mechanismy si letos vyzkoušíme v pilotním projektu Rozvojového institutu “DOM.RF”. Zúčastní se ho pět regionů: Zabajkalsko, Novgorodská, Rjazaňská, Smolenská a Tverská oblast.Do roku 2030 by se mělo dát do pořádku a vdechnout druhý život nejméně tisícovce kulturních památek po celé zemi, aby sloužily lidem a zkrášlovaly naše města a vesnice.

Rozhodně budeme pokračovat v zásadních projektech v oblasti kultury a zachováme jejich financování. Obnovíme infrastrukturu muzeí, divadel, knihoven, klubů, uměleckých škol a kinosálů. V příštích šesti letech vyčleníme více než 100 miliard rublů na osvětové, vzdělávací, historické a další tvůrčí projekty ve filmu, na internetu a na sociálních sítích.

Navrhuji, abychom rozšířili program Puškinova karta,  díky němuž mohou školáci a mladí lidé navštěvovat kina, muzea, divadla a výstavy zdarma, zatímco samotné kulturní instituce dostanou pobídku k rozvoji a zahájení nových projektů, včetně těch, které se týkají podnikání. Žádám vládu, aby připravila své další návrhy.

Kromě toho, podobně jako máme programy “Učitel země” a “Lékař země”, zahájíme od roku 2025 program ” Nejlepší pracovník na poli kultury”. Na setkáních se o tom neustále mluví. Odborník, který se přestěhuje za prací do vesnice nebo malého města, bude moci získat jednorázovou platbu ve výši jednoho milionu rublů, zatímco na Dálném východě, v Donbasu a v Novorosiji bude tato částka dvakrát vyšší – dva miliony rublů.

Dalším dodatečným rozhodnutím, které je třeba dokončit a přijmout, a o to chci požádat vládu, je stanovení zvláštních podmínek pro rodinné hypotéky – speciálně pro malá města a také pro ty regiony, kde se nové bytové domy staví v malém množství nebo vůbec.

Musíme to udělat co nejrychleji, abychom vyřešili otázku klíčových parametrů, včetně výše akontace a úrokové sazby úvěru. Prosím, abyste to měli na paměti, budu čekat na vaše návrhy.

Dále. Budeme také pokračovat ve speciálních hypotečních programech se sazbou dvě procenta pro obyvatele Dálného východu, Arktidy, Donbasu a Novorosije. Úvěry za stejně výhodných podmínek mohou získat v těchto regionech i účastníci a veteráni speciální vojenské operace.

Samostatně budeme podporovat projekty integrovaného rozvoje území pro výstavbu, výstavbu obytných čtvrtí s veškerou infrastrukturou v regionech s nedostatečnou úrovní socioekonomického rozvoje, kde mnohé z našich obvyklých návrhů nefungují. Pro tyto oblasti vyčleníme na uvedené účely dalších 120 miliard rublů.

V této souvislosti máme i následující systémový úkol. S federální podporou zvýšily mnohé regiony výrazně tempo přesídlování z nouzového bydlení. Za posledních 16 let se do nových bytů přestěhovalo celkem milion 730 tisíc lidí. V příštích šesti letech je důležité, aby se tato dynamika nesnížila. Žádám vládu, aby připravila a zahájila nový program přesídlování z nouzového bydlení.

V oblasti bydlení a inženýrských sítí zvýšíme tempo modernizace komunální infrastruktury. Do roku 2030 bude na tento účel vyčleněno celkem 4,5 bilionu rublů, včetně soukromých společností.

Budeme také pokračovat v realizaci našeho projektu „Čistá voda“. Pro mnoho našich měst a venkovských sídel je tento problém mimořádně naléhavý. Především jde o spolehlivé zásobování kvalitní pitnou vodou.

Samostatným tématem je plynofikace. Plánujeme dodávat toto ekologické palivo do měst a okresů Jakutska, Burjatska, Chabarovska, Primorského a Zabajkalského kraje, Murmanské a Amurské oblasti, Židovského autonomního kraje, Karélie a tak velkého ruského města, jako je Krasnojarsk. LNG využijeme k plynofikaci Kamčatského kraje a některých dalších regionů.

To samozřejmě umožní rozšíření programu sociální plynofikace. Díky tomuto programu již byl bezplatně dodán plyn na hranice jednoho milionu sto tisíc pozemků. Stále přijímáme žádosti a pomáháme privilegovaným kategoriím občanů, včetně rodin účastníků speciální vojenské operace, s instalací plynové komunikace uvnitř pozemku.

Co bych měl ještě doplnit?  Na katastrech mnoha osad, kam již byl zaveden síťový plyn, se nacházejí zahrádkářské spolky. Lidé se o své pozemky starají již léta, někdy z generace na generaci, a nyní si staví domy, v nichž mohou bydlet celoročně, ale nemohou se připojit k síti, protože zahrádkářské spolky nejsou zahrnuty do programu sociální plynofikace.

Tento problém se týká milionů rodin! Není pochyb o tom, že je třeba ho řešit, a to v zájmu našich občanů, tedy: rozšířit program sociální plynofikace a pokračovat v sítích až k hranicím pozemků zahrádkářských sdružení.

Podpory se dočkají i obyvatelé odlehlých severních a nejvýchodnějších území, kde v příštích letech nebude síťový plyn. Dnes vytápějí své domovy uhlím nebo dřevem. Nyní si s pomocí dotací od státu budou moci pořídit moderní topné zařízení šetrné k životnímu prostředí, a k tomu ještě tuzemské. Podporu by měly dostat především nejpotřebnější rodiny. Na tyto účely vyčleníme dalších 32 miliard rublů.

S ohledem na moderní ekologické standardy budeme rozvíjet i veřejnou dopravu a snižovat její stáří. Do roku 2030 obdrží složky federace dalších přibližně 40 000 autobusů, trolejbusů, tramvají a elektrobusů. Na tento program obnovy veřejné dopravy vyčleníme navíc 150 miliard rublů z federálního rozpočtu.

Obnovíme vozový park školních autobusů, a to tempem nejméně tři tisíce vozidel ročně, což je důležité zejména pro malá města a venkovské oblasti. Mluví o tom jak obyvatelé, tak vedení obcí a krajů. Je to skutečně velmi důležitý program. Proto na nákup školních autobusů vyčleníme dalších 66 miliard rublů. A samozřejmě musí jít o vozidla vyrobená v Rusku, a to buď zcela, nebo s vysokým stupněm lokalizace.

Jak víte, v rámci projektu“ Čisté ovzduší“ se podařilo 12 průmyslovým střediskům v Rusku snížit škodlivé emise do ovzduší. Od loňského roku se k projektu připojilo dalších 29 měst. V celé zemi by se měl objem škodlivých emisí do ovzduší snížit na polovinu. K tomuto cíli budeme postupovat krok za krokem. Pro vyhodnocování výsledků vytvoříme komplexní systém monitorování kvality životního prostředí.

Za posledních pět let se podařilo vyčistit tisíce kilometrů řek a říčních břehů a vypouštění znečištěných vod do Volhy se snížilo téměř o polovinu. Nyní navrhuji stanovit cíl snížit znečištění hlavních ruských vodních ploch na polovinu.

Za posledních pět let bylo v 53 regionech Ruska zlikvidováno 128 velkých městských skládek a 80 míst s nahromaděnými ekologickými škodami, které doslova otravovaly lidem život. Do bezpečného stavu byla uvedena území polygonu Krasnyj Bor, Bajkalské celulózky a papírny a Usolja-Sibirskij.

Vážení kolegové, víte, co bych chtěl zdůraznit nyní? Na těchto lokalitách byla zatím přijata jen nejnutnější opatření, ale to zdaleka není všechno. V žádném případě také není možné nechat je v takovém stavu, v jakém jsou nyní. Musíme tyto práce dotáhnout do konce a vytvořit zde veškerou potřebnou infrastrukturu.

Obecně budeme pokračovat v odstraňování nejnebezpečnějších míst s nahromaděnými ekologickými škodami v celém Rusku. V příštích šesti letech by mělo být odstraněno nejméně 50 takových míst s vysokým rizikem pro životní prostředí.

Musíme vytvořit pobídky pro podnikání a zavádět “zelené” technologie, přejít na ekonomiku s uzavřeným cyklem. Tím spíše, že jsme v podstatě od nuly vytvořili moderní odvětví pro nakládání s odpady. Bylo vybudováno 250 podniků, které zpracovávají a využívají odpad. Cílem je do roku 2030 vytřídit vše, co se vytřídit dá, tedy veškerý pevný odpad, a recyklovat alespoň čtvrtinu z něj. Na tyto projekty vyčleníme další finanční prostředky, společně s podnikateli vybudujeme dalších asi 400 zařízení pro nakládání s odpady a osm ekologických průmyslových parků.

Co chci ještě dodat? Při setkáních s občany na Dálném východě, na Sibiři a v dalších regionech bylo opakovaně nastoleno téma zachování našeho lesního bohatství a nutnosti vyčistit lesy od nelegální těžby a chránit je. Toto téma má skutečně velký ohlas u veřejnosti. Je důležité téměř pro každého člověka, nuž tedy spojme síly s celým světem a situace se bude postupně měnit.

Velmi důležitý milník: od roku 2021 se v Rusku ročně obnoví více lesů, než se vykácí. Chtěl bych poděkovat dobrovolníkům, žákům, studentům, všem občanům, kteří sázeli stromy a účastnili se ekologických akcí, a samozřejmě i zástupcům byznysu za podporu těchto projektů. V obnově lesů, parků a zahrad, a to i v okolí aglomerací a průmyslových center, budeme rozhodně pokračovat.

V rámci samostatného rozhodnutí navrhuji zvýšit platy odborníků, kteří pracují v oblasti lesnictví, meteorologie a ochrany životního prostředí, tedy těch, kteří se zabývají nejdůležitějšími otázkami životního prostředí. Musíme upřímně přiznat, že otázky, kterými se zabývají, jsou velmi důležité, ale jejich příjmy jsou velmi skromné.

Pro podporu občanských iniciativ v oblasti ochrany životního prostředí považuji za nezbytné zřídit fond pro ekologické a environmentální projekty. Pro začátek bude souhrnná výše jeho dotací činit jednu miliardu rublů ročně.

Pokračovat budou také práce, zaměřené na ochranu zvláště chráněných přírodních oblastí, na ochranu a obnovu vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. V této souvislosti navrhuji zvážit otevření sítě rehabilitačních center pro zraněné a zabavené volně žijící živočichy.

Do roku 2030 vytvoříme ve všech národních parcích země infrastrukturu pro ekoturistiku, včetně ekologických stezek a turistických tras, či víkendových tras pro školáky, rekreačních oblastí, muzeí a návštěvnických center.

Moderní a bezpečná infrastruktura se objeví také v blízkosti vodních ploch, včetně jezera Bajkal. Do roku 2030 zde bude otevřeno celoroční letovisko. Zároveň považuji za důležité důsledně dodržovat zásadu “nulového znečištění”, tedy naprosté absence odpadů a nečištěných odpadních vod do jezera. Výstavba bajkalského letoviska bude součástí velkého projektu „Pět moří“.

Moderní hotelové komplexy se objeví také na pobřeží Kaspického, Baltského, Azovského, Černého a Japonského moře. Jen tento projekt zvýší domácí turistický ruch o dalších 10 milionů lidí ročně.

A v celé zemi, s ohledem na dynamický rozvoj takových turistických center, jako je Altaj, Kamčatka, Kuzbas, Severní Kavkaz, Karélie a ruský sever, by se měl do roku 2030 turistický ruch téměř zdvojnásobit na 140 milionů lidí ročně. Zároveň se zdvojnásobí i podíl cestovního ruchu na ruském HDP, a to na pět procent. V blízké budoucnosti vypracujeme v tomto ohledu dodatečná opatření.

Rozvoj cestovního ruchu a celého regionu zajišťuje dopravní infrastruktura. Vysokorychlostní dálnice mezi Moskvou a Kazaní již byla otevřena, letos ji prodloužíme do Jekatěrinburgu a příští rok do Ťumeni. V budoucnu povede moderní a bezpečná trasa přes celou zemi – až do Vladivostoku.

V příštích šesti letech má být v Rusku vybudováno více než 50 obchvatů měst. Novým významným dálničním projektem je samozřejmě výstavba dálnice Džubga-Soči. Ta zkrátí cestovní dobu z dálnice M-4 “Don” do Soči čtyřikrát – na hodinu a půl – a navíc umožní aktivní rozvoj černomořského pobřeží.

Ale chci hned dodat – s vládou jsme se dohodli a chci to říci i veřejně: je to samozřejmě složitý a velmi investičně náročný projekt, zahrnuje tunely a mosty, je to drahý projekt. Ale přesto žádám vládu, aby předložila plán jeho financování. Vypracujte ho.

Už jsme dali do pořádku federální dálnice a téměř 85 procent silnic ve velkých aglomeracích. Tuto úroveň musíme důsledně udržovat. V příštích letech budeme klást zvláštní důraz na rozvoj regionálních silnic.

Letecká doprava by se měla stát dostupnější. Musíme zvýšit tzv. leteckou mobilitu občanů; do roku 2030 by se měla intenzita letecké dopravy v Rusku zvýšit na jeden a půl násobek loňské úrovně.

Za tímto účelem plánujeme urychlit rozvoj vnitroregionální a meziregionální letecké dopravy. A zde má vláda konkrétní úkol: během příštích šesti let modernizovat infrastrukturu nejméně 75 letišť, což je více než třetina ruské letištní sítě. Na tento účel vyčleníme nejméně 250 miliard rublů. Bude se jednat o přímé financování z rozpočtu.

Rovněž bude nutné obnovit letecký park našich leteckých společností s využitím vlastních domácích letadel. Ta musí splňovat všechny moderní požadavky na kvalitu, komfort a bezpečnost, což je obtížný úkol. Nakoupili jsme příliš mnoho letadel v zahraničí a nerozvíjeli jsme vlastní výrobu.

I při budování vysokorychlostní železniční sítě bude zapotřebí pokročilý ruský vývoj v oblasti strojírenství, stavebnictví, komunikací a digitálních systémů. I o tomto směru řeknu několik slov.

První trasa mezi Moskvou a Petrohradem povede přes Tver a naše starobylé hlavní město Velký Novgorod. Pak položíme dálnice do Kazaně a na Ural, do Rostova na Donu, na pobřeží Černého moře, do Minsku, do bratrského Běloruska a do dalších oblíbených destinací.

Bude pokračovat rozsáhlá modernizace centrálního dopravního uzlu. Moskevský centrální diametr se stane základem pro spojení hlavního města s Jaroslavlí, Tverem, Kalugou, Vladimirem a dalšími regiony moderními vysokorychlostními tratěmi.

Je také nutné modernizovat páteřní síť vnitrozemských vodních cest. To zajistí další ekonomické efekty v oblasti cestovního ruchu, rozvoje průmyslu a rozvoje některých citlivých a pro nás velmi důležitých regionů, včetně Dálného severu.

Co bych dodal navíc v tomto případě? Moderní infrastruktura působí přímo na růst kapitalizace všech aktiv země, regiony, které využívají svůj tranzitní turistický potenciál, mohou dát do oběhu pozemky pro průmyslové a zemědělské objekty, pro občany je to příležitost postavit dům pro početnou rodinu, žít v pohodlnějších podmínkách, pro podnikatele jsou to nové perspektivy, a to i na zahraničních trzích.

V této souvislosti byla na jednom z mých setkání vznesena samostatná otázka, a to fronty na hraničních přechodech. Tento problém je obzvláště palčivý na Dálném východě. Podle předpisů trvá celní kontrola 19 minut, ve skutečnosti však téměř každý řidič kamionu čeká na hranicích často i několik hodin.

Kolegové z ministerstva dopravy mají konkrétní úkol: typická doba kontroly nákladní dopravy na hranicích by neměla přesáhnout deset minut. Moderní technologie to umožňují.

Tyto požadavky jsou důležité i pro rytmický provoz dopravního koridoru Sever-Jih, který spojí Rusko se zeměmi Blízkého východu a Asie. Jeho základem budou nejen dálniční trasy, ale také bezproblémová železniční komunikace po celé trase od našich přístavů v Baltském a Barentsově moři až k pobřeží Perského zálivu a Indického oceánu. Zvýšíme také kapacitu železnice jižním směrem, což nám umožní aktivně využívat přístavní kapacity Azovského a Černého moře.

Zahajuje se třetí etapa rozšíření východního polygonu železnic – BAM a Transsib. Je to poněkud opožděné, trošku jsme zaspali, ale už se stalo – teď to musíme dohnat a taky to doženeme. Do roku 2030 se jejich propustnost zvýší ze 173 na 210 milionů tun ročně. Současně se mají rozvíjet přístavy Vanino a Sovětskaja Gavaň.

Zvláštní pozornost je věnována dalšímu rozvoji Severní mořské cesty. Zveme zahraniční logistické společnosti a státy k aktivnímu využívání možností tohoto globálního dopravního koridoru. V loňském roce jím prošlo 36 milionů tun nákladu. Chtěl bych vás, kolegové, upozornit: je to pětkrát více než rekordní číslo z dob Sovětského svazu – pětkrát! Zajistíme celoroční plavbu po Severní mořské cestě. Zvýšíme obrat našich severních přístavů, včetně dopravního uzlu Murmansk, a samozřejmě vybudujeme arktickou flotilu.

V loňském roce vyplul unikátní vědecko-výzkumný ledoborec “Severní pól”. Na začátku letošního roku byl v Baltské loděnici postaven nový ledoborec s jaderným pohonem “Leningrad”. Příští rok bude zprovozněna další loď stejné třídy – “Stalingrad”. A v loděnici Zvjezda na Dálném východě se staví ledoborec nové generace s dvojnásobnou kapacitou – “Liděr”.

Na bázi našich vlastních loděnic plánujeme výrazně obnovit obchodní flotilu: tankery, lodě na přepravu plynu, kontejnerové lodě. To umožní ruským podnikům budovat efektivní obchodní toky v podmínkách měnící se logistiky a dramatických změn v globální ekonomice.

Vážení občané Ruska! Vážení přátelé!

Chtěl bych vám říci osobně. Stále se setkávám s účastníky speciální vojenské operace. Jsou to jak řadoví vojáci, tak dobrovolníci, lidé z civilních profesí, kteří byli mobilizováni k vojenské službě. Všichni se postavili se zbraní v ruce na obranu své vlasti.

Víte, dívám se na tyto odvážné lidi, někdy velmi mladé kluky, a bez nadsázky mohu říci, že se mi srdce plní hrdostí na naše lidi, na náš národ a zejména na tyto lidi. Oni rozhodně neustoupí, nezklamou a nezradí.

Měli by zastávat vedoucí pozice jak v systému vzdělávání a výchovy mládeže, tak ve veřejných sdruženích, ve státních podnicích, v podnikatelské sféře, ve státní a obecní správě, měli by řídit kraje, podniky a nakonec i největší tuzemské projekty. Takoví skuteční hrdinové a vlastenci jsou v životě někdy docela skromní a zdrženliví, nechlubí se svými úspěchy, nevykřikují hlasitá hesla a slova. Ale ve zlomových okamžicích dějin se právě takoví lidé dostávají do popředí a přebírají zodpovědnost. Takovým lidem, kteří myslí na svou vlast a žijí jejím osudem, může být Rusko v budoucnu svěřeno.

Sami víte, že slovo „elita“ se do značné míry zdiskreditovalo.  Zdiskreditovali ho ti, kteří se bez jakýchkoli zásluh pro společnost považují za nějakou kastu se zvláštními právy a privilegii, zejména ti, kteří si v minulých letech plnili kapsy v rámci podivných procesů v ekonomice 90. let, ti rozhodně elitou nejsou. Opakuji, skutečná, opravdová elita jsou ti, kteří slouží Rusku, pracující i vojáci, spolehliví, prověření, kteří prokázali svou oddanost Rusku činy, úctyhodní lidé.

V tomto ohledu upozorňuji na nové, myslím, že důležité rozhodnutí: od zítřka, od 1. března 2024, se mohou hlásit veteráni speciální vojenské operace, ale i vojáci a důstojníci, kteří v současnosti bojují v aktivních jednotkách, do prvního vzdělávacího proudu speciálního personálního programu. Říkejme mu „Čas hrdinů“. Tato myšlenka, nebudu to skrývat, mě napadla, když jsem se v Petrohradě setkal se studenty, kteří byli účastníky speciální vojenské operace. Tento program bude probíhat podle stejných standardů jako naše nejlepší projekty: Vysoká škola veřejné správy, která se také označuje jako „škola gubernátorů“, nebo soutěž „Vůdci Ruska“. Jejich absolventi nastupují na vysoké funkce v mnoha oborech, stávají se dokonce ministry a stojí v čele regionů.

Účastníky programu mohou být vojáci z povolání a veteráni s vysokoškolským vzděláním a manažerskými zkušenostmi bez ohledu na hodnost a postavení. Hlavní je, že to musí být lidé, kteří prokázali své nejlepší kvality a ukázali, že vědí, jak vést své kamarády.

Studium začne v následujících měsících. Mentory pro první účastníky programu budou členové vlády, prezidentské administrativy, federálních ministerstev, ředitelé resortů, gubernátoři a ředitelé našich největších společností. Do budoucna takové personální programy rozšíříme, spustíme manažerské kurzy na Ruské akademii národního hospodářství a veřejné správy. Proto považuji za nutné legislativně navýšit statut akademie.

Kromě toho budou moci veteráni a účastníci speciálních vojenských operací přednostně získat vysokoškolské vzdělání a civilní specializaci na našich předních univerzitách.

Žádám Ministerstvo obrany a velitele bojových jednotek, aby podpořili touhu vojáků a důstojníků vyzkoušet si nový personální program, aby jim umožnili přihlásit se k účasti a zúčastňovat se dálkového studia. Rád bych poznamenal, že účastníci speciální vojenské operace: vojíni, seržanti a bojoví důstojníci – již dnes tvoří páteř našich ozbrojených sil. A samozřejmě, jak jsem již řekl, ti, kteří hodlají pokračovat ve své vojenské kariéře, dostanou přednostní povýšení při nástupu do velitelských kurzů, škol a vojenských akademií.

Drazí přátelé!

Nezávislost, soběstačnost, suverenita se musí dokazovat a potvrzovat každý den. Hovořím o naší a jenom naší odpovědnosti za současnost a budoucnost Ruska.  Je to naše vlast, vlast našich předků, potřebujeme ji jen my a drahá je jen nám a samozřejmě našim potomkům, kterým jsme povinni předat silnou a prosperující zemi.

Za posledních pár let se nám podařilo vybudovat systém řízení, stejně jako realizovat národní projekty, založené na nových principech, na velkém množství dat a moderních digitálních technologií, což umožnilo zvýšit efektivitu práce, provádět kontrolu rizik, zohlednit celý objem informací, neustále upravovat projekty a programy na základě zpětné vazby od občanů.

Chci poděkovat svým kolegům z vlády, z ministerstev a regionů, kteří po celá ta léta tento systém pečlivě budovali, jak během pandemie, tak v podmínkách sankční agrese proti Rusku. Vím, že to byla těžká, složitá práce, ale, a to je hlavní, už se vyplácí. Vidíme to na výsledcích.

I nadále budeme jednat přesně v této logice. Do konce roku musí být schváleny a vzájemně zkoordinovány všechny národní projekty, o kterých jsem dnes hovořil. Ještě jednou zdůrazňuji: nejde o projekty jednotlivých resortů, všechny musí směřovat ke společným systémovým cílům, k dosažení našich národních rozvojových cílů. Zároveň žádám Všeruskou lidovou frontu, aby nadále sledovala provádění rozhodnutí na všech úrovních vlády.

Chci zdůraznit: hlavní výsledek našich programů se neměří v tunách, kilometrech nebo množství vynaložených peněz. Hlavní je hodnocení lidí samotných, jak se jejich životy mění k lepšímu. Rozsah historických výzev, kterým Rusko čelí, vyžaduje mimořádně jasnou, dobře koordinovanou práci státu, občanské společnosti a byznysu.

Považuji za nutné připravit nyní nejen návrh rozpočtu na další tříleté období, ale také stanovit všechny hlavní výdaje a další investice na období do roku 2030. To znamená, že v podstatě musíme formulovat šestiletý dlouhodobý finanční plán rozvoje země, který samozřejmě doplníme o nové iniciativy. Pravda, i život sám bude přinášet korekce.

Navzdory těžkému období, navzdory současným zkouškám a potížím děláme dlouhodobé plány. Program nastíněný dnes v proslovu je objektivní a zásadní. To je program silné, suverénní země, která s důvěrou hledí do budoucnosti. K dosažení našich cílů máme jak zdroje, tak obrovské příležitosti.

Ale nyní zdůrazním to hlavní: realizace všech vytyčených plánů závisí v současné době přímo na našich vojácích, důstojnících, dobrovolnících – veškerém vojenském personálu, který nyní bojuje na frontě, na odvaze a odhodlání našich spolubojovníků, kteří brání Vlast, kteří běží do útoku, pod palbou postupují vpřed, obětují se pro nás, pro Vlast. Právě oni, naši vojáci, dnes vytvářejí naprosto nezbytné podmínky pro budoucnost země a pro její rozvoj.

Hluboce se vám klaním, chlapci…

Děkuji vám všem, vážené kolegyně a kolegové, děkuji všem ruským občanům za jejich solidaritu a spolehlivost. Jsme jedna velká rodina, jsme spolu, a proto budeme dělat vše tak, jak si to naplánujeme, a chceme to udělat tak, jak si přejeme.

Věřím, že zvítězíme, věřím, že budeme úspěšní, věřím v budoucnost Ruska!

Děkuji.

/Zní státní hymna Ruské federace. /

**

V.V.Putin, zdroj: Kreml, překlad stenografického záznamu z ruštiny PhDr. Jana Görčöšová

*

Vážení čtenáři, texty, které přejímáme a překládáme z jiných zdrojů, sice nemusí vždy odpovídat názoru redakce, ale uveřejňujeme je proto, aby vyvažovaly jednostrannou ulhanost a překrucování českých médií a ukázaly jiné pohledy na společenské problémy. Věříme, že naši čtenáři to chápou a proto náš web v hojném počtu navštěvují.

Děkujeme i za podporu finančními dary na konto FIO banky: 2300 736 297 / 2010

*

 

4.2 10 hlasy
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
24 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Milan
Milan
před 1 měsícem

Kdyby ti pod vlasy kmitalo tak, jako ti kmitá pod tričkem, mohlo z tebe něco pořádnýho bejt tr-apko.

Milan
Milan
před 1 měsícem

Kdybys měla pod vlasy co máš pod tričkem, mohlo z tebe něco pořádnýho vyrůst.

Jarda
Jarda
před 1 měsícem

Vladimír Putin je velký politik a rozumný člověk,bránící zájmy ruského státu a občanů.Kéž by se našel obdobný politik v ČR,který by hájil a prosazoval zájmy občanů České republiky. Fiala se svoji bandou hajzlů unijních a proamerických kolaborantů panu Putinovi nesahají ani po kotníky a rád bych se dožil doby,kdy tato banda fialových hajzlů půjde do propadliště zapomnění.Kéž… Číst vice »

kolokol
kolokol
před 1 měsícem

Pavlínko, dyk je to némlich to samé, co včera. Když nedokážeš zadat řádný odkaz, pošli aspoň hanbatější profilový obrázek. Pěkně prosím…

Jana
Jana
před 1 měsícem

Kontrolní otázky po přečtení: Domníváte se, že tento člověk je válečný štváč a chystá se napadnout ČR? Domníváte se, že prezident ČR by byl schopen pronést podobný projev o současném stavu republiky? Porovnejte vedoucí představitele USA a RF /ve všech parametrech/. Našli jste v projevu nějakou zmínku, kterou byste mohli označit za “vměšování do vnitřních… Číst vice »

cablik
cablik
před 1 měsícem

To je projev opravdového státníka a vlastence odstavec o generaci lepších zbraní by si měli přečíst naši fašisti. Podpora rodin a vlastní výroby nemá chybu stejně jako přínos do vzdělávaní.

skeptik
skeptik
před 1 měsícem

Rusofobie – stejně jako jiné ideologie rasismu, národní nadřazenosti a výjimečnosti – zaslepuje a zbavuje rozumu.

…to řekl přesně!

Ludvik
Ludvik
před 1 měsícem

Ruské síly protivzdušné obrany sestřelily vzdušné cíle nad Finským zálivem 
03/02/2024 – 23:41

Zdroj: https://rusnext.ru/news/17094120821359261

“Nepřítel před branami…”