Květnová revoluce 1945 z uhláku – 6. 5. 1945

Avatar
Původní autoři
6.5.1945

6. 5. 1945, Petr Ďoubalík, zdroj: Květnová revoluce  – obrazový památník hrdinství a slávy z velkých dnů lidového povstání, za redakce Vladimíra Peroutky vydalo nakladatelství Melantrich v Praze, grafická úprava V. Michal, vytiskla tiskárna Melantrich, cena 12 K.

Přidávám fotografie z dalšího dne povstání, staré 70 let, naskenované z brožury, kterou jsem zachránil kdysi dávno z uhláku.

U prvního článku se objevily komentáře, které se daly očekávat: o smyslu květnového povstání v Praze…
Na toto téma už byly popsány tuny papíru a svedlo se nespočet bitev u piva. Podobně tak o Slovenském národním povstání. Nemyslím, že jsme to nyní, po 70 letech, zrovna my, kdo by měl vynášet jasné soudy, zveličovat význam či naopak zatracovat pražské barikády. Pražské povstání i SNP má nesporně velký význam symbolický. Dnes větší než jindy, vždyť někteří “naši” současní politici a komedianti přepisují dějiny takovým způsobem, že se zmatení žáčci ve škole mohou právem ptát: “A proč jsme v roce 1945 nepomohli Němcům, aby nás zlí Rusové nedobyli?”…

President Československé republiky Dr. Edvard Beneš, Maršál Sovětského svazu Josif Visarionovič Stalin

Lide český!
Česká národní rada jako představitelka revolučního hnutí českého lidu a jako zmocněnec vlády Československé republiky v Košicích se ujímá dnešním dnem moci vládní a výkonné na území Čech, Moravy a Slezska.
Pod údery hrdinných spojeneckých armád a pod údery aktivního odporu českého lidu zanikl tak řečený protektorát Čechy a Morava, který nám byl Němci vnucen, a tím zanikla veškerá správní moc, vykonávaná protektorátní vládou a německými úřady. Bývalý předseda vlády protektorátu Bienert prohlásil vůči Národní radě, do jejíž schůze se osobně dostavil, že se podrobuje opatřením České národní rady jakožto jediného oprávněného vládního činitele, pověřeného československou vládou v čele s presidentem drem Edvardem Benešem.
V čele České národní rady je profesor dr. Albert Pražák. Místopředsedy České národní rady jsou: Josef Smrkovský za komunistickou stranu československou, dr. Josef Kotrlý, bývalý sociální demokrat, Vilém Schaffer za katolíky, docent dr. Otakar Machotka, bývalý národní socialista, ing. Jaromír Kavka za revoluční hnutí zemědělců. Generálním tajemníkem České národní rady je Josef Kubát, zástupce revolučního odborového hnutí. V čele vojenské komise České národní rady je kapitán Jaromír Nechanský, zástupce velícího generála partyzánských a parašutistických oddílů v českých zemích, a předsedou komise tiskové je Lumír Čivrný.
Vedením správy hlavního města Prahy a vytvořením pražského národního výboru byl rozhodnutím České národní rady pověřen dr. Václav Vacek.
Česká národní rada se obrací v této historické chvíli k českému obyvatelstvu s výzvou, aby bylo v bojové pohotovosti a čekalo na další pokyny a opatření České národní rady.
V Praze 5.5.1945. Česká národní rada.

Naši legionáři k hodině nové svobody
Spoluobčané!
Vojáci první revoluce z let 1914-18 se obracejí k vám v této historické hodině počátků nové svobody a vzdávají čest především těm, kteří v letech 1914-18 a v letech 1938-45 zahynuli v bojích, na popravištích, v mučírnách a ve vězeních. Jejich památka bude žít na věky ve svobodě národa. Jejich příklad bude hovořit z dějin ke všem pokolením budoucím a vychovávat je.
Vzpomínajíce na tyto oběti z našich vlastních řad, stejně s láskou a vděčností vzpomínají padlých hrdinů všech spojeneckých armád, kteří nejvyšší obětí svých životů vykoupili také naši svobodu.
Současně vzdávají čest vojákům těchto armád, které po léta hrdinně bojovaly za svobodu svou a naši, a slavně zvítězily v největší válce všech dob.
Jako po první světové válce, dosáhli jsme znovu svobody, poněvadž jsme správně rozpoznali, kde ve velkém zápase národů je pravda a právo a kde násilí a lež. Za poznáním následovaly činy: odboj, který po všechna léta okupace za celý národ mluvil, jednal a bojoval.
Osvobození je počátkem nového života národního a státního. Zahajujeme jej v přesvědčení, že dovedeme čelit nesnázím a že národ má tolik mravní síly a svědomí, aby budoval nový život bez nejistoty a zmatků.
Do tohoto nového života v duchu demokracie, svobody a sociální spravedlnosti vstupujeme jednotni v plném odhodlání obnovit domov, který bude naší národní pýchou a v němž bude vzkvétat a žít národ věrný, silný, pracující a nebojácný. Kdo bude volán do zbraně, nechť se s radostí chopí zbraně. Kdo k práci, svého pracovního nástroje. Kdo k moci a k správě, tohoto nejodpovědnějšího úkolu.
Tak přikazuje duchovní odkaz našeho prvního revolučního vůdce a presidenta Osvoboditele T.G.Masaryka. Tak přikazuje duch našich dějin.
Tomuto věren, může mít národ jen jednu orientaci a program, který je vyjádřen takto: Československý stát, president dr. Edvard Beneš a jeho vláda.
Legionářský výbor:
Dr. Václav Gírsa v.r., vyslanec a zplnomocněný ministr, předseda. – Generál Karel Kutivašr v.r., místopředseda. – Redaktor Václav Cháb v.r., jednatel.

Dne 6. května otiskly noviny na čelném místě provolání České národní rady. Bylo to po prvé po šesti letech, kdy české noviny neprošly německou censurou.
Pokračování zítra.