Dodrží Donald Trump své sliby v otázce Sýrie? / Does Donald Trump keep his promises on Syria?

Avatar
Původní autoři

Anna Jaunger
26. 1. 2017       (zasláno rdakci autorkou)
Před týdnem se Donald Trump oficiálně stal 45. prezidentem Spojených států. V současné době se od něj hodně očekává, zejména v otázce Sýrie.  Trump je podle odborníků schopen změnit a zlepšit současnou politiku USA na Středním východě, navzdory obrovskému tlaku ze strany svých protivníků. Je třeba zmínit, že až dosud Donald Trump nepopřel některý ze svých volebních slibů, a mezinárodní společenství má důvod se domnívat, že jeho politika bude právě taková, jak slíbil.


Podle The New York Times se nový prezident USA chystá podepsat příkaz umožňující vytvoření “bezpečných zón” pro civilní obyvatelstvo v Sýrii. Příkaz rovněž předpokládá stodvacetidenní zákaz  vstupu uprchlíků do Spojených států, během něhož Spojené státy přehodnotí proces jejich prověření. Tato opatření byla přijata k zajištění bezpečnosti ve Spojených státech, a proto, aby zabránla šíření teroristů po celém světě. Pokud jde o takzvané “bezpečné zóny”, není jasné, jak by měla fungovat. Je známo, že prezident Trump již nařídil Pentagonu a Ministerstvu zahraničí vytvoření několika těchto “bezpečných zón”. To by mohlo být považováno za Trumpův první krok ke změně v americkém přístupu k syrské krizi.
Kromě toho ve svém prvním volebním rozhovoru pro The Wall Street Journal Trump řekl otevřeně, že se Spojené státy zaměří zejména na boj proti teroristům, ne proti Asadovi. Donald Trump má také v úmyslu zvýšit úroveň spolupráce se spojenci Sýrie ke společnému hledání cest k řešení syrské krize.
Záměry prezidenta Trumpa potvrzuje nedávné prohlášení velitele amerických sil v Iráku a Sýrii, Genpor. Stephena Townsenda. Ten řekl CNN, že by nová administrativa USA měla najít politické řešení syrského konfliktu co nejdříve a přerušit nepřátelství v regionu. Na druhé straně, americké Ministerstvo zahraničí potvrdilo, že nová vláda je připravena spolupracovat s těmi, kteří skutečně vynakládají nemalé úsilí k skutečnému urovnání situace v Sýrii.
Pokud Donald Trump bude plnit své volební sliby, bude Washington moci vyvinout úsilí k ukončení syrského konfliktu. Ale je nutné změnit směr politiky USA na Středním východě.

Does Donald Trump keep his promises on Syria?

A week ago Donald Trump officially became the 45th President of the United States. Nowadays much is expected of him, in particular the Syrian issue. According to experts, Trump, in spite of the enormous pressure of his opponents, is able to change and improve the current U.S. Middle East policy. It also should be mentioned that until now Donald Trump hasn’t refused any of his election promises, and the international community has reasons to suppose that his policy will be exactly what he has promised.

According to The New York Times, new U.S. President is planning to sign an order enabling establishing “safe zones” for civilians in Syria. The order also envisages 120-day ban on refugees entering United States, during which the United States will reconsider the process of verification. Such measures are taken to provide security in the United States and prevent terrorists from spreading all over the world. As for the so-called “safe zones”, it is not clear how they will be implemented yet. It is known that President Trump has already ordered the Pentagon and State Department to develop a series of these “safe zones”. This might be considered as Trump’s first step towards change in U.S. approach in the Syrian crisis.
In addition, in his first election interview to The Wall Street Journal Trump said openly that the United States to focus its main efforts at fighting against terrorists, not against Assad. Donald Trump also intends to increase the level of cooperation with Syria’s allies for a joint search for ways to resolve the Syrian crisis.
President Trump’s intentions are confirmed by the recent statement of commander of U.S. forces in Iraq and Syria, Lt. Gen. Stephen Townsend. He told CNN that new U.S. administration should find a political solution to the Syrian conflict as soon as possible to cease hostilities in the region. In turn, U.S. Department of State confirmed that new administration is ready to cooperate with those who are really making great efforts for a real settlement of the situation in Syria.
If Donald Trump fulfills his election promises, Washington will be able to join the efforts to cease the Syrian conflict. But it is necessary for him to change the vector of the U.S. Middle East policy.