Koalice vedená USA se snaží si zachovat tvář / US-led Coalition Tries to Save the Administration’s Face

Avatar
Původní autoři

Anna Jaunger
3. 1. 2017   (autorkou zasláno redakci)
Na sklonku své vlády se současná americká administrativa snaží nejen dělat všechno možné, aby aby podkopala základy zahraniční politiky pro nového majitele Bílého domu Donalda Trumpa, ale také ale také aby zakryla své neúspěchy na Středním Východě.


Tak, 2. ledna tak představitelé sjednocených koaličních sil prohlásily, že od začátku roku protiteroristické operace v Iráku a Sýrii leteckými údery vedly k neúmyslné smrti 188 civilistů. Je třeba zdůraznit, že velení koalice považuje většinu zpráv o civilních obětech, které obdrželo v listopadu, za nespolehlivé.

Podle agentury Reuters z 16 zpráv o fungování koalice a sedmi dříve přijatých zpráv o možných civilních obětech velení koaličních uznalo jen pět, a dalších pět jsou stále vyhodnocuje. Třináct z těchto zpráv bylo vyhodnoceno jako nedůvěryhodné.

Ale jak se to může stát? Je jasné, že takové významné chyby při výpočtu nejsou náhodné, a to zejména pokud pokud přícházejí do Spojených států. Pravděpodobně proto, že se americká administrativa snaží zbavit odpovědnosti za smrt civilistů a získat zpět svou reputaci. Nicméně, tvrdá fakta hovoří sama za sebe: mezinárodní koalice opakovaně v Iráku a Sýrii “chybovala” . V důsledku těchto “chyb” bylo zabito velké množství civilistů.

Dne 21. října koalice napadla pohřební průvod v iráckém Daquq. Piloti pokládali shromáždění za teroristy. V důsledku toho byly zabity desítky civilistů. Ve stejný den, americké letectvo zaútočilo na dívčí školu Alhaj Adam Yunus v Mosulu. Také dne 29. prosince velení koalice uznalo, že letadlo zaútočilo na parkoviště areálu nemocnice v Mosulu. A to je neúplný seznam “chyb”, kterých se koalice dopustila. Dříve, koalice opakovaně zasadila “neúmyslné” údery v provinciích Deir ez-Zor a Raqqa.

Je také třeba zmínit, že v září 2016, zástupkyně ředitele pro výzkum krajského úřadu Amnesty International v Bejrútu, Lynn Maalouf trvala na tom, že koaliční síly by měly provádět důkladné prošetřování zpráv o civilních obětech způsobených leteckými údery v Sýrii, a zveřejňovat výsledky vyšetřování.

Podle Amnesty International na základě výzkumu a listinných důkazů shromážděných předními organizacemi a skupinami monitorujícími stav lidských práv, byl celkový počet zabitých civilistů v důsledku akcí koaličních sil v Sýrii od začátku operace minimálně 600, ale možná dokonce více než 1000 lidí.

Tak proč se velení koalice rozhodlo přepočítávat počet obětí v Sýrii a Iráku? Je to proto že se “rating” prezidenta Baracka Obamy významně snížil, a jeho pověst vzala za své? Je zřejmé, že současná americká administrativa se jen snaží skrývat své hříchy a odejít “se ctí”.

US-led Coalition Tries to Save the Administration’s Face

In the twilight of its powers the current US administration is trying not only to do everything possible to complicate the background of the foreign policy for a new owner of the White House Donald Trump, but also to hide its failures in the Middle East.

Thus, on January 2, Combined Joint Task Force said that since the beginning of anti-terrorist operation in Iraq and Syria coalition’s air strikes led to unintentional death of 188 civilians. It is stressed that the coalition command considered most of the reports about the civilian casualties which were received in November as unreliable.

According to Reuters, from 16 reports on the coalition’s operation and seven previously received reports of possible civilian casualties coalition command acknowledged only five, and other five are still being assessed. Thirteen of these reports were assessed to be non-credible.

But how can it be? It is clear that such a significant error in the calculation is not accidental, especially when it comes to the United States. Probably, therefore, the US administration is trying to absolve themselves of the responsibility for the death of civilians and regain its reputation. However, hard facts speak for themselves: the international coalition has repeatedly made “mistakes” in Iraq and in Syria. As a result of those mistakes a great number of civilians were killed.

On October 21 the coalition attacked a funeral procession in the Iraqi Daquq. Then pilots took a crowd of people for terrorists. As a result, dozens of civilians were killed. On the same day, the US Air Force attacked a girls’ school Alhaj Adam Yunus in Mosul. Also, on 29 December the coalition command acknowledged that the aircraft attacked the parking lot of the hospital complex in Mosul. And this is an incomplete list of the “mistakes” which were made by the coalition. Earlier, the coalition repeatedly inflicted “unintended” strikes in the provinces of Deir ez-Zor and Raqqa.

It also should be mentioned that earlier on September, 2016, Amnesty International’s Deputy Director for Research at the Beirut Regional office, Lynn Maalouf claimed that that coalition forces should carry out thorough investigations into reports of civilian casualties caused by air strikes in Syria, and make public the results of investigations.

According to Amnesty International on the basis of research and documentary evidence collected by leading human rights organizations and groups of monitoring, since the beginning of the operation the total number of civilians killed as a result of actions of the coalition forces in Syria, may be about 600, or even more than 1000 people.

So why has the coalition command decided “to re-count” the number of victims in Syria and Iraq? Is it because of the rating of President Barack Obama fell markedly, and the reputation was gone? It is obvious that the current US administration is just trying to resign proudly and hide its sins.

Anna Jaunger