Trumpova strategie porobení zbytku světa

Avatar
Původní autoři

Jiří Bureš
24. 3. 2018
V prosinci 2017 byla přijata a v lednu 2018 byla publikována  Národní   bezpečnostní  strategie Spojených Států, poměrně obsáhlé ( 68 stránkové ) dílo s předmluvou ( důvodovou zprávou ) prezidenta USA Donalda Trumpa. Souběžně s tím byla publikována Národní strategie Ministerstva obrany USA v kratší neutajované verzi ( 14 stran ), plné znění podléhá režimu utajení. Na vydání těchto dokumentů není v podstatě nic divného ani nového. Bezpečnostní strategie USA jsou vydávány a publikovány  celkem pravidelně od roku 1996, k novelizaci a korekci zejména při změněně prezidenta. Po pravdě řečeno v zásadě k žádným novelizacím nedochází, snad jen v rétorice a uspořádání jednotlivých hlav dokumentů. 

Vždy zůstalo neměnné:
          Prosazování a obhajoba blíže nespecifikovaných zájmů Spojených států na celém světě a to ne jen ze strany příslušných orgánů USA, ale také ze strany všech spojenců a přátel USA. Toto se promítlo zejména v Nových strategických koncepcích NATO, přijímaných stále častěji i jako náhrada místo úprav , event. změn Zakládací smlouvy NATO, které právě díky uvedeným Novým strategickým koncepcím směřuje k prohlášení NATO za jedinou oprávněnou moc k udržení pořádku ve světě;
          K obhajobě další existence NATO po rozpadu bipolárního uspořádání světa a rozpuštění Varšavské smlouvy, byl vynalezen nový nepřítel – mezinárodní terorismus, který se postupně i díky USA stal nechtěnou a nebezpečnou skutečností;

          Jediný uváděný i když velmi slabý a osamocený nepřítel je uváděno Rusko, které jediné je původcem všech  problémů světa a je řazeno v kategorii nepřátel i přes vymizení ideologických rozporů;

          Zůstává ještě zaostalá Čína, se kterou si celkem lehce s pomocí Japonska poradíme a pak neposlušné státy Irán a Severní Korea, se kterými si pod našim vedením poradí mezinárodní společenství,  na naší radu společně s OSN. Kuba a Vietnam a některé zanedbatelné státečky nebudou problém opět s pomocí OSN viz Libie, Jugoslavie a další;
Z vojenského hlediska jsme tedy pány planety, máme pod našim velením mezinárodní vojsko NATO jako ve starém Římě- Římské legie. Z hlediska ekonomiky jsme nedostižitelní, jsme prostě nejlepší na světě ( i když zadlužení až nad uši., ale to se neříká). Spojené státy se cítí být připraveni převzít odpovědnost za řízení chodu a další směřování vývoje světa. Nikdo jiný zde přece není, nikdo na světě není tak dobrý jako Spojené státy – které jsou jedinou  a nejsilnější světovou velmocí. Takto to bylo prezentováno občanům Spojených států ( a oni tomu věřili ) a takto to bylo prezentováno celému světu.

Tolik v hrubých rysech krátký, obecný exkurs do let ne příliš vzdálených. Pak přišel dosti nečekaně a také z nečekané strany zlom. V roce 2015-16 poradce prezidentů Spojených států v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky uznávaný antikomunista Zbigniew Brzezinski prohlásil, že Spojené státy přestávají být hegemonem světového vývoje a budou se muset spokojit s úlohou regionální velmoci a pouze se podílet nejpravděpodobněji společně s Ruskem a Čínou na řízení dalšího vývoje světa. Tato změna v postavení Spojených státu na mezinárodním jevišti způsobila také změnu myšlení příslušníků administrativy Spojených států v čele s Donaldem Trumpem v pozici prezidenta Spojených států. Jako jeho předchůdce zajímal se i on o bezpečnostní strategii Spojených států,ale již pod dojmem varovného signálu Zbigniewa Brzezinského.
Je zpracována a přijata  Národní bezpečnostní strategická koncepce Spojených států a z ní vycházející Národní strategie Ministerstva obrany Spojených států. Oba dokumenty reflektují skutečnost ztráty prvenství Spojených států na světové scéně, ale nehodlají se s tím smířit, chtějí, aby Spojené státy se staly opět hegemonem světového dění a určujícím článkem světového vývoje. Oba dokumenty dávají návod jak tohoto cíle dosáhnout. A právě v tomto boji o prvenství je obrovské nebezpečí protože bude veden za použití všech prostředků.
Terminologie používaná v Národní bezpečnostní strategické koncepci Spojených státu je poněkud  odlišná od dřívějších podobných dokumentů, ale význam zůstává stejný. Nepřítel se sice stává konkurentem, ale je k němu přistupováno jako k nepříteli. KonkurentiSpojených státu v oblasti mezinárodních vztahů a bezpečnosti jsou stanoveni  titíž, jako dříve  nepřátelé-protivníci. Uvádím několik citátů z „…koncepce…“

          Upřednostněte priority připravenosti na válku.
            Modernizujte klíčové funkce. Nemůžeme očekávat úspěch v boji o zítřejší konflikty s včerejšími zbraněmi nebo vybavením
          Udržet   vojenské výhody společných sil, jak globálně, tak v klíčových regionech;
          Udržovat příznivou vyváženost váhy síly v regionech Indo-Pacifik, Evropa, Střední Východní a západní polokouli;
… Čína a Rusko nyní podkopávají mezinárodní řád z tohoto systému tím, že využívají jeho výhody a zároveň podkopávají své zásady a “pravidla “….. Severní Korea se snaží zaručit přežití režimu a posílit Pekingovou kombinaci jaderných, biologických, chemických, konvenčních a nekonvenčních zbraní a rostoucí schopnost balistických raket získat koercitivní vliv na Jižní Koreu…Čína je strategickým konkurentem pomocí dravé ekonomiky zastrašit své sousedy militarizace funkce v jihočínském moři. Rusko porušilo hranice blízkých národů a sleduje veto moc nad ekonomickými, diplomatickými a bezpečnostními rozhodnutími svých sousedů…
V dokumentu Národní bezpečnostní strategie Spojených států je svět rozdělen do 5 oblastí zájmu Spojených států:

Indo-pacifická oblast region, který se táhne od západního pobřeží Indie po západní pobřeží Spojených států, představuje nejlidnatější a ekonomicky dynamická část světa…..
Evropa – Silná a svobodná Evropa má zásadní význam  pro Spojené státy. Jsme spolu spojeni našimi sdílenými závazky k zásadám demokracie osobní svobody. I když je hrozba sovětského komunismu pryč, nové hrozby testují naši vůli. Rusko používá podvratných opatření k oslabení důvěryhodnosti  americké angažovanosti vůči Evropě,naši transatlantickou jednotu a oslabit Evropské instituce a vlády…..
Blízký a střední východ …..
Jižní a Centrální Asie …….
Západní Hemisféra ……….
Afrika …………………….

Každá z uvedených oblastí je celkem solidně vyhodnocena z hlediska efektivnosti zájmu, využitelnosti, stupni možné spolupráce, ekonomického a vojensko-.bezpečnostního, včetně politické situace a vazeb na jiné oblasti. Bylo by vhodné a účelné uváděné skutečnosti analyzovat a pokud možno využít. Stejně tak solidně analyzovat skutečnosti uváděné v popisu činnosti jednotlivých oddělení a problematik uváděných v Národní strategii Ministerstva obrany USA tzv. chyby, které vedly k současnému stavu a úkoly ke zlepšení situace. Z tohoto důvodu se zcela určitě ke komplexnímu vyhodnocení obou dokumentů ještě vrátíme.

Je zcela zřejmé, že oba dokumenty nejsou přijaty ke zmírnění mezinárodního napětí, ale spíše ke kvalitnější a rychlejší realizaci dříve chybně, nebo nedostatečně  prováděných opafřeních zadaných Ministerstvu obrany, zahraničí a dalším odpovědným složkám administrativy Spojených států.

Z tohoto pohledu aplikováno na současnou situaci ČR není zcela jasné proč podporovat vládu, která má v programovém prohlášení vyjádřenou jednoznačnou podporu akcím a činnosti NATO,USAa EU – tedy i činnostem obsaženým ve zmiňovaných dokumentech.
Plukovník v.v.  Jiří Bureš, předseda asociace Vojáci proti válce, z.s. I