Vystoupení Ivana Davida na semináři „DOST bylo Bruselu“ 14. 2. 2022

Evropská unie celkem úspěšně předstírá, že je stát, ale formálně je jen organizací založenou na základě mezinárodní smlouvy.
Na sklonku moci Rakousko-Uherska Češi měli diplomacii, ale neměli vlastní stát, dnes máme stát, ale nemáme vlastní diplomacii.

MUDr. Ivan David, CSc.
MUDr. Ivan David, CSc.

Máme za úkol se vyjádřit k otázce, nakolik jsme na obnovení naší státní suverenity připraveni?

Na úvod bychom se měli pokusit definovat základní pojmy. Definice suverénního státu, kterou najdeme na Wikipedii je nepoužitelná.

Suverénní stát přece nevnímáme JEN jako stát „s centralizovanou vládou se suverenitou nad určitou oblastí a schopností vstupovat do vztahů s ostatními státy“.

Suverenita pro mne znamená uplatňování vlastní nezávislé vůle. Asi někoho zklamu, ale nelžeme si, že je dnes možné, aby země uprostřed Evropy o rozměrech ČR mohla uplatňovat úplně nezávislou vůli.

Nemůžeme uhájit sami Českou republiku vojensky, nemůžeme být nezávislí ani hospodářsky při závislosti na dovozu surovin a vývozu produktů. Ani si nemůžeme nalhávat, že máme nějakou jedinečnou kulturu a že ji můžeme nezávisle uchovat. To bylo možné v době feudální rozdrobenosti. Udržet suverenitu vedle sjednoceného Německa dnes by nebylo bez cizí podpory možné.

To, o co se máme snažit, je udržení vyvážených vztahů s velmocemi tak, aby nebylo v zájmu žádné z nich zcela ovládat naši národní komunitu v našich hranicích. Znamenalo by to, že všichni kolem nám budou ochotni garantovat suverenitu. Tak tomu zdánlivě bylo za První republiky, ale jen do doby, než došlo na lámání chleba, a důležitější pro ostatní bylo spokojené Německo. Byli jsme chráněni mezinárodními smlouvami, ale jak napsal Karel Čapek, smlouvy jsou od toho, aby je dodržovali ti slabší.

Vzhledem k našemu geopolitickému postavení je udržení suverenity velmi těžké a postavení naší národní komunity je z principu nestabilní. Můžeme ale usilovat o vyvážené vztahy, které by nám garantovaly relativní suverenitu. Můžeme toho dosáhnout. Možná, například, když Německo a Rusko se budou vzájemně potřebovat a společně uznají, že nebudeme patřit do sféry výlučného vlivu ani jedné strany. Ale tuto situaci nebudou chtít připustit Spojené státy. Obratu bychom se mohli dočkat, pokud by Evropa přestala být vazalem USA. Některá příští generace by se toho mohla dožít.

Vždy se najdou síly, které ve spojení s nějakou cizí mocí usilují o ovládnutí země, kterou chtějí spravovat jako protektorát, a být prodlouženou rukou cizí moci.

Boleslav I sice vedl válku s římským císařem Otou I. a odmítl mu odvádět tribut, ale po 15 letech se s ním pragmaticky spojil proti Maďarům, zatímco jeho babička Ludmila a bratr Václav se poddali Jindřichu Ptáčníkovi a zavázali se platit tribut. Boleslav se vzepřel a dosáhl víc.

Proč ustupovat někomu, kdo se podrobuje dobrovolně, a dokonce rád.

O jedenáct století později odvádíme tribut vydřený z obyvatelstva, zatímco naše vláda, nikoli země je pod ochranou protektora, kterého situace obyvatelstva vůbec nezajímá. Naproti tomu Maďaři a Poláci jsou v konfliktu s Evropskou unií, jejich vlády tribut odvádějí v menší míře a více se starají o blaho obyvatelstva.

I ta nejprimitivnější žena ví, že dosáhne víc, když nedá. Naše vláda nedosáhne nic, protože dá a ještě je iniciativní, papežštější papeže.

To bylo obecné, a teď to zvláštní:

Evropská unie celkem úspěšně předstírá, že je stát, ale formálně je jen organizací založenou na základě mezinárodní smlouvy.

Na sklonku moci Rakousko-Uherska Češi měli diplomacii, ale neměli vlastní stát, dnes máme stát, ale nemáme vlastní diplomacii.

Naše nejvyšší zastupitelské orgány se z 80% zabývají implementací směrnic EU. Vláda je svázána implementovanými směrnicemi a přímo vykonatelnými nařízeními. Státní správa může konat jen to, co jí zákony ukládají. Současná vláda koná velmi ochotně a iniciativně, to, co jí EU ukládá, ačkoli je to pro národní komunitu zničující.

Proto prvním úkolem musí být odstranit tuto vládu.

Je ale otázka, zda je připravena kvalitní připravená náhrada za tuto nepřipravenou vládu. Není.

Vláda se právem cítí ohrožena, aspoň její inteligentnější členové, proto, aby se udržela u moci prosazuje korespondenční volbu, cenzuru a další totalitní opatření.

Vláda má výhodu, že dezinformační mainstreamová média jsou na jejich straně a alternativní média jsou omezována a cenzurována. Média jsou ale moci užitečná jen pokud jim lidé věří. Jestliže občané rozpoznají nesoulad mezi tím co vidí a zažívají na jedné straně, a pokřiveným obrazem reality v médiích, přestává být důležité, kdo média ovládá.

Česká armáda je expedičním sborem. Knížata měla povinnost dodávat panovníkovi vyzbrojené oddíly na jeho výboje a musela je zaplatit z peněz vydřených z nevolníků. Dnes to není jiné. Naše protektorátní vláda iniciativně pomáhá americkému panovníkovi při přípravě útočné války, ačkoli je to podle českého zákona nepromlčitelným trestným činem „přípravy útočné války“ podle § 406 v souběhu s nepromlčitelným trestným činem „podněcování útočné války“ podle §407.

Máme sice Vysokou školu ekonomickou a na ní národohospodářskou fakultu, ale to je zastaralý název, žádné národohospodáře tam nevychovávají, školí účetní a analytiky pro zahraniční firmy přisáté na místní zdroje.

Nemáme hospodářskou základnu, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR sdružují převážně zahraniční firmy působící v České republice, které mají zájem na dobrých podmínkách pro sebe, to znamená, aby jim nikdo nekladl odpor a neurčoval limity. Nadnárodní korporace mají obrovský korupční potenciál, kterého využívají, a kterému nelze účinně čelit. Jsou schopni zaplatit jakoukoli kampaň. A oni jsou připraveni. Samozřejmě v ČR například nehodlají platit daně. Pokud vůbec někde platí, tedy v daňových rájích, o kterých v Evropské unii desetiletí vyprávějí, jak je chtějí zrušit. Korporace samozřejmě chtějí vyvážet nezdaněný kapitál. Samozřejmě mají zájem, aby pracovní síla zůstávala co nejlevnější. Za tím účelem podporují výměnu obyvatelstva. Samozřejmě privatizují zisky a socializují ztráty.

Evropská unie je jen projektem nadnárodní hyperburžoazie. Ten pojem jsem si vypůjčil od Jana Kellera.

Hyperburžoazie rozhodně nepotřebuje demokracii, vládu lidu, vládu si obstará sama. Potřebuje úředníky, kteří to zprostředkují. Z toho vyplývá dělba úloh unijních institucí. V čele jsou úředníci Evropské komise, Evropský parlament to má jen odmávat. To zajistí spojené síly užitečných idiotů z frakce Zelených a Levice na jedné straně a z uvědomělých globalizátorů z frakce Lidovců, Socialistů a Liberálů (Renew).

Evropská rada klade chabý odpor, protože většina premiérů nereprezentuje ani tak občany, jako zájmy týchž nadnárodních korporací, kterým slouží Evropská komise. Občas některý premiér nebo rezortní ministr zazlobí, aby udělal dojem na domácí voliče. Tím se hladké uplatnění moci hlubokého státu trochu brzdí. Proto se plánuje zrušit princip jednohlasnosti a zavést rozhodující „kvalifikovanou většinu“ velkých a lidnatých států, aby odpor menších nebyl možný. Také Evropská komise prosazuje více přímo vykonatelných nařízení a méně směrnic, jejichž implementace národními parlamenty  jen zdržuje prosazení záměrů.

Národní státy v Evropské unii  jsou oficiálně určeny k likvidaci. Mohou sloužit, a mnohdy slouží, jako protektorátní správa na ovládaných územích. Užiteční idioti i uvědomělí globalizátoři často zdůrazňují, že to nejhorší, co by nás, tedy je, mohlo potkat, je „renacionalizace“, tedy návrat pravomocí národním státům. Ti hlupáci, nebo možná jen pokrytci, dětinsky argumentují že, cituji: „ globální problémy nelze řešit nacionalismem“. Budoucnost vidí v rozšiřování pravomocí Evropské unie na úkor států. Tak to vidí i současná prounijní vláda v České republice.

Pro obnovení suverenity nám chybí všechno: společná nebo alespoň převládající idea, respektovaná vedoucí síla i revoluční situace. „Revoluce“ znamená doslova otočení.

Jen dostatečně sjednocená komunita je schopna čelit vnější síle. Rozhodující vnější silou je nadnárodní hyperburžoazie, které se daří likvidovat sjednocení lidí, a pak i komunitu jako celek. Izolovaní nádeníci a chudí spotřebitelé nevzdorují, jsou už poraženi, protože izolováni.

Revoluční situace nastat může. Lid je sjednocován frustrací, ale zatím bez ideí. Ale není žádná revoluční síla. „Chcipl pes“ chcípne společně se psem. Emoce prostě není projevem vůle. Jen společná vůle sjednocuje.

Společnost je ve všeobecném rozkladu… Ten je mnohem hlubší, než je na povrchu vidět. Dokonce zasahuje vztahy mezi lidmi, i partnerské vztahy, nebo dokonce rodiny, pokud přežívají.

Ke společné akci by bylo nutné společnost konsolidovat. To je obrovská práce na dlouhou dobu. Nikdo si nestanovil takový cíl, nikdo nemá projekt, a už vůbec ne síly k jeho realizaci.

Nemáme spojence. Mluví se o Visegradské čtyřce. Mentalitou lidí je nám nejbližší Slovensko, ale to má ještě globalističtější vládu, a je ještě prolezlejší korupcí než Česká republika. Maďarsko má svoji politiku, která je nejen vlastenecká, ale nacionalistická. Dělí nás i Benešovy dekrety, které nás naopak spojují s Polskem. To se ovšem cítí být velmocí a Poláci ve svých snech snad od dětství dobývají Moskvu. Občané všech těchto států navíc většinově touží zůstat v Evropské unii. Ještě více na tom lpějí občané nejrozvrácenějších států EU, Bulhaři, Rumuni, Lotyši… Evropská unie jim umožňuje volný pohyb na Západ, za prací, aspoň nějakou. Na stále ještě bohatém Západě mohou nahradit za nižší mzdy domácí pracovníky. Vystoupení z Evropské unie by jim tuto možnost ztížilo. Zájem nebýt v EU mají ve velkém procentu ještě Finové. Tím výčet končí. Občany ostatních zemí drží v EU úzkost, co by bylo kdyby, a opravdu obratná demagogická propaganda EU.

Omlouvám se, že moje hodnocení připravenosti na vystoupení z EU připomíná zápis v soudním spisu: „Rekonstrukce činu ukázala, že terén je natolik svažitý a kamenitý, že není způsobilý ani k znásilnění, ani k rekonstrukci.“

Na minutu se vrátím před začátek: Dostali jsme zadání řešit co činit po vystoupení z EU. Ale my jako komunita nejsme připraveni ani k aktu vystoupení nehledě na objektivní podmínky.

K podpoře vystoupení z EU pomocí referenda by byla potřebná velká většina osob podporujících vystoupení. Velká většina proto, že před referendem bude čelit obrovskému profesionálně vedenému tlaku proti vystoupení. Nemáme ani uzákoněné obecné referendum. Referendum umožňující případně rozhodnout i o vystoupení z EU prosazuje z prostým okem viditelných politických subjektů jen SPD. Trikolora byla proti, prý už není.

Shrnu sdělené:

  • Neexistují společenské podmínky pro vystoupení, chcete-li „revoluční situace“.

Pro vystoupení z EU a následnou rekonstrukci země jako relativně suverénního státu chybí skoro všechno. Nejsou příznivé vnější okolnosti. Nepřejí si to reprezentace téměř všech zemí EU, nepřejí si to Spojené státy. Vůbec nikdo nás v tomto kroku nepodpoří, naopak.

Pokud jde o vnitřní podmínky: Chybí koheze ve společnosti, pocit sounáležitosti. Panuje všeobecná nedůvěra ke všemu politickému, což je příznivé pro vládu. Lidem je jedno komu nebudou věřit.

Je nemnoho lidí, kteří v rámci svých možností popisují stav věcí v Evropské unii a v České republice. Ale je nás málo a informace daleko nedojdou.

2) Neexistuje žádný ucelený vlastenecký projekt včetně představ o ekonomické základně v budoucnosti. Rašín prosadil daňovou domestikaci, naproti tomu volný pohyb kapitálu – v případě ČR směrem ven – je jednou z hlavních zásad Evropské unie.

3) Není dobře připravená vedoucí síla, která by změnu uskutečnila. Nejdál je v tom SPD, ale ne dost daleko.

Ano, jestli zůstaneme v EU, naše národní komunita dopadne velmi špatně, ještě mnohem hůř, než je na tom teď. Přestane existovat.

Ale končím konstatováním: Není vhodná doba, není dost odpracováno, nejsme připraveni, ale zcela jistě se značně prohloubí počínající všeobecná krize, snažme se být připraveni, mohla by být příležitostí.

https://www.youtube.com/watch?v=x3a5qqP_j5g

Od 35. minuty Ivan David

Celý záznam: Dost bylo Bruselu – YouTube

Doležal :11

Žantovský 0:31

Majerová Zahradníková 0:44

Olbert 1:00

Gregor 1:16

Havlíček 1:35

Jakl 1:56

Baudyš 2:14

David 2:30

Hejlek  2:52

Vondráček 3:16

Štěpánek 3:51

Drulák 4:05

Bašta 4:24

Strejček 4:42

2.4 26 hlasy
Hodnocení článku
14 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Praded
Praded
před 2 lety

Pane David, myslím to upřimě, jste skutečně jednička. Dokážete nejsrozumitelněji a nejvýstižněji popsat problémy a situaci tak, že to pochopí každý. Pan Okamura měl ve své interpelaci k Pandemickému zákonu uvést, co se na nás chystá v návrhu Globální dohody o pandemické připravenosti, kterou připravilo WHO a proto ten tlak na schválení. Už jsem to uváděl… Číst vice »

Georg
Georg
před 2 lety

Ze vším čemu jsem rozuměl, bohužel ne všemu díky velmi špatnému zvuku vida, souhlasím. Dr. Davidovi vytknu pouze to, že prohlásil, jediná strana u nás je pro vystoupení z EU je SPD. Nevím to zcela jistě, ale KSČM je dle toho co jsem slyšel, také pro vystoupení z takto směřující EU, směřující k federalizaci..

cablik
cablik
před 2 lety

Pozor včera v TV řekl Okamura svůj názor na tuto vládu a jejich vládnutí snad se konečně lidem v hlavě rozsvítí. To šílené zdražování se nemůže líbit nikomu a totalitní zákony též ne.

maxim
maxim
před 2 lety

Pandemický zákon, protlačovaný sněmovnou tlupou parlamentních a vládních opic, proti kterému se postavila SPD obstrukcemi hlavně jejího předsedy T.Okamury, po přeložení hlasování na zítra po poledni, opice s největší pravděpodobností využijí k útoku policejních primitivů ke zlomení odporu protestujících občanů před sněmovnou… SPD by se měla na to připravit, apelovat na občany, alternativní společnosti a média,… Číst vice »

spartak
spartak
před 2 lety

Pane doktore , výborný elaborát ,mám stejný názor ,ale současně cítím beznaděj ,neboť vaše strana nezíská více hlasů. Přes to zůstává se ostrůvkem naděje.

basos
basos
před 2 lety

Pane Davide srovnal jsem volebni preference vsech stran od lonskych voleb az do ledna 2022 a SPD bohuzel stagnuje. Muj nazor na Vas znate, a tak Vas prosim, delejte s tim neco. Vim ze OKI je dobry, ale mel by trosku “zjemnit” retoriku protoze vladnimu pentagramu se pomoci zkorumpovanych medii dari OKIho zobrazovat… Číst vice »

kutnohorsky
kutnohorsky
před 2 lety
Odpověď uživateli  MUDr. Ivan David, CSc.

No na hospodu bych se nevymlouval. Kolik podnětných myšlenek odtud si .odnesli např, Neruda, Arbes, Hašek, Lada, Hrabal…Osobně je mi líto, kdy starší spoluobčané hráli mariaš a hádky o desetník prokládali svými názory na současné poměry ve sportu, hospodářství aa politice. Byli to, dělníci, pracující inteligence atd.. (viz Hospodu na Nově.). Dnes tato… Číst vice »

kutnohorsky
kutnohorsky
před 2 lety
Odpověď uživateli  kutnohorsky

Blbne mi internet. jen doplním. Jaký je inteligenční rozdíl mezi hospodskými štamgasty a dnešními politiky? Závěr:byli jsme podnikatel, stavitel, traktorista a advokát…

basos
basos
před 2 lety
Odpověď uživateli  MUDr. Ivan David, CSc.

Pane Davide, v 88 mi fakt uz nic jineho nezbyva, nez sedet doma na zadku (sem tam se jit projit) a sledovat co se deje. Rozhodne mi verte, ze bejt mladsi o dejme tomu 20 let bych delal pro SPD vic, nez jen remcal o OKIm. Jinak stekate na nespravny strom, neradim OKIMu co… Číst vice »

cablik
cablik
před 2 lety
Odpověď uživateli  MUDr. Ivan David, CSc.

Pane doktore vše jde když se chce obnovit zemědělství aspoň pro základní potraviny elektriky vyrobíme dost a plyn s benzínem koupit od těch co to mají.

Georg
Georg
před 2 lety
Odpověď uživateli  MUDr. Ivan David, CSc.

Pane doktore vždyť jste to sám říkal, jak můžeme dělat naši národohospodářkou politiku, když téměř vše je v rukou cizího kapitálu. Nejlépe to vyjádřila ve své knížce Doc.Švihlíková “Jak jsme se stali kolonií”.

Jeef
Jeef
před 2 lety
Odpověď uživateli  basos

Děkuji za článek,který mne opravňuje doufat,že může být líp.Orbána nemáme,ale co třeba David?

basos
basos
před 2 lety
Odpověď uživateli  Jeef

urcite muzeme doufat, jak rikal feldkurat Katz tomu lichvari.. Ovsem s Mudr Davidem mas pravdu. Ale je zreme. ze je velmi loyalni, coz ho chvali, ale fakta jsou fakta…