Plukovník v.v. Jiří Wagner, provozovatel stále zakázaného webu EXANPRO, bojuje za svobodu slova s mafiemi, které prorostly český stát

Premiér Fiala opakovaně lže, když prohašuje, že cenzura vládě nepohodlných webů skončila. Plukovník Wagner bojuje za obnovení a rehabilitaci odborného webu EXANPRO, ale i za potrestání viníků v institucích, které se dopouštějí proptiústavního chování. Čtení poučné i pro právníky. Redakce Nové republiky text považuje i za důležité svědectví doby.

Jiří Wagner
Jiří Wagner

Předchází úřední záhlaví.

Adresát: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor hospodářské kriminality, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 Zbraslav, Na vědomí: Okresní státní zastupitelství v Benešově, Územní odbor Benešov, a další subjekty

Odesílatelem stížnosti je Ing. Jiří Wagner, plukovník ve výslužbě, a poškozený provozovatel stránek Exanpro.cz. Věc významného veřejného i státního zájmu!

Nejdříve chci zdůraznit, že jednám vždy upřímně bez přetvářky a bez vycpávek, přičemž se vždy snažím nazývat věci pravými jmény. Jednám přísně, ale co nejvíce spravedlivě. Vzhledem k situaci je mé rázné vystupování oprávněné.

Svou stížnost zaměřím na nejdůležitější body z usnesení a předesílám, že jsou shromažďovány a zpracovávány další poznatky a důkazy k jiné, ale propojené trestné činnosti hlavních aktérů vyjmenovaných v trestním oznámení č. 001/2022, přičemž právě z těchto dalších poznatků a důkazů se pochybení příslušného policejního orgánu zastoupeného kapitánem Alešem Novotným ještě více zvýrazní.

Stížnost podávám jak na celkový postup policejního orgánu, tak především na obsah usnesení, v němž kpt. Novotný konstatuje, že se ze strany vyjmenovaných aktérů nejedná o podezření z trestné činnosti. Jenže pokud se nejedná o podezření z trestné činnosti, pak vrchní komisař Novotný rovněž říká, že všechno, z čeho mě hlavní aktéři obviňují, je pravdivé, a tudíž kpt. Novotný připouští, či spíše aktéry obhajuje v tom, že mohli proti mně takto postupovat, i když nejsou orgánem činným v trestním řízení.

V trestním oznámení č. 001/2022 podaném 8. července 2022 jsem vysvětlil, proč není možné toto oznámení v počáteční fázi trestního řízení čili ve fázi prověřování jen tak odložit, neboť nelze nikoho neobvinit – obvinění musí být vzneseno proti jedné, nebo proti druhé straně. V této trestní věci totiž nelze učinit jiný závěr než ten, že jsem se provinil buď já, anebo vyjmenovaní aktéři. A pokud se neprovinili uvedení aktéři, jak tvrdí kpt. Novotný, pak jsem se musel provinit já, protože kpt. Novotný tímto usnesením uznal, že vedu jakési hybridní působení proti České republice, a ještě k tomu ve prospěch Ruska, dále že schvaluji a podporuji ruskou agresi a že jsem podle vlády a Vojenského zpravodajství hrozbou pro národní bezpečnost, za čímž se skrývá celá řada trestných činů (podrobně viz bod 6. trestního oznámení).

Kpt. Novotný rovněž uznal, že bylo v pořádku, když mi byla bez soudního rozhodnutí zlikvidována podnikatelská činnost – bez soudu mi byl uložen trest zákazu činnosti, což je trest podle trestního zákoníku. Tímto policejní orgán de facto zlegalizoval všechnu činnost vlády a jí podřízeného Vojenského zpravodajství vůči mně jako provozovateli odborných analytických stránek Exanpro.cz. Avšak tuto trestní věc není možné uzavřít bez obvinění. Buď jsem se provinil já, anebo vyjmenovaní aktéři. Nic mezi tím neexistuje. Pak to ale znamená, že kpt. Novotný by měl vznést podnět k mému obvinění a tím i trestnímu stíhání.

Již není co prověřovat, jelikož vrchní komisař svým usnesením mé provinění potvrdil, když uznal, že aktéři jednali oprávněně.

Jak se k tomu postaví dozorující státní zástupkyně? Souhlasí s postupem policejního orgánu a s tímto usnesením? Pokud ano, pak by měla souhlasit i s mým obviněním. Troufnou si mě orgány činné v trestním řízení po 13 měsících od zablokování mnou provozovaného webu zničehonic obvinit? Pokud mě orgány činné v trestním řízení nemají z čeho obvinit, pak musí dojít k závěru, že veškeré působení proti mojí osobě a s tím spojená způsobená škoda v mojí podnikatelské činnosti byly neoprávněné a nezákonné činnosti vedené ze strany vyjmenovaných aktérů. Pokud bude trestní věc odložena a nebude vzneseno žádné obvinění, pak to ukáže na něco hodně špatného. Ukázala by se tím bázlivost policejního orgánu i státní zástupkyně a podřízenost orgánů činných v trestním řízení vládě a Vojenskému zpravodajství. Ta podřízenost je zjevná v postupu kpt. Novotného, což prokazuji níže rozborem prvního textu z jím vytvořeného usnesení.

V rozporu se závěrem policejního orgánu se v jeho samotném usnesení objevují důkazy z výpovědí označených aktérů, které jednoznačně dokládají, že Vojenské zpravodajství jako jeden z hlavních aktérů nepostupovalo v souladu se zákonem o zpravodajských službách ČR ani v souladu se zákonem o Vojenském zpravodajství, ale naopak se podle trestního zákoníku dopustilo několika trestných činů, když zapojení příslušníci VZ zneužili svého úředního postavení, a navíc si přisvojili pravomoc soudu a rozhodli o trvalé likvidaci mojí živnosti. Cožpak tohle chce policejní orgán popřít? Vždyť to sám dokládá ve svém usnesení – viz první vybraný text z usnesení policejního orgánu se zaměřením na červeně orámovanou část textu:

Z části výpovědi sdružení CZ.NIC předložené výše jednoznačně vyplývá, že zosnovatelem a iniciátorem veškeré protiprávní činnosti bylo Vojenské zpravodajství (VZ), do jehož organizační struktury patří Národní centrum kybernetických operací (NCKO). Z výpovědi CZ.NIC se dozvídáme, že to bylo VZ, které vydalo pokyn k tomu, aby byl web Exanpro.cz trvale odstaven (viz červeně orámovaná část textu). Avšak to také znamená, že VZ vydalo i prvotní pokyn k zablokování webu Exanpro.cz a že jakýsi článek 17. byl jen nesmyslnou výmluvou spolku CZ.NIC, který to ve prospěch VZ potřeboval nějak zdůvodnit. Nesmyslnost v odkazování se na článek 17. byla podrobně objasněna v trestním oznámení.

Sdružení CZ.NIC svou výpovědí potvrdilo i to, že v rozporu s jeho vlastním prohlášením nebyl web Exanpro.cz po třech měsících odblokován, což o něčem velmi průkazně vypovídá (viz doplnění trestního oznámení – první část). Spolek CZ.NIC nikdy nepřiznal, že mnou provozovaný web bude trvale odstaven a nikdo mě o tom ani neinformoval. Prostě to zamlčeli, což svědčí o tom, že věděli, že jednají protiprávně. Zřejmě spoléhali na to, že snad budu vyděšen a že se tím pádem nebudu ani bránit. Nyní je však jasně doloženo, že na základě zásahu VZ byl můj web na rozdíl od ostatních sedmi webů od počátku určen k trvalé likvidaci. Ale už jenom to, že mě nikdo o tomto neuvědomil a že mi nikdo nic nevysvětlil, ukazuje na svévoli VZ včetně svévoli zapojeného spolku CZ.NIC. Přesto policejní orgán hájí činnost spolku CZ.NIC a činnost státní zpravodajské služby.

Velmi usvědčující je to, že sdružení CZ.NIC odmítá odpovědět na otázku, proč je web Exanpro.cz nadále blokován, přičemž se odvolává na to, že se jedná o utajovanou informaci, jejímž původcem je NCKO čili Vojenské zpravodajství. Tak to je opravdu hanebné, co se v souvislosti s činností proti mně a mému webu dozvídám, a ještě k tomu po více než jednom celém roce. Avšak ještě hanebnější je to, že policejní orgán je spokojen a nevidí nebo nechce v odpovědích aktérů vidět nic podezřelého nehledě na to, že spolek CZ.NIC tímto vyjádřením přiznal, že veškerou činnost proti mně organizovalo a řídilo Vojenské zpravodajství, což prostřednictvím mého webu nadále trvá. Takže proti mně je nadále páchána trestná činnost s navyšováním vzniklé škody, ale policejní orgán věc uzavře s tím, že zde žádné podezření z trestné činnosti není.

Co asi mohlo být obsahem oné utajované informace vytvořené proti mně ze strany VZ a použité pro likvidaci mého podnikání? Jsou zde jen dvě možnosti. První možností je to, že obsahem utajované informace mohlo být moje očernění – například, že jsem agentem Ruska apod. Jenže slabou stránkou informací od zpravodajské služby je to, že své závěry nemusí nikdo z této služby ničím prokazovat. Vojenské zpravodajství zkrátka řekne, že je o tom přesvědčeno a tím to končí, což však na druhou stranu vůbec nic nedokazuje. V opačném případě by ze zákona takovýto závažný trestný čin museli zpravodajci oznámit orgánům činným v trestním řízení. Ale policejní orgán se na to neptal. Prostě to byla utajovaná informace a s tím se kpt. Novotný spokojil. Přitom mu mělo vadit, že taková informace byla poskytnuta soukromému subjektu, ale policejnímu orgánu nikoli. Cožpak tohle není další znak frašky? Kpt. Novotnému mělo rovněž vadit, že VZ v této věci obešlo orgány činné v trestním řízení a že si vzalo zákon do vlastních rukou a zahrálo si či si stále hraje na policii i na soudce.

Policejní orgán se měl dotázat u původce údajné utajované informace čili u Vojenského zpravodajství a žádat o poskytnutí stejné informace, aby posoudil její relevanci a důkazní hodnotu. Argumentace je jasná: pokud byla tato informace poskytnuta soukromému subjektu, není zde žádný důvod, proč by nemohla být stejná informace poskytnuta rovněž policejnímu orgánu. Ale už skutečnost, že tato informace nebyla policejnímu orgánu aktivně sdělena, vyvolává podezření, že se jedná o druhou možnost ohledně obsahu utajované informace.

Jádro té druhé možnosti je v tom, že se o žádnou utajovanou informaci ve skutečnosti nejedná, nýbrž jen o dohodnutý způsob, jak se vyhnout odpovědi na otázku, proč byl web Exanpro.cz trvale odstaven. I takto pokoutně Vojenské zpravodajství ve svůj vlastní prospěch jedná, což má za cíl skrýt nezákonnou činnost proti nepohodlným osobám. Připomínám, že ředitel VZ Jan Beroun a výkonný ředitel CZ.NIC Ondřej Filip se vzájemně znají a při různých příležitostech se setkávají. Také tyto skutečnosti byly v trestním oznámení zmíněny, jakož i to, že Beroun později zmínil, že blokování webů byla improvizace a že se to zvládlo, protože se mezi sebou všichni znají a domluví se (improvizace znamená, že to nebylo v souladu se zákonem). Beroun už samozřejmě nezmínil, že hlavním cílem byl web Exanpro.cz, ale to za něj přiznal spolek CZ.NIC, který svou odpovědí s odkazem na utajovanou informaci osvětlil, jak se věci mají a kdo za vším stojí. Spolek CZ.NIC nechtěl odpovídat, ale na druhou stranu svým odkazem na utajovanou informaci od Vojenského zpravodajství přiznal klíčovou věc. Problémem však je, že zde selhává policejní orgán.

Otázkou zůstává, proč by měla být ona informace utajovaná, když byla stejně předána pracovníkům soukromého subjektu. Hlavním důvodem k tomuto utajování neboli skrývání obsahu informace a komunikace, který ve skutečnosti utajovaný charakter ani mít nemusí, je skrýt činnost, která není vykonávána v souladu se zákonem. Ono už samotné kontaktování soukromého subjektu ze strany státní zpravodajské služby s pokynem zablokovat web spojený s podnikatelskou činností je podle trestní sazby zvlášť závažný zločin spáchaný příslušníky zpravodajské služby v rolích úředních osob (podílely se i další osoby). A tady už navíc víme, že se o pokyn či aktivní zásah jednalo. Nebylo to žádné doporučení. Je nesmyslné a nemyslitelné, aby obyčejné a „dobře myšlené“ doporučení státního orgánu proti fyzické osobě mělo utajovaný charakter. Jak je možné, že tohle všechno policejní orgán nevidí? Je policejní orgán na straně zákona, nebo na straně pachatelů?

Vojenské zpravodajství s posvěcením vlády zahájilo proti mně zákulisní činnost, což vyústilo v trvalé odstavení mého webu (forma trestu podle trestního zákoníku – zákaz činnosti, avšak bez soudního rozhodnutí). Věc, která se mě přímo týká a která mě přímo poškozuje, mi nebyla nikým nijak objasněna, ale z usnesení policejního orgánu o odložení trestní věci se náhle dozvídám, že se v činnosti proti mně píšou jakési utajované informace (jako by vznikala novodobá StB). To všechno však nechává policejní orgán klidným s konstatováním, že se přesto v případě likvidace mé živnosti o trestnou činnost nejedná.

Všechno bylo natolik nezákonné, že už od samého počátku se státní aktéři snažili, aby to bylo co nejvíce utajováno, i když byla jejich činnost namířena proti fyzickým osobám mimo státní správu. Sdělení ze strany CZ.NIC o existenci utajované informace v souvislosti s blokováním webu Exanpro.cz potvrzuje, že utajovaný úkol pro VZ, který vláda vydala svým usnesením č. 135/D (D = Důvěrné) v inkriminovaný den 25. února 2022, se opravdu týkal blokace nepohodlných webů (také toto bylo podrobně popsáno v trestním oznámení). Tohle je jeden z více důkazů o přímém zapojení členů vlády do nezákonné činnosti prostřednictvím svého podřízeného Vojenského zpravodajství. VZ si tento úkol mohlo od vlády vyžádat, aby aktivně zasáhlo proti webu Exanpro.cz a zamezilo tak odhalování trestné činnosti státních subjektů. To ale policejní orgán opět neprověřil. Dalším důkazem o zapojení členů vlády do trestné činnosti je dopis ministra vnitra Víta Rakušana, který byl popsán v trestním oznámení a detailně a důkazně rozebrán v doplnění trestního oznámení (druhá část doplnění).

Pro jednotlivé zapojené subjekty (aktéry) byly v trestním oznámení vypracovány tzv. důkazní otázky i s podotázkami a kpt. Novotného jsem osobně žádal, aby je použil. Pochopil bych, kdyby měl připraveny lepší otázky, jenže jak s usnesení policejního orgánu vyplývá, tak neměl připraveno vůbec nic, protože ze své funkce neprovedl řádné prověření věci, ale naopak se spokojil s takovými odpověďmi, které byly vyhýbavé a nic konkrétního nevysvětlovaly, ale přitom vytvářely prostor pro další relevantní otázky, které však již položeny nebyly.

Usnesení policejního orgánu o odložení trestní věci se skládá ze šesti stran, z toho pouze jedna strana shrnuje výpovědi několika málo aktérů vyjmenovaných v trestním oznámení. Ostatní stránky obsahují administrativní nebo podivný vycpávkový text, kterým mi chce kpt. Novotný zřejmě něco naznačit. Prvním podivným textem v usnesení policejního orgánu o odložení trestní věci je opis komuniké vzešlého z mimořádného zasedání Evropské rady. Kopie textu komuniké Evropské rady zabírá celou jednu stránku ze šestistránkového usnesení policejního orgánu. Pro názornost a pro následnou vlastní reakci předkládám malou ukázku z usnesení policejního orgánu:

Ve výše předloženém textu z usnesení policejního orgánu je vyobrazena první odrážka z komuniké Evropské rady (jeden ze závěrů Evropské rady). Celkem je v usnesení policejního orgánu z tohoto komuniké okopírováno šest odrážek (šest závěrů Evropské rady). A nyní se ptám: Co to má znamenat? Jakou souvislost má toto komuniké Evropské rady s projednávanou trestní věcí? Jsem snad já odpovědný za ruskou agresi? Chce snad tímto kpt. Novotný tvrdit, že schvaluji, podporuji, nebo se dokonce nějakým způsobem podílím na ruské agresi? Pokud ano, tak proč vůči mně za celý ten dlouhý rok nebylo vzneseno žádné oficiální obvinění? Nebyl jsem ani prošetřován mimo rámec trestního řádu, tak proč mi kpt. Novotný ve svém usnesení předkládá nějaké komuniké Evropské rady se závěry k ruské agresi?

Vrchní komisař Novotný ve svém usnesení uvádí, že o tomto komuniké mimo jiné vypovídaly zainteresované osoby (viz červeně podtržená slova v kopii části usnesení výše). Výpovědi zainteresovaných osob můžeme zřejmě chápat jako výpovědi aktérů označených v trestním oznámení. Takže kpt. Novotný od „zainteresovaných osob“ získal obsah komuniké Evropské rady a tento obsah považoval za tak důležitý, že ho celý vložil do svého usnesení o odložení trestní věci, která s tímto komuniké vůbec nesouvisí. Je vůbec možné, aby někdo z ostatních policistů a osob ze státního zastupitelství považoval tuto činnost kpt. Novotného za profesionální výkon v prověřování trestní věci???

Chce mi snad kpt. Novotný naznačit, že ho aktéři přesvědčili, že já jsem se proti tomuto politickému komuniké nějak provinil? Pokud ano, tak by měl rozvést, jak jsem se provinil. To by mě opravdu zajímalo!

To, že mě pomlouvají a křivě obviňují sami aktéři, kteří se tím snaží zdůvodnit a zakrýt svou nezákonnou činnost proti mně, to je z hlediska páchání trestné činnosti přirozené a předvídatelné, ale že se na jejich stranu přidá i policejní orgán, tak to je opravdu neuvěřitelné. Jinak to nelze vysvětlit. Z jakého jiného důvodu by kpt. Novotný vkládal obsah komuniké Evropské rady do usnesení policejního orgánu o odložení trestní věci? Ze strany kpt. Novotného je tu zjevné sdělení, že „zainteresované osoby“ proti mně jednaly v souladu s jakýmsi evropským komuniké, čímž mi chce kpt. Novotný naznačit, že jednali oprávněně, protože se podle něho nedopustily trestné činnosti. Uvedený postoj a podjatost kpt. Novotného nemůže nikdo vysvětlit jinak. A podotýkám, že „okecávání“ není jiné vysvětlení a k policejnímu orgánu ani ke státnímu zastupitelství se nehodí.

A abych nebyl nařčen, že kpt. Novotného křivě obviňuji z toho, že straní aktérům protiprávní činnosti a že mi něco negativního naznačuje, tak níže předkládám další příklad z jeho usnesení o odložení trestní věci:

Usnesení policejního orgánu je adresováno mně, tedy jinými slovy mě kpt. Novotný jako policejní orgán upozorňuje, že bych se v souvislosti se schvalováním ruské agrese mohl dopouštět pácháni trestné činnosti. Proč by mě jinak ve svém usnesení tímto způsobem upozorňoval na prohlášení nejvyššího státního zástupce? Vrchní komisař Novotný se mi snaží sdělit, že jsem se prostřednictvím svého analytického webu mohl dopouštět trestné činnosti, čímž se už poněkolikáté snaží obhajovat aktéry skutečné trestné činnosti. Opět zde neexistuje jiný důvod, proč mě policejní orgán v usnesení o odložení trestní věci upozorňuje na stanovisko nejvyššího státního zástupce. Takže je to naopak kpt. Novotný, který se mě tady snaží naznačit, že bych mohl být také obviněn z uvedených trestných činů, čímž se přidává na stranu aktérů a jejich křivých obvinění vůči mně. Na stranu těch aktérů, jejichž činnost měl prověřit. Z velmi slabého obsahu usnesení ale vyplývá, že kpt. Novotný nic řádně neprověřoval.

Stále mě někdo pomlouvá a křivě obviňuje, ale dosud mi nikdo věcně nepředložil, co konkrétního jsem měl spáchat. A nyní se na tuto stranu přidává i policejní orgán. Upozornění policejního orgánu na stanovisko NSZ nelze vysvětlit jinak. Otřesný přístup policejního orgánu! Ale jak jsem již zmínil výše, tuto trestní věc nelze odložit bez obvinění jedné, nebo druhé strany, takže je možné, že se zde něco proti mně chystá a toto usnesení může být jen přípravou. Na základě obsahu tohoto usnesení mám na takovéto podezření právo.

K prohlášení nejvyššího státního zástupce jsem se vyjadřoval už v trestním oznámení podaném v červenci 2022, ale jak vidno, tak kpt. Novotný toto trestní oznámení prostudoval jen povrchně. To rovněž o něčem vypovídá. Jistě, trestní oznámení je obsáhlé, avšak pro závažnost trestné činnosti, postavení hlavních aktérů a popis důležitých detailů to bylo nutné. Pro úplnost a pro usvědčení kpt. Novotného z toho, že se mi tady snaží podsunout něco, co už jsem dávno odmítl, předkládám níže jeden související odstavec z trestního oznámení:

Zapojení státní aktéři o zablokování nepohodlných webů prozatím jenom snili, ale vstupem ruských vojenských sil na Ukrajinu v několika pozemních směrech a rozpoutáním většího ozbrojeného konfliktu se náhle odhodlali k činu, přičemž web Exanpro.cz nepravdivě, či přímo nestoudně lživě označili za web, který ruskou agresi schvaluje. K této trestné pomluvě a účelově vytvořené zámince se ještě vrátíme, až budeme projednávat druhou trestně právní rovinu (bod 3.2.). Nyní se pouze pozastavíme nad tím, že schvalování agrese je přece trestným činem, jak dokonce uvedl ve svém tiskovém prohlášení nejvyšší státní zástupce Igor Stříž. „Pomlčíme“ teď o tom, že si Stříž vybral pouze ruskou agresi a ostatní agrese ze strany západních zemí v čele s USA ponechává stranou a nevydává k jejich schvalování žádná prohlášení. A nelze v souvislosti s předchozími agresemi za posledních 25 let hovořit o promlčecí lhůtě, protože někteří lidé, k nimž patří hlavně politici, tyto předešlé agrese schvalují a jejich organizátory vychvalují dodnes. Já osobně jsem nikdy neschvaloval žádnou agresi, nikoli jako někteří, kteří selektivně neschvalují jen jednu z nich. O tom, že jsem žádnou agresi neschvaloval včetně té ruské, svědčí také to, že mě Policie ČR v této souvislosti dosud ani neprošetřovala.

Vojenského zpravodajství využilo a zneužilo příležitost v podobě ruské agrese, aby zablokovalo nepohodlný odborný web Exanpro.cz. Je zde stále hodně věcí, které se zablokováním mého webu souvisejí, ale jelikož jsem vázán mlčenlivostí, tak je prozatím nemohu sdělit. Pokud budu zproštěn mlčenlivosti, budu schopen k činnosti VZ v této věci sdělit další detaily a podrobně vypovídat o tom, jak se Vojenské zpravodajství už dlouhodobě snažilo ovlivnit publikaci na stránkách Exanpro.cz (toto jsem již zmínil v doplnění trestního oznámení).

Úkony, které policejní orgán provedl, shrnul kpt. Novotný jen na jednu stránku, což je velmi stručný výpis z výpovědí jen tří subjektů (z toho pouze jeden subjekt patří mezi hlavní aktéry). K provedeným úkonům nelze započítávat opisování komuniké Evropské rady, ani prohlášení nejvyššího státního zástupce a ani opsání usnesení vlády č. 127 ze dne 25. února 2022. Mimochodem i toto vládní usnesení včetně všech souvislostí je podrobně rozebráno a jako příloha předloženo v trestním oznámení. Je tudíž zvláštní, že ho ve svém usnesení znovu předkládá kpt. Novotný, ale už nerozebírá, jakou to má souvislost s případem a s odložením trestní věci. Zřejmě chce kpt. Novotný říct, že když vláda vydala své usnesení, tak Vojenské zpravodajství mohlo konat co chtělo a jak chtělo, a třeba i nezákonně. Celé usnesení o odložení trestní věci je na velmi nízké úrovni, a navíc je účelově napsané tak, aby místo proti aktérům skutečné trestné činnosti směřovalo proti mně – zatím jenom v tom smyslu, že si za všechno mohu sám a že bych si měl dát pozor na své projevy.

Podle pořadového čísla usnesení o odložení trestní věci je patrné, že trestní spis obsahuje 31 písemností. Otevřeně a poctivě uvádím, že se budu chtít s obsahem trestního spisu seznámit, a to především s písemnostmi pod pořadovými čísly 21 až 30.

Co se týče trestního spisu, tak mi nebylo umožněno do něho nahlédnout, a to i přesto, že jako poškozený mám na to podle trestního řádu právo. Neumožnil mi to kpt. Novotný, když jsem v jeho kanceláři v prosinci 2022 podával doplňující vysvětlení. Poté mi neumožnil ani to, abych viděl záznam o zahájení úkonů trestního řízení. Opět neuvěřitelné!

Policejní orgán, a tím nyní nemyslím jen kpt. Novotného, se všemožně snažil, aby nikdo oficiálně nevěděl, že se vůbec něco takového ve spojení s vládou a Vojenským zpravodajstvím řeší. Přitom stručné tiskové zprávy o zahájení úkonů v trestním řízení jsou naprosto běžnou záležitostí. Tento přístup kpt. Novotného už tehdy ukazoval na to, že cílem je tento případ odložit. To se ostatně potvrdilo i tím, jak kpt. Novotný laicky a nedostatečně prováděl prověřování a (ne)shromažďování relevantních podkladů.

K výše uvedenému musím doplnit, že úkony trestního řízení nezahajovala ta složka, ke které patří kpt. Aleš Novotný (Krajské ředitelství policie Středočeského kraje – KŘPS), ale Územní odbor Benešov, který pak tuto věc postoupil výše. A zde je zajímavé, že první policejní orgán po prostudování obsáhlého trestního oznámení (TrO) a ověření uvedených skutečností dospěl k závěru, že uvedené skutečnosti důvodně nasvědčují tomu, že byla spáchána trestná činnost podrobně popsaná a rozebraná v TrO. Doplňuji, že TrO bylo vedeno ve formě soukromého vyšetřovacího spisu (základní část oznámení se skládala z 210 stránek, k níž byla přiložena samostatná přílohová část s kopiemi listinných důkazů). Jakmile však trestní spis v polovině listopadu 2022 převzalo KŘPS, tak byl na počátku března 2023 po žalostném prověřování dříve učiněný závěr změněn na to, že se o podezření z trestné činnosti nejedná. Jenže usnesení o odložení trestní věci tento závěr vůbec nevysvětluje a ničím nepodkládá. Naopak je v usnesení zmíněn další klíčový důkaz (zřejmě bezděčně), který potvrzuje zneužití pravomoci úřední osoby a přisvojení pravomoci soudu.

Podle obsahu usnesení o odložení trestní věci lze úspěšně vyvodit i obhájit, že se buď jednalo o předem plánovaný úmysl tuto věc odložit, anebo policejní orgán postrádá jakoukoli odbornou způsobilost.

Kromě nezákonného postupu, při kterém byl trvale odstaven mnou provozovaný web spojený s mou podnikatelskou činností, nedokázal vrchní komisař Novotný prověřit ani pomluvy a křivá obvinění. V usnesení o odložení trestní věci není v tomto směru ani zmínka o prověřování těchto věcí u hlavních aktérů. Je zde pouze jeden odstavec s tím, jak své pomluvy a křivé obvinění vysvětlil Roman Máca (rádoby analytik z Institutu pro politiku a společnost) a druhý odstavec s vysvětlením novináře Vojtěcha Blažka (internetové médium Seznam Zprávy). Níže předkládám, co o Mácově vyjádření napsal kpt. Novotný se zaměřením na text v červeném rámečku:

Roman Máca se vyjadřoval v České televizi dne 25. února 2022, tedy v den, kdy bylo zablokováno prvních osm webů včetně webu Exanpro.cz. Ve studiu ČT byly tyto weby znázorněny a uvedeny jako dezinformační, přičemž Máca byl pozván, aby se k jejich zablokování vyjádřil. A Máca na adresu těchto osmi uvedených webů, a tedy i webu Exanpro.cz doslova prohlásil, že podporují a schvalují ruskou invazi vůči Ukrajině (viz pořad „Speciál ČT24 – Válka na Ukrajině“ vysílaný dne 25. února 2022 od 20.06 hod. – Máca do vysílání vstoupil v čase 21.34 hod.). Ale ve výpovědi náhle tvrdí, že mluvil jen v obecné rovině, kdy se konkrétně nevyjadřoval ani o mém webu, ani o mně samotném. Jenže tady Máca mlží, protože on své vyjádření uvedl takto:

„… a kdy tyto weby například podporují, schvalují ruskou invazi vůči Ukrajině, jeden z nich dokonce psal o tom, byl to konkrétně web Protiproud (…), že Putin je skalpelem, který vyřízne hnis z bolavého vředu…“

Máca se tudíž velmi zřetelně ohledně schvalování ruské agrese vyjadřoval i směrem k mému webu (viz slova „tyto weby“ míněno jako tyto zablokované weby), což potvrdil rovněž tím, když dále pokračoval se slovy „jeden z nich“ (míněno jeden z těch osmi zablokovaných webů), přičemž konkrétně zmínil web Protiproud.cz, což byl skutečně jeden z osmi zablokovaných webů. Takže obvinění z podpory a schvalování ruské agrese směroval Máca proti všem osmi zablokovaným webům, což tedy nebylo v obecné rovině, nýbrž adresováno přesně pojmenovaným webům. Podotýkám, že provozovatele zbylých sedmi webů osobně neznám a obsah jejich webů nesleduji.

Kpt. Novotný měl Mácu s jeho vyjádřením v České televizi konfrontovat (viz archiv ČT i odkaz v trestním oznámení), ale z nějakého důvodu to neudělal. Naopak překvapivě dává Mácovi za pravdu, když Máca tvrdí, že seznam zablokovaných webů na pozadí televizního studia byla záležitost České televize. Vrchní komisař Novotný dokonce v usnesení uvádí, že je to od Máci logická odpověď. Máca i jeho „obhájce“ Novotný zřejmě chtějí někomu namluvit, že když byl Máca v inkriminovaný den 25. února 2022 pozván do studia ČT, aby se vyjádřil k zablokování osmi webů, tak se ve studiu k zablokovaným webům vůbec nevyjadřoval, a že televizní grafika se seznamem zablokovaných webů byla věcí České televize a že snad ani nesouvisela s tématem, k němuž se Máca vyjadřoval. Jak tohle může někdo považovat za logickou odpověď?

Je zajímavé, že Máca při své výpovědi policejnímu orgánu uvedl, že je s webovými stránkami Exanpro.cz obeznámen, a zároveň řekl, že ohledně schvalování ruské agrese se nevyjadřoval směrem k webu Exanpro.cz ani směrem ke mně. To je téměř to samé, jako by najednou řekl, že já nejsem ten, kdo by prostřednictvím svého webu ruskou agresi schvaloval. A asi na tom něco bude, když Máca přiznává, že obsah mého webu zná. V opačném případě by mě přece bez obav ze schvalování agrese obvinil i při výpovědi podávané policejnímu orgánu. Takže proč ta náhlá Mácova otočka? Máca je člověk, který je schopen a ochoten veřejně obvinit každého, na koho je ukázáno „státním prstem“, ale když se má ze svého očerňování zodpovídat, tak rychle obrací.

Další ukázkou špatné práce policejního orgánu je předložení zestručněné výpovědi Vojtěcha Blažka (Seznam Zprávy) v usnesení o odložení trestní věci. Kpt. Novotný sice Blažka zaměnil za Mácu, tudíž v usnesení Mácu uvádí ve dvou odlišných výpovědích, a naopak Blažka v usnesení vůbec nejmenuje, ale z textu je lehce rozpoznatelné, o jakou osobu se jedná. Opět se soustředíme na text v červeném rámečku:

Blažek tvrdí, že mě proruským aktivistou nazývá proto, že byl můj web zablokován právě kvůli agresi Ruska, a dále proto, že o zablokování rozhodly bezpečnostní složky státu, což je pro Blažka relevantní. Takže to, co tvrdí a co dělají bezpečnostní složky státu, je pro Blažka „svaté“ a pravdivé. Tohle nemůže být vyjádření nestranného novináře, ale osoby, která důvěřivě přebírá tvrzení jiných osob, a zvláště pak tvrzení členů vlády a příslušníků zpravodajských služeb, což ukazuje na to, že taková osoba podléhá manipulaci a že není schopna vlastního racionálního a nestranného úsudku.

Blažek dále tvrdí, že pro mé označení za proruského aktivistu vycházel z článků na webu Exanpro.cz a z dalších mých údajných výstupů. To je sice „hezké“, ale kde jsou ty faktické příklady mých textů nebo ústních vyjádření, ze kterých je možné učinit závěr, že jsem proruský aktivista? Blažek žádný hmatatelný důkaz o mém proruském aktivismu nepředložil a kpt. Novotný se na tyto důkazy ani neptal. To by právě mělo být součástí onoho policejního prověřování a z toho určování skutečného stavu věcí. Jenže vrchní komisař se spokojil se sdělením, že jsem jako proruský aktivista psal a vystupoval, a tak to podle Novotného musí být pravda. Jak jinak chápat, že kpt. Novotný po Blažkovi nepožadoval, aby svá tvrzení doložil konkrétními příklady? Blažek zkrátka tvrdí, že on to v mém případě viděl (četl) nebo slyšel a kpt. Novotnému to takto kupodivu stačí.

Pomluvy a křivá obvinění ze strany jednotlivých osob, které nepatří ke státním subjektům ani k politikům, nejsou tím hlavním problémem. Zvláště nebezpečné jsou pomluvy a křivá obvinění od vrcholných politiků včetně zákonodárců (poslanci a senátoři). Kpt. Novotný k tomu ve svém usnesení napsal, že tyto osoby při svých vyjádřeních nehovořily přímo o mně a že výroky byly proneseny v obecné rovině a ve smyslu politických prohlášení. Takže vyjmenovaní politici, kteří se v inkriminovaný den (25. února 2022) ve studiu ČT vyjadřovali k osmi zablokovaným webům včetně webu Exanpro.cz, a dokonce veřejně schvalovali protiprávní činnost vlády a Vojenského zpravodajství a mluvili o tom, že by mohli nechat zablokovat ještě další weby, se podle kpt. Novotného nevyjadřovali o mně, ale zřejmě jen o mém zablokovaném webu, který je však neživou věcí, čímž ji pomluvit ani obvinit nelze. Kapitán Novotný chce tudíž tvrdit, že pomlouvali a křivě obviňovali jen můj web, a nikoli mě jako jeho provozovatele, který za obsah webu nese plnou odpovědnost. Patrně další logická odpověď. Vrchní komisař Novotný si opravdu dostatečně dobře neprostudoval trestní oznámení, kde jsou uvedeny důležité citace vyjmenovaných politiků včetně odkazů na zdroje. To, že kpt. Novotný nezná obsah trestního oznámení, dokládá ve svém usnesení dalším textem:

Všechno, co je ve výše uvedeném textu napsáno, bylo již uvedeno a patřičně rozebráno v trestním oznámení. K tomu byly uvedeny faktické informace o nezákonném postupu Vojenského zpravodajství jako zosnovateli celé trestné činnosti a důvody k této činnosti. Sám kpt. Novotný přece musí z výpovědi spolku CZ.NIC vidět ten trestný charakter podrobně popsané činnosti včetně toho, že web Exanpro.cz byl hlavním cílem (viz objasnění v doplnění trestního oznámení). Ale podle výše předloženého textu mi kpt. Novotný naopak oznamuje, že vláda a Vojenské zpravodajství za kolaborace sdružení CZ.NIC jednaly oprávněně a v souladu se zákonem. Takže kpt. Novotný sdílí stejný názor jako vláda a VZ, čímž mě vlastně považuje za hrozbu pro národní bezpečnost. Jenže potom by mě měl začít trestně stíhat.

Zvláštní a výmluvný text o stranění aktérům trestné činnosti, ale i o nedbalém provedení prověřování trestní věci je v následující předložené části usnesení policejního orgánu:

Kpt. Novotný se ve výše uvedeném textu naprosto neprofesionálně a předpojatě domýšlí, že v kontextu stanoviska Nejvyššího státního zastupitelství se provozovatelé domén zcela jistě cítili ohroženi v tom, že ponecháním tzv. dezinformačních webů v provozu by mohla být naplněna skutková podstata trestných činů vyjmenovaných právě ve stanovisku NSZ. To je opravdu nehorázné, jak se z policisty Novotného stal obhájce aktérů trestné činnosti. Kpt. Novotný zde náhle tvrdí, že jsem vlastně ještě nic nespáchal, ale že provozovatelé domén disponovali schopností předvídat a za pomoci stanoviska NSZ usoudili, že bych se mohl dopustit spáchání trestných činů, tak mě raději preventivně „vypnuli“. Také tato věc byla podrobně rozebrána v trestním oznámení, kde k tomu byla uvedena následující věta:

„Prevence domnělé trestné činnosti nemůže být sama prováděna ve formě trestné činnosti.“

Kpt. Novotný by měl jako policista prosazovat uvedenou větu a nezabývat se pochybnými domněnkami ani obhajobou trestné činnosti.

V trestním oznámení byl k výše rozebírané věci uveden též následující text:

Takže činovníci VZ chtějí proti mně působit preventivně (ač k tomu navíc nedisponují žádnou pravomocí), ale na druhou stranu říkají, že už dlouhodobě páchám něco, co by dokonce mohlo být postižitelné v trestně právní rovině. Tak buď jsem už něco spáchal a prevence neboli předejití něčemu v tomto případě nemá smysl, anebo jsem ještě nic nespáchal a pak zase nemá smysl proti mně v tomto směru preventivně působit, když nikdo neví, co bych měl spáchat (nelze nikoho postihovat za něco, co ještě nespáchal). Je to zkrátka naprostá fraška, a hlavně hanebná protiprávní činnost ze strany státních subjektů.

Vrchní komisař Novotný už poněkolikáté potvrzuje, že obsah trestního oznámení zná jen povrchně. Pokud by se s obsahem TrO seznámil pečlivě, tak mohl předejít těm svým politováníhodným textům.

Ve výše předloženém textu z usnesení policejního orgánu je ještě jedna zajímavá věc. Kpt. Novotný v textu píše, že informace vztahující se ke konkrétnímu subjektu čili k webu Exanpro.cz podléhají utajení a že nebyly do současné doby odtajněny, a proto podle Novotného nelze zjistit žádné další informace. Tak zaprvé už to samotné utajování činnosti Vojenského zpravodajství v působení proti soukromým osobám muselo u kpt. Novotného vyvolat určité podezření, a tím i celou řadu otázek jak pro pracovníky spolku CZ.NIC, tak pro zapojené příslušníky VZ. Zcela nepochopitelně se tak ale nestalo. Zadruhé není pravdou, že policejní orgán může tyto informace získat až po jejich odtajnění. Jak jsem již dříve uvedl, tak zpravodajská služba může policejnímu orgánu zcela bez problémů předat i utajovanou informaci, zvláště týká-li se právě takovýchto případů (navíc disponuje-li touto utajovanou informací soukromý subjekt CZ.NIC, tak není žádný důvod, aby stejnou informací nemohl disponovat policejní orgán).

A zatřetí je podivné, že když kpt. Novotný tvrdí, že z důvodu utajení nelze v trestní věci zjistit žádné další informace, tak proč trestní věc odkládá podle § 159a odst. 1, a nikoli podle § 159a odst. 5. Celkově je nadmíru zajímavé, že jeden policejní orgán dospěje k závěru, že uvedené skutečnosti důvodně nasvědčují tomu, že byla spáchána trestná činnost, a jiný policejní orgán později prohlásí, že nic nenasvědčuje tomu, že byla spáchána trestná činnost, a to i přesto, že k tomu zároveň uvede, že v této věci kvůli utajení nelze zjistit žádné další informace.

V posledním rozebíraném bodě se chci věnovat tak často předhazovaným rozhodnutím správních soudů. Policejní orgán ve svém usnesení o odložení trestní věci k tématu soudů uvádí následující:

Ve výše předloženém textu policejní orgán opět prokázal, že mu unikají významné detaily, čímž ve svém usnesení mění původní význam vyjádření uvedených soudů. Ani jeden ze zmíněných soudů nezkoumal, zda bylo zablokování webů nezákonné. Zkoumání se primárně týkalo toho, zda se pojmově jednalo o zásah, anebo jen o doporučení, přičemž uvedeným soudům nebyly předloženy prakticky žádné důkazní materiály, neboť žalobcem/stěžovatelem byla třetí osoba, která si stěžovala, že nemá přístup k informacím. K tomu navíc oba soudy doplnily, že se věc nedotýkala práv stěžovatele, jelikož stěžovatel nebyl provozovatelem předmětných domén.

Nyní však ohledně důkazů víme, že existovaly nejméně čtyři dokumenty plus intenzivní konzultace iniciované ze strany VZ, čímž vším byl vytvářen cílený a aktivní zásah (tlak) ze strany státní zpravodajské služby, což nebylo v souladu s minimálně čtyřmi zákony. Nyní rovněž víme, že jeden ze zmíněných dokumentů byl déle než jeden měsíc utajován či zamlčován a byl poskytnut až na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Dále z policejního prověřování nyní víme, že další dokument použitý k zablokování webu Exanpro.cz je stále utajován a že nebyl poskytnut ani policejnímu orgánu. Tohle jsou přece znaky jasné protiprávní činnosti se zákulisním působením se snahou obejít orgány činné v trestním řízení (tyto orgány nebyly do procesu úmyslně zapojeny, přitom k tomu jako jediné mají zákonné oprávnění).

V doplnění trestního oznámení (druhá část doplnění) bylo velmi zevrubně analyzováno rozhodnutí Městského soudu v Praze ze 17. ledna 2023. V této doplňující analýze je doloženo, co všechno nebylo soudu předloženo a jaká slabá místa obsahovalo odůvodnění soudu. Proč toto doplnění policejní orgán ani trochu ve své práci nezohlednil, mi není vůbec jasné. Proč se tedy kpt. Novotný odvolává na předchozí soudy, když mu byla předložena analýza aktuálního soudního rozhodnutí? Chce tím snad zdůvodnit, že nemá smysl pokračovat v trestním řízení, i když jsou zde pevné důkazy o páchání trestné činnosti? Chce tím snad naznačit, že nemám šanci? Jenže ono to nikdy není o šanci, nýbrž o prosazování zákona a spravedlnosti. Je kapitán Aleš Novotný nestranným policistou? Vrchní komisař Novotný dal přednost obhajobě nezákonné činnosti vyjmenovaných aktérů a dál se odvolává na soudy z minulého roku, které nerozhodovaly na základě klíčových důkazů, protože je neměly i s vysvětlením k dispozici.

Taktéž potvrzené „utajované pletky“ mezi VZ a spolkem CZ.NIC společně se zamlčováním toho, že je můj web na základě zásahu VZ trvale odstaven, patří k novým důkazům pro soud o neoprávněném působení proti mně a proti mým webovým stránkám. Nejednalo se o pouhé doporučení, ale o tzv. aktivní opatření Vojenského zpravodajství (podobná opatření prováděla též StB) převedené do zjevného a aktivního zásahu s cílem trvale odstranit stránky Exanpro.cz, a to minimálně z národní domény.

Kromě toho, že mě kpt. Novotný ve svém usnesení nehorázným způsobem upozorňuje na stanovisko nejvyššího státního zástupce, dále na komuniké Evropské rady a na další dokumenty s tím, že se mi snaží podsunout, že vlastně nejsem poškozeným, ale že bych mohl být naopak pachatelem, tak k uvedeným upozorněním přidává ještě následující text s dalším upozorněním adresovaným mně:

Proč mi kpt. Novotný v usnesení sděluje, že svoboda projevu má své limity? Co je tohle za způsoby? Cožpak já jsem nějaké limity překročil? Pokud to chce někdo tvrdit, tak ať mi už konečně věcně a důkazně doloží, co jsem tedy spáchal. Kpt. Novotný ve svém usnesení opakovaně cosi naznačuje proti mně, a přitom se dává na stranu těch, kteří mě pomlouvají a křivě obviňují. Chce mě snad tímto odstrašit, nebo dokonce zastrašit od dalšího boje za spravedlnost? Proč by to jinak takto křiklavě všechno zmiňoval? Za všechna tato impertinentní upozorňování a invektivy žádám od příslušného policejního důstojníka písemnou omluvu.

Kpt. Novotný od počátku ukazoval, že ho obsah trestního oznámení příliš nezajímá. V jeho přístupu byl vidět propastný rozdíl oproti policistům z Územního odboru Benešov. Jakmile policisté z Benešova obdrželi ze státního zastupitelství výtisk obou částí trestního oznámení s úkolem provést prošetření věci, tak se na mě sami aktivně obrátili a požádali mě o poskytnutí elektronické verze trestního oznámení. Ohledně tak obsáhlého oznámení bylo totiž praktičtější používat elektronickou verzi a v ní pomocí klíčových slov rychleji vyhledávat potřebné texty a dále využívat uvedené odkazy na související události, televizní pořady, internetové články a prohlášení jednotlivých aktérů. Kpt. Novotný o elektronickou verzi nepožádal a když jsem mu ji po telefonu nabídl v domnění, že to uvítá, tak mě odbyl s tím, že v kanceláři stejně nemá internet (?)

Nevím, jakou roli a pro koho v této věci sehrává kpt. Novotný, ale toto usnesení je ostudným a přehnaně alibistickým výstupem KŘPS. Státní útočníci za „bílého dne“ zničili mou živnost a nyní všichni dělají, že vše z jejich strany bylo naprosto v pořádku.

Nevím, co se proti mně chystá, ale podle neurčitých informací mohu uvést, že by mě zapojení vojenští zpravodajci nejraději nařkli ze spolupráce s ruským zastupitelským úřadem, anebo přímo s ruskou zpravodajskou službou. To je možné provést několika způsoby. Příkladem je získat při platbě v hotovosti bankovky s mými otisky prstů a postarat se o to, aby byly tyto bankovky nalezeny a zajištěny u externího agenta pracujícího pro Rusy (pro Rusy může pracovat jen naoko). Pak bude spuštěn příběh o tom, že já působím jako prostředník mezi Rusy a tímto agentem a že mu za jeho služby předávám peníze od Rusů. Agent to klidně potvrdí, protože vojenští zpravodajci ho z obvinění vyvážou tím, že uvedou, že vlastně působil v jejich prospěch jako jakýsi dvojitý agent. To celé může být podpořeno tím, že vojenští zpravodajci nastraží náhodné setkání agenta se mnou, kdy mě tato osoba jakýmikoli slovy osloví a třeba mi i něco podá nebo o něco požádá. Zpravodajci vše zdokumentují a pak doloží, že se s agentem znám a že mezi ním a mnou dochází k předávání informací a peněz za tyto informace. Zveřejnění tohoto příkladu má samozřejmě za cíl předejít této kompromitaci, ale existuje mnoho dalších způsobů, jak zájmovou osobu zatáhnout do předem připravené pasti. Ani nemusí existovat přímé důkazy, protože současné orgány se klidně spokojí se vzdálenými nepřímými důkazy a s důkazy vykonstruovanými.

Jiná možnost, jak zastavit mou činnost proti pachatelům závažné trestné činnosti z řad státních subjektů je moje fyzická eliminace. Způsoby a těžkosti, jakož i důvody této eliminace byly nastíněny v závěru základní části trestního oznámení (nebyl zmíněn únos a zbavení se těla). Mluvím zcela vážně, neboť je to opravdu vážné. To ostatně bude patrné v mém dalším dokazování jiné trestné činnosti.

V následujícím období bude podrobně a důkazně vysvětleno, proč Vojenské zpravodajství takto nezákonně konalo a čeho se tolik obává (pokud budu stále živ a zdráv). Trestná činnost zpravodajských služeb se bude stupňovat, a proto orgány činné v trestním řízení žádám, aby v zájmu České republiky a jejích občanů nestranně a účinně chránily veřejný zájem.

Ing. Jiří Wagner v. r.

Původní oznamovatel a současný stěžovatel

 

3.8 5 hlasy
Hodnocení článku
3 komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
adam
adam
před 1 rokem

Neuvěřitelně sprostý a drzý postup policejního orgánu. Pohrdání zákonem naprosto bez zábran. Smrdí to jednoznačně totalitními praktikami. Opravdu jsem rozhořčen! Nezbývá než doufat, že se ještě najde někdo slušný v příslušných státních orgánech a umožní uplatnit zákonná práva poškozeného provozovatele uvedených webových stránek. Vůbec by také nebylo na škodu, aby se v této záležitosti… Číst vice »

Václav Dvořák
Admin
Václav Dvořák
před 1 rokem
Odpověď uživateli  adam

Pikantní je, že plk. Wagner a spolupracující webu EXANPRO jsou bývalý důstojníci-analytici Vojenského zpravodajství AČR, odborníci, profesionálové. Na rozdíl od různých těch Černochových a Řehků jde o vlastence. Proti nim i nám stojí fašizující slouhové zaoceánské velmoci, která štve Evropu proti Rusku i za cenu všeobecné jaderné zkázy.

oldo
oldo
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Václav Dvořák

No,právě,proto se jich bojí.Měl by to dát do Haagu,tam jsou spravedliví a nestranní,za americké zločiny odsoudili srbské politiky!To nevymyslíte.Ateď chtějí soudit Putina za to,že jeho úředníci zachraňují opuštěné děti.To je parta!