O cenné tradici

Projev 21-června 2023 v Chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí k výročí popravy 27 českých pánů r. 1621.

Marie Neudorflová
Marie Neudorflová

Vážení a milí přátelé,

Sešli jsme se opět k uctění 27 osobností popravených na Staroměstském náměstí před čtyřmi sty a dvěma lety. Byl to akt pomsty habsburské a katolické moci za to, že tyto osobnosti povstaly proti zneužívání této moci k likvidaci náboženské a národní svobody českého národa.

Všichni známe tragické důsledky poraženého povstání na Bílé hoře. Proces formování českého národa, jeho státnosti, jeho vzdělanosti byl násilně přerušen. Zámožné protestantské vrstvy byly oloupeny o majetek, přidělený katolickým imigrantům, kteří se jej chopili s koloniální chtivostí a s koloniálním a povýšeným přístupem k českému národu a k jeho kulturní a nábožensko- reformační identitě. Ze země byla vyhnána nejen protestantská šlechta, ale i česká humanistická kulturní a intelektuální elita, čímž byl na dlouhou dobu zastaven rozvoj vzdělanosti, duchovní vyspělosti a sociální úrovně českého obyvatelstva. Účinným nástrojem k dosažení tohoto cíle byla násilná a plošná katolizace obyvatelstva- tedy nahrazení potenciálně rebelských protestantských myšlenek slepou katolickou podřízeností a poslušností.

I my jsme v současné době svědky naplňování podobných scénářů, a snad se nemýlím v názoru, že v této těžké době si potřebujeme spíše připomenout to pozitivní, co přes všechno ponížení a kruté mocenské násilí pomohlo českému národu přežít temné a tragické pobělohorské období: lpění na vzdělání a morálním odkazu obsaženém v knihách, které ti, kdo zůstali věrní mravním a svobodnějším kořenům českého protestanství, skrývali i přes hrozbu tvrdých postihů.

Z generace na generaci byl tak předáván odkaz Mistra Jana Husa, Jeronýma Pražského, Petra Chelčického, Jana Amose Komenského spolu s důvěrou v pozitivní potenciál, budoucnost a génia českého národa, který Jeroným Pražský dokonce veřejně prohlašoval za křesťansky nejvyspělejší.

Ke konci 19. století se u nás rozhořel několik desetiletí trvající urputný spor o kořeny českého národního obrození mezi konzervativními historiky v čele s Josefem Pekařem na jedné straně a T.G. Masarykem na straně druhé. Podle Masaryka byla česká reformace se svým pohledem na smysl Bible a lidského života a se svými vynikajícími představiteli významným a vlivným inspiračním zdrojem pro velké obrozenecké osobnosti, jako byl František Martin Pelcl, Gelasius Dobner, Bernard Bolzano, Josef Dobrovský, Ján Kollár, Augustin Smetana, Josef Jungmann, František Palacký, Karel Havlíček. Většina z nich nabádala ve své pedagogické, publikační a veřejné činnosti českou veřejnost a Němci ponižované chudé a málo sebevědomé české studentstvo k hrdosti na svůj národ a jeho historii. Snad bych neměla v této souvislosti opomenout také jezuitu Bohuslava Balbína, který působil v první polovině 17. století jako vynikající vlastenecký pedagog a historik a byl pronásledován katolickou církví pro kritiku poněmčování českého národa a násilných způsobů rekatolizace, obsaženou v jeho nejslavnější vlastenecké práci Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého, kterou cenzura dovolila víceméně omylem vydat až v roce 1778, tedy sto let po jejím napsání. Charakterizoval zde předbělohorskou dobu českého království ve srovnání s pobělohorskou slovy: „ o šťastném kdysi, nyní však přežalostném stavu království Českého…

Jak z Husa, tak z Komenského se Češi učili, jak porozumět světu, v němž žili, což je obecně základem schopnosti řešit problémy ku prospěchu obecného dobra.

Za poměrů světského i katolického absolutismu a tuhé cenzury v době národního obrození bylo samozřejmě velmi nebezpečné psát pozitivně o velkých osobnostech české reformace, ale když procházíme písemnostmi obrozeneckých velikánů, vliv myšlenek zvláště Mistra Jana Husa je naprosto evidentní. Vzácně je jimi jméno Husa statečně a s láskou otevřeně zmíněno.

Věří spolu s Komenským v pozitivní potenciál českého národa a jsou odhodláni svou prací, podloženou znalostí historie, přispět k jeho rozvinutí.

Vzdělanci české reformace měli po celé 16. století vliv v českém království, ba i za hranicemi, Jan Ámos Komenský je v protestantském zahraničí ctěn dodnes pro své myšlenky o možnosti nápravy věcí lidských, tedy i veřejných, pomocí vzdělání, jehož pomocí dosáhne lidská společnost hlubokého duchovního povznesení a morálního obrození. Rozhárané poměry, války a tupé násilí panují podle Komenského ve světě vinou nezodpovědnosti a nevzdělanosti mocných.

Základní křesťanské principy, vtělené do protestantství, hrály podstatnou roli při hledání cest k nápravě. Tento myšlenkový proud se setkal a slil s osvícenstvím, jímž se Evropa ke konci 18. století probouzela z katolické dogmatické strnulosti. A tento životodárný proud, vyvěrající z české reformace, dotažený až do Masarykova mravního a politického úsilí, domácího i exilového, o obnovu české státnosti v podobě svobodného demokratického a suverénního Československa, byl nakonec úspěšný.

V pozadí tohoto Masarykova úsilí byla pevná víra, že příležitost ke svobodnější existenci českého národa přijde, ale národ na ni musí být připraven. Masaryk tedy vědomě navazoval na českou reformaci a národní obrození a v tomto svobodnějším mravnějším a intelektuálnějším duchu ovlivňoval jak studenty, tak veřejnost, která byla v důsledku této moudré demokratizační činnosti daleko více připravena na politickou demokracii než ostatní státy střední Evropy.

Bohužel, ocitáme se znovu v době, kdy je poučení, které pro nás vyplývá ze souvislosti mezi českou reformací, národním obrozením a myšlenkou samostatného demokratického národního státu již nějakou dobu záměrně popíráno, naše historické povědomí je narušováno, podkopáváno v zájmu vnitřních i vnějších globalizačních, protinárodních a protidemokratických struktur, které vyvíjejí tlak na deformování obsahu vzdělání a veřejného mínění. Tomu je možné a nutné čelit jen vysokou všeobecnou úrovní inteligence, politiků i veřejnosti, jejich věrností tomu nejcennějšímu, co nám předkové duchovně zanechali. A to je právě úroveň vzdělanosti, mravního povědomí a znalosti relevantní české historie.

Je na naší zodpovědnosti, abychom pro potřebnou úroveň společnosti a potomků pracovali, odporovali destruktivním tlakům v kultuře, ve školách, v politice. Poučení z historie je nutná integrální součást tohoto úsilí. Žijeme hlavně z toho, co pro nás minulé generace svou prací a obětavostí vytvořily. Je naší povinností toto duchovní, kulturní i sociální bohatství znát, bránit, udržet a rozmnožovat.

Vracíme se tedy ke Komenskému, k nápravě prostřednictvím vzdělání.

Cituji: „Vše, co existuje, je přístupno lidem k porozumění. Vše dobré je objektem lidské volby v důsledku svobody, kterou bůh lidem dal. Vše, co je možné, otevírá lidské schopnosti. Rozum usiluje o znalosti, vůle touží po dobru. Schopnost výkonu touží po tvořivosti, která dává člověku radost. Tyto vlastnosti jsou základem lidské důstojnosti. Nutností je schopnost sebekontroly, stálá starost o dobré vzdělání lidí, schopnost napravovat defekty, předcházet násilí.. To jsou také prostředky k lidské moudrosti, k obecnému pořádku a spravedlnosti.“

Věřil, že vše, co je prospěšné všem, je prospěšné každému: „Lidé se musí naučit respektovat svobodu, kterou dal bůh každému, musí se naučit zacházet se znalostmi, vybírat si to lepší, musí se naučit, jak zacházet moudře s mocí a spojit znalosti s náboženstvím, s etikou, usilovat o mravní zdokonalování- osobní a zvláště ve vztahu k obecnému dobru.“

Komenský klade stejně jako Jan Hus pro jejich dobu neobvykle silný důraz na poznání, na pravdu poznanou, na znalosti, jako na hodnotu rovnocennou, možná i vyšší, než byla tehdy prosazovaná pravda zjevená.

V konečném důsledku se tato poznaná pravda projeví ve vyšší duchovní a mravní úrovni lidí. Toto zdůrazňování znalostí jako nezastupitelné podmínky správného rozhodování o sobě i druhých a základu politiky ve prospěch dobra je aktuální a trvale revoluční.

Děkuji vám.

*

Chcete-li podpořit Novou republiku, její web a překlady, její akce, podcasty, natáčení debat a panelových diskuzí, přispějte laskavě na účet 2300 736 297 / 2010.

Děkujeme!

3.8 5 hlasy
Hodnocení článku
16 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
tomaskova
tomaskova
před 10 měsíci

jsem stejného názoru jako autorka článku. Tímto by se měli ubírat informace a rady spoluobčanům, ne to neustálé rozbírání toho, kolik padlo na Ukrajině vojáků a kolik rozbili tanků. Z toho padá na lidi jen smutek a beznaděj. Prostý lid to vyslechne, ale není v jeho silách události změnit, tím spíše, že má pocit, že… Číst vice »

cablik
cablik
před 10 měsíci

Vláda schválila Istanbulskou smlouvu. Rakušan jásá, bude potírat domácí násilí
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vlada-schvalila-Istanbulskou-smlouvu-Rakusan-jasa-bude-potirat-domaci-nasili-738374

ISLAMIZACE NAŠEHO STARÉHO DOBRÉHO KONTINENTU UŽ JE V PLNÉM PROUDU
https://pravyprostor.net/?p=162057

ALTERNATIVA PRO NĚMECKO JE DRUHOU NEJSILNĚJŠÍ STRANOU ZEMĚ
https://pravyprostor.net/?p=162082

tomaskova
tomaskova
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  cablik

Jak jsem napsala víše, přestaňte se utápět v beznaději a strkat nás do ní také. Je to vaše volba.

cablik
cablik
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  tomaskova

Je třeba vědět co se děje a poslední článek je pozitivní tak asi tak. Do beznaděje se můžete strkat sama za to nemohu já.

tomaskova
tomaskova
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  cablik

Ironizování není na místě, to jen vypovídá, jakým směrem se ubírá vaše mysl. Nepodceňujte nás, že nevíme, co se děje. Kdo chodí na tyto stránky je dobře obeznámen. A ti co nevědí, nebo vědět nechtějí, těmito informacemi neprobudíte. V tom souhlasím s TM, nestačí o tom mluvit, musíte to vidět. Jedině tak, když si… Číst vice »

Haskuv Duch
Haskuv Duch
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  tomaskova

Ještě paní Tomáškovou doplním, snad mi promine: … Kdo chodí na tyto stránky, je dobře obeznámen. Kdo chodí na tyto stránky, zpravidla navštěvuje dle svého naturelu i další. Pana Cablika jsem žádal, ať šetří odkazy. Většinu jeho doporučení si běžný čtenář NR dokáže najít nezávisle sám – ať už preferuje, jaké… Číst vice »

cablik
cablik
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  Haskuv Duch

A jéje já myslel že jsem na diskuzním vlasteneckém serveru to se divím že vám to vadí. Kolikrát v článku píší ať to lidé sdílí dále Já to nikomu necpu a je dobré když si to někdo přečte.

cablik
cablik
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  tomaskova

Tady je video pro vás :

Není Havel jako Havel: Muž, který spoluorganizoval loňské pražské statisícové demonstrace, je nadále optimista. Puká to na všech stranách. Nepodléhejme skepsi. Chybí hnutí odporu vůdci? Hlavní jsou informace
https://protiproud.info/politika/7261-neni-havel-jako-havel-muz-ktery-spoluorganizoval-lonske-prazske-statisicove-demonstrace-je-nadale-optimista-puka-to-na-vsech-stranach-nepodlehejme-skepsi-chybi-hnuti-odporu-vudci-hlavni-jsou-informace.htm

Karel2002
Karel2002
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  cablik

To je ale dobře nebo ne? Někdo zmlátí v opilosti manželku do bezvědomí a díky Istanbulské smlouvě ho bude možné potrestat. To je důvod k radosti.

cablik
cablik
před 10 měsíci

Bohužel historie se opakuje a teď víme proč komunisté hlásali zpátky ani krok a jsme na tom ještě hůře než v Rakousku Uhersku nebo se nás snaží zlikvidovat cizí nepřátelskou kulturou.

spartak
spartak
před 10 měsíci

A co současnost ?Inteligence znovu zklamala ,podle komunistů a co hůř ,inteligence nás žene na jatka proti Rusku.

Haskuv Duch
Haskuv Duch
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  spartak

Inteligence je relativní pojem. Klonil bych se spíše k označení “honorace”. Ti, jejichž předkové zastávali od dob starýho Procházky přes 1. republiku, protektorát, s výjimkou reálsoc, nějaké politické, správní, ekonomické, společenské funkce a delegovali se na výkvět obce. Nebo různí “kumštýři” převážně z hereckých rodin, kteří nedosahují svým rodičům a prarodičům ani ke kolenům. Rozletem intelektu… Číst vice »

Lubez
Lubez
před 10 měsíci

Patří k tomu i tento novodobý odkaz.
https://pravyprostor.net/?p=162057

Prodost
Prodost
před 10 měsíci

Je málo, velmi málo těch, kdož si uvědomují, že Bílá Hora je jen “mezičlánkem” procesu, započatém příchodem “věrozvěstů”. Pak už snad jen připomenout sérii politických vražd a násilí, počínající likvidací kněžny Ludmily, jejího vnuka Václava (všimněte si-zavraždit a pak “vykropit” za svaté), atd., atd. To není na komentář, to je na nový… Číst vice »

unkas
unkas
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  Prodost

Souhlas, výstižně popsáno. V rámci Biblického procesu se od cca 7. století vede nepřetrživá válka proti Slovanům, jejich kultuře a pro zmocnění se jejich bohatství. Začalo to příchodem východního křesťanství s Cyrilem a Metodějem, zakrátko je vystřídalo mnohem horší západní římsko-katolické křesťanství. Za těch cca 1300 let vymývání mozků a ničení veškeré původní slovanské historie dnes… Číst vice »

reproduktor
reproduktor
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  unkas

Podekujte i Karlovi IV ….