Zle, matičko, zle! Prezident Lichtenštejny zve!

K tématu 34. výročí sametového převratu, který odstartoval proces postupné marginalizace a rozmělňování suverenity našeho samostatného státu a s tím souvisejícím Benešovým dekretům (BD)

Liechtensteini podobně jako davy tehdejších Němců dobrovolně spolupracovali s Hitlerem, okupanty  a Třetí říší

Prolomení Benešových Dekretů právní cestou není možné

Proč? V zásadě jde o pokus revidovat důsledky a výsledky 2 světové války.
Dekrety prezidenta Beneše byli vydány na základě a v souladu s mezinárodními dohodami schválenými vládami vítězných mocností, které jsou právně nadřazené legislativě jednotlivých států. Proto není jejich právní revize bez otevření příslušných mezinárodních dohod mocností možná. Podobné zákonné normy byly po 2 světové válce v souladu s mezinárodními dohodami přijaté i v jiných evropských zemích. Tento spor proto nemá jen lokálního význam. Navíc na stole jsou i konkrétní příklady (precedens) toho, jak bylo v obdobných sporech rozhodnuto v minulosti. Lichtenštejni mají jen malou šanci uspět u soudů.

Podrobně k tomuto tématu: https://kob-forum.eu/2023/11/07/povalecne-konfiskace-majetku-nepratel-provadelo-mnoho-zemi-co-mozna-nevite-o-benesovych-dekretech/

Když to nejde soudně

Proto Lichtenštejni (Jezinky) zkouší politickou cestou obejít BD a Smolíček jím hodlá otevřít vrátka, přesto že ho jelen se zlatými parohy (národ) opakovaně varoval, aby to nikdy nedělal. Historie se opakuje. Ponížení lokajové západních elit opět likvidují vlastní stát a škodí svému národu. Výsledkem je návrh dohody mezi současným režimem a Lichtenštejny na předání správy zkonfiskovaného majetku prostřednictvím nadace do rukou cizáků…

Metody bourání stavby státu

Otevřený a rychle postupující útok na stát (pokus o jeho likvidaci) by vyvolal odpor jeho obyvatelstva, Proto je společnost obelhávána, mediálně ovlivňována, její úsudek je přeprogramován, postupuje se pozvolna salámovou metodou (jde o technologii tzv Overtonova okna – z nemyslitelného se stává radikální, z radikálního přijatelné, z přijatelného rozumné, z rozumného populární, z populárního obvyklé = až dojde k realizaci a zakotvení kdysi nemyslitelného stavu v reálném životě společnosti (detailněji: https://cs.wikipedia.org/wiki/Overtonovo_okno).

Nadační fond, to zní prospěšně a lidumilně, že? Je však legitimní se ptát, proč by do zprávy státního majetku (v tomto případě především území na Moravě) a tím i přivlastňování si zisků, ale také ovlivňování životů lidí zde žijících, měli zasahovat nějací cizáci – konkrétně Lichtenštejni?

Toto je však pouze na první pohled viditelná nad hladinou plující část ledovce. Pod hladinou se skrývá jeho větší část, která je o to nebezpečnější, že si část posádky malého člunu její přítomnost a nebezpečnost neuvědomuje. Soudní tahanice a nejnovější návrh na založení nadačního fondu jsou dlouhodobě podporovány a navazují na dalšími zdánlivě nesouvisejícími kroky.

Propagace šlechty

Kdo by neznal dokumentární cyklus ČT Modrá krev. Závěrečný díl (a opět je tu přítomná symbolika – 8/8) je věnován Lichtenštejnům: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11453913494-modra-krev/417235100191003/

Toto je pouze jeden příklad z mnohavrstevné všudypřítomné plíživé propagace „modré krve“, která je ve skutečnosti stejně červená, tak jako každá jiná!

Používat šlechtické tituly je v českých zemích ve skutečnosti stále zakázané: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0lechtick%C3%BD_titul

„Po vzniku Československa byly šlechtictví a veškerá z něj plynoucí práva zrušeny zákonem č. 61/1918 Sb. z 10. prosince 1918. Bývalým šlechticům bylo zapovězeno, aby užívali svého rodného jména s přídomkem nebo dodatkem, vyznačujícím šlechtictví. Zákon je stále v platnosti. V lednu 1939 vláda Druhé republiky zahájila kroky pro obnovení šlechtických titulů a již po okupaci v březnu 1939 byl protektorátními úřady původní zákon zrušen, ale předpisy vydané v této době nebyly po válce uznány (byly prohlášeny za neplatné).“

Poznámka: Jak to, že se současný politický režim svými kroky v mnohém tak nápadně podobá protektorátu?

Zákonem č. 243/1920 Sb. byly za porušování zákazu užívání šlechtických titulů a označování se za šlechtice, ač bylo šlechtictví zrušeno, doplněny sankce. Peněžitým trestem nebo krátkým vězením měl být potrestán každý, kdo úmyslně a veřejně užívá šlechtických titulů, erbů, řádů, vyznamenání, jež byly zákonem zrušeny, nebo kdo takovým způsobem hledí naznačiti své bývalé šlechtictví a kdo v tisku někomu dává zákonem zrušený titul šlechtický.[4] Tato úprava byla převzata do zákona č. 268/1936 Sb., který navíc stanovil, že se zákaz vztahuje i československé občany v zahraničí. Tento zákon byl v roce 1949 zrušen a nahrazen zákonem č. 247/1949 Sb., který již sankční ustanovení za porušování zákona č. 61/1918 Sb. neobsahoval; v současnosti tak jeho porušení nezakládá přestupek ani trestný čin.

Trestání porušování dosud platného zákona je žádoucí obnovit! A navíc ho rozšířit o propagaci šlechticů a jejich nároků na návrat znárodněného majetku.

Jeďte se podívat do okolí Lednicko-Valtického areálu. Propagace Lichtenštejnů na vás vykukuje z každé informační tabule. Pracovala někdy šlechta pro lidi, nebo naopak pracovali vždy lidé na luxusní život šlechty? Kdo vlastně vybudovat skvostné zámky a kdo udržoval a obdělával tisíce hektarů zámeckých parků, ale i obyčejné zemědělské půdy a lesů? Odpověď je jednoduchá. Zámky, zahrady, vinice, pole postavili a obdělávají naši obyčejní lidé. Jsou šlechtici skutečně dobromyslní mecenáši nebo spíš parazité sdírající pro svůj blahobyt poddaný dělný lid? Nenechte se ohlupovat. Oni pracují pro sebe a sledují své vlastní zájmy a cíle. Vždycky tomu tak bylo a nic se na tom nezměnilo.

Václav Havel si po své inauguraci na Pražský hrad záhy přivedl ideově spřízněného kancléře Karla Schwarzenberga. Karel své úkoly plnil svědomitě, ale nedotáhl je do úplného konce. A tak Petr Pavel zve do republiky a k řízení státu nové zástupce německé pobělohorské šlechty, aby jim umožnil dokončit to, co již záhy po sametové likvidaci lidové demokracie započali…

Malování zemských hranic

Další metoda a jeden příklad za všechny. Máme tu aktivisty, kteří bojují za naše další rozdrobování v duchu: Stanu se menším a ještě menším, až budu nejmenším (a nej bezvýznamnějším) na celém světě. Pak už bude snadné nás na věky věků ovládat a kolonizovat. https://www.moravskynarod.cz/kraj-vysocina-odmita-vyznacit-hranici-cech-a-moravy-neni-to-v-nasem-zajmu-rekl-hejtman/

Spolek Moravské srdce uvádí ke svým cílům toto: „Jsme občané moravské národnosti, kteří usilují o legislativní uznání své národnosti v České republice, obdobně jako je moravská národnost uznávána na Slovensku a kteří usilují o obnovu po staletí existující Moravské země jako součásti České republiky.“

Dokonce už staví hraniční cedule, mají vlastní hymnu, vlajku atd (prostě všechny atributy samostatného státu). Ihned mi naskakuje mnoho dalších otázek: Kdo tyto aktivity zdrojuje? A kdy se rozhodnou postoupit o další krůček – deklarovat cíl úplného rozdělení Čech a Moravy. Nepoučili jsem se z důsledku rozdělení Československa, které zasáhlo mnoho společných rodin? Chtějí Lichtenštejni vládnout na Moravě? Je možné, že by to Radek Vondráček (ANO) a další poslanci parlamentu ČR, kteří podporují iniciativu na vyznačení hranice mezi Čechy a Moravou a oficiálním zavedením zemských symbolů nechápali?

Do celkové mozaiky krásně zapadají i církevní restituce a dlouhodobé působení Lidovců zastupujících v naší politice vatikánské kato_lické zájmy, včetně jejich napojení na Sudetoněmecký landsmanšaft, které bylo i veřejně široce publikováno a je všeobecně známé (kdo chce nechť si dohledá na webu). Asi ne náhodou je baštou lidovců právě region jižní Moravy.

Jede o metodu tzv. kulturní spolupráce (postupná asimilace prostředí a převzetí jeho řízení pomocí ideového řízení a převýchovy nastupujících mladé generace, když staří odejdou, mladí, kteří se identifikují s kolonizátorem již nekladou asimilaci odpor).

Kdo na tom pracuje?

Stoupenci západních atlantických protofašistických „elit“ a jejich věční lokajové (šlechta, církve, tajné řády, nadace a „neziskovky“…) cíleně postupně okrajují náš stát, jeho možnosti a funkce chránící naše občanská práva a svobody. Vydatně jim v tom pomáhají obsazená mainstreamová masmédia a všichni vyznavači starého řádu věřící, že lidem vždy musí vládnout pevná ruka vrchnosti.

Klaďme si otázku? Proč měli fašisti (včetně jejich odnože německých národních-socialistů = nacistů) takovou náklonnost ke katolické církvi a šlechtickým rodům?

Systémem zajišťovaná nadřazenost jedněch (šlechty, náboženství, národa, rasy…) nad druhými se vleče historií jako dlouhá červená nit spojující všechny tyto myšlenkové (ideové) proudy. Precedenty moderního fašismu lze vidět v kulturách a vládách starých národů sahají do hluboké historie. Příkladem je tolik opěvovaná a západním světem uctívaná římská říše nebo ancies régimes staré Evropy (v překladu „staré pravidlo“) = politický a sociální režim otevřeně udržovaný feudály od středověku až do francouzské revoluce a po nástupu kapitalismu poněkud skrytěji v omezené podobě až do současnosti.

Jednalo se systémy, které prostřednictvím kastovního systému (pevně stanoveného sociálního rozvrstvení) bránili sociálnímu, vědecko-technickému i kulturnímu rozvoje společnosti, a to především pomocí systému znemožňujícího nebo později tlumícího mobilitu schopných (sociální výtahy) v rámci jednotlivých sociálních vrstev obyvatelstva.

Chceme se nyní, na další křižovatce dějin, na konci kapitalismu, vydat opět tímto směrem, kamsi zpátky do minulosti, do světa pánů a jejich poddaných?

Závěr

Zopakujme si, co nám hrozí v případě prolomení nebo obejití Benešových dekretů: Jde jim o postupnou destrukci ČR jako samostatného státu, který je nástrojem pro přežití samostatného českého národa ve stávajících státních hranicích. V případě soudního prolomení BD, ale i v případě politické kapitulace (vložení státního majetku do nadačního fondu = politické obejití BD), kterou navrhuje Petr Pavel, postoupíme o další krok na této neblahé destruktivní cestě. Dojde k uplatnění nároků cizojazyčné, především německé (dnes již však v zásadě kosmopolitní) pobělohorské šlechty, a následně k uplatnění nároků zbývajících odsunutých Němců (nárok na majetkové vyrovnání a návrat). Černá šlechta tímto získá zásadní vliv na řízení části státních (potenciálně národních) zdrojů a tím zároveň vliv na řízení celé ČR, kterou plynule povede k jejímu zániku (pokračování procesu rozdrobování a asimilace našeho prostoru, státu, národa).

Když chceš sníst velké sousto, rozkrájíš si ho na menší kousky, abys jsi se nezalknul. Ty už můžeš pohodlně rozžvýkat a pozřít…

Parafrázuji Karla Havlíčka Borovského:

Píseň Čechů r. 2023

Zle, matičko, zle!

Lichtenštejny zve:

jednou zrádný jenerál,

a podruhé fialový kardinál;

zle, matičko, zle!

Zle, matičko, zle!

Lichtenštejny zve:

Jeden sedí na hradě,

a ten druhý ve vládě;

zle, matičko, zle!

Zle, matičko, zle!

Lichtenštejny zve:

majetek vzít do nadace,

z lidu sdírat kontribuce,

zle, matičko, zle!

Zle, matičko, zle!

prezident nám lže!

stát chce dělit mezi panstvo,

lidu zbude jen poddanstvo,

Zle, matičko, zle!

 

Myslíte si, že to není možné zastavit? Je! Oni, nemohu udělat to, co jim většina (obyčejní lidé) nedovolí. Proč na Slovensku vyhrál Fico? Protože ho volili lidé, kteří nesouhlasí s kroky jdoucími přímo proti jejich zájmům, s kroky ohrožujícími existenci samostatného slovenského státu a národa. I u nás jde o test mobilizaci české veřejnosti na obranu vlasti.

Jsme ochotni stát si za svým?

Je nejvyšší čas pokusit se také v ČR o sjednocování pronárodních sil. Když to dokázali naši nepřátelé (SPOLU proti lidem + gumový PePa na Hradčanech, ale i další Rychetští, Kolářové…), dokážeme to také. Téma BD a s nimi spojená obrana ČR před její destrukcí je jedním z nosných sjednocujících témat. Vzkazuje to i poslední český prezident Zeman (poslední, který si zaslouží toto označení).

Potřebujeme nové národní obrození, a to musí jít odspodu od našich lidí. Vlastenci obnovující suverenitu národního státu!

Kdo nás rozděluje, jde proti nám!

**

, KOB fórum

Další čtení ke kauze Liechtensteinů v Čechách  např. ZDE 

4.3 11 hlasy
Hodnocení článku
14 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
cablik
cablik
před 6 měsíci

To je impuls pro roztříštěnou opozici aby se dala dohromady nebo opravdu západní lokajové zničí Českou republiku. Zle je a může byt ještě hůř a poté konec kde domov můj…..

reproduktor
reproduktor
před 6 měsíci
Odpověď uživateli  cablik

Ko ko dák. Prosím tě co chceš zachranovat. Jsme naprosto v prde.li. Za 33 let rozkradeny a chudý. Za vice nez 100 let rozvraceny. Kazdymu z rodiny rikam, pozor tam kde je Čech. Co Čech to problém, okrade te, podvede i na úřadech a v bance. Vetsina z me rodiny pracuje v Nemecku a raději se bavi s Němci než… Číst vice »

Naposledy upraveno před 6 měsíci uživatelem reproduktor
cablik
cablik
před 6 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Kdákáš jo vše jde řešit když se chce a skopčáky si nalož do octa nevím proč teda chodíš mezi Čecháčky hlupáčky?

reproduktor
reproduktor
před 6 měsíci

Všichni co oslavují rok 1989 by meli klást věnce a kytice na hrob generala Lorence.
Vsichni co smutní za 17.12. 1938 by meli navštívit hrob Beneše a polit ho močovinou.

Václav Dvořák
Admin
Václav Dvořák
před 6 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Reproduktore, byl jste několikrát varován. Vaše postoje jsou naprosto nekorektní, ničím nepoložené urážlivé bláboly, pózerské, sudeťácké, protinárodní. Dostáváte BAN, čili po nějakou dobu nebudete otravovat zdejší diskuze.

tomaskova
tomaskova
před 6 měsíci
Odpověď uživateli  Václav Dvořák

Nebylo by možné dát mu BAN na věky-prosím pěkně ? On se stejně nepolepší, jen tu otravuje vzduch.

Hokarc
Hokarc
před 6 měsíci

Lepší kozel v zahradě
nežli Plevel na Hradě !

reproduktor
reproduktor
před 6 měsíci

Jo jo, Češi zle je už od roku 1918. Silný staty v Evropě nam nikdy nezapomněly zradu i když staly některý u zrodu republiky.
Prvním, kdo elegantně obesel zakony ohledně kolaborantu byl Flaška Havel.
Taky jste zpivali píseň: zle je Havel si vse nezákonne bere?
Drzeli jste hubu jako vzdy.

Naposledy upraveno před 6 měsíci uživatelem reproduktor
Praded
Praded
před 6 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Silné státy nám nikdy nezapomněly zradu? Jakou, nebo že na nás od 48, nemohly parazitovat podle své vůle? Tak jim parazitečci pomohly 17.11.1989, k vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí. Teď už máme co jsme chtěly.

reproduktor
reproduktor
před 6 měsíci
Odpověď uživateli  Praded

No? V roce 1938 si s Ceskoslovenskem vytreli prd.l v Mnichově. A proč? Neli k tomu nekolik důvodu. Válka s Polskem, s Maďarskem a pak tohle: Zrod Československa – Němce srovnala armáda, majitelé přišli o půdu a Karlův most málem o sochy. Ty musela chranit armada. Skoro se opakoval akt s Marianskym sloupem. Již 21. října 1918 učinili němečtí poslanci Říšské rady oprávněný… Číst vice »

Václav Dvořák
Admin
Václav Dvořák
před 6 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Ano, nemýlil jsem se. Jste obyčejný sudeťácký propagandista a lhář. Vaše výklady jsou čistou protičeskou propagandou. Máte BAN, asi to bude nadlouho!

Naposledy upraveno před 6 měsíci uživatelem Václav Dvořák
Haskuv Duch
Haskuv Duch
před 6 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

A ty jsi něco mluvil, reproduktore? Neutíkej od problému, tebe se taky týká. Tys na Měsíci nežil, nevyviňuj se. Lidi jako ty se chovali naprosto asertivně, když někdo neuctíval Svatou láhev a komiky kolem něj. To jsem zažil na vlastní kůži: na otázku, proč bych měl Havla ctít a zbožňovat se mi… Číst vice »

reproduktor
reproduktor
před 6 měsíci
Odpověď uživateli  Haskuv Duch

Me osobně je to u prde.e. Me okradli komouši a to nezvratně. Když jsem vudel co se objevuje za zmrdy v politice po roce 89, tak jsem ztratil iluze. Na zem me postavil bývalý porucik STB u piva, který jasně definoval co bylo pred a co bude potom. O Havlovi mluvil velice zasvěcene, protože toho zmrda hlidal,… Číst vice »

vaclav
vaclav
před 6 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

No reproduktor je jen součástí nějakého přijimače. Prostě bezmyšlekovitý idiot.