Vzpoura u německých veřejnoprávních médií – zaměstnanci zveřejnili kritický manifest

Napadlo vás někdy zamýšlet se nad obsahem pojmu „veřejnoprávní“? V Německu vznikla iniciativa, která  to popisuje docela přesně. I to, co se za „veřejnoprávní“ vydává dnes.

Jana Kunšteková
Jana Kunšteková

Web nachDenkSeiten zveřejnil „manifest“ zaměstnanců veřejnoprávních německých médií ARD, ZDFDeutschlandradio, který jasnými slovy vyzývá k větší rozmanitosti obsahu a odmítá očerňování těch, kteří smýšlejí jinak. Mnohá anonymní prohlášení také demonstrují vnitřní atmosféru strachu ve veřejnoprávním vysílání (ÖRR). Princip ÖRR je důležitý, ale praxe podávání zpráv je nepřijatelná. Iniciativa kritických zaměstnanců je proto důležitým začátkem.

Zaměstnanci ARD, ZDF a Deutschlandradio zveřejnili manifest za reformu veřejnoprávního vysílání. Zaměstnanci jasně vidí ohrožení principů a poslání veřejnoprávních médií.

Autoři „Manifestu“ chválí princip příspěvkově financovaného veřejnoprávního vysílání (ÖRR) „jako základní pilíř naší demokracie a kultury“, ale požadují „veřejnoprávní médium, které bere své publikum vážně, umožňuje diskusi a široce „reprezentuje spektrum názorů bez pomluv“.

Web také jasně cituje výroky některých anonymních zaměstnanců: „Pro mě je ‚Tagesschau‘ (hlavní zpravodajská relace, pozn. překl.) jako ‚hledač faktů‘ dobrým ukazatelem toho, který narativ je třeba znovu potvrdit.“ Nebo: „To už není žurnalistika, která může být popisována jako „čtvrtá mocnost“ ve státě, ale spíše taková, která, jak se mi zdá, dělá spíše společnou věc s vládou.“ Nebo:

„Podle mého názoru veřejnoprávní žurnalistika vráží klín do společnosti – v míře, která byla dříve nepředstavitelná: protože předstírá, že zná ‚pravdu‘ a věří, že ji musí šířit na misijním základě.“

Protože je v „manifestu“ zachována anonymita zaměstnanců, německý svaz novinářů (DJV) obviňuje iniciativu z „nedostatku transparentnosti“, jak informují různá média. Iniciátor textu pro Tichys Einblick řekl, že někteří kolegové ani nechtěli dokonce ani notáři sdělit svá jména – tak velký byl strach z represálií mezi některými zúčastněnými, pokud by jejich podpora pro výzvu vyšla najevo.

Nyní lze diskutovat o podrobnostech obsahu „manifestu“ a možných důsledcích z pohledu zaměstnanců. Také o návrzích týkajících se konkrétních kroků, které je třeba podniknout. Pokud jde o praktický přístup, iniciativa mimo jiné vysvětluje, že „ve spolupráci s německou akademií pro televizi (DAFF)“ by bylo cílem, „aby se všechny relevantní iniciativy, které prosazují změny ve veřejnoprávním vysílání, spojily v mediální úmluvě. “

Zde je manifest v plném znění se jmény prvních signatářů pod textem:

MANIFEST PRO NOVOU VEŘEJNOPRÁVNÍ TELEVIZI V NĚMECKU

„My, zaměstnanci ARD, ZDF a Deutschlandradio, stejně jako všichni ostatní signatáři, si ceníme silného, nezávislého veřejnoprávního vysílání v Německu jako základního pilíře naší demokracie, sociální komunikace a kultury. Jsme přesvědčeni o zásadách stanovených ve Státní smlouvě o sdělovacích prostředcích a programovém mandátu. Ale oboje vnímáme jako ohrožené. Důvěra lidí ve veřejnoprávní vysílání stále více klesá. Pochybnosti o vyváženosti programu sílí. Rostoucí nesoulad mezi programovým mandátem a realizací pozorujeme již řadu let. Tento manifest jsme napsali proto, aby náš hlas a odborné znalosti o budoucnosti veřejnoprávního vysílání byly slyšet ve společenském diskurzu.

Naše zásady:

 • Různorodost názorů a informací
 • Rovnováha a spravedlnost
 • Transparentnost a nezávislost
 • Podpora kultury a vzdělávání
 • Účast občanů
 • Financování z příspěvků
 • Kde v současnosti vidíme problémy?

Již nějakou dobu jsme svědky zúžení prostoru pro debatu namísto rozšíření perspektivy. Uniká nám zaměření na náš hlavní úkol: nabízet občanům informace z různých úhlů pohledu. Místo toho se mínění a zpravodajství stále více zamlžují způsobem, který odporuje zásadám seriózní žurnalistiky. Jen velmi zřídka dochází k relevantním věcným sporům s opačnými názory. Hlasy, které zpochybňují společenský konsensus – nesený médii – jsou buď ignorovány, zesměšňovány nebo dokonce vyloučeny. Inflačně se pro tento účel používají různé „bojové termíny“, jako jsou „Querdenker“ (ti, kterým to myslí šikmo, pozn. překl.) „příznivci konspiračních teorií“, „popírači klimatu“, „chápači Putina“, „pacifisté“ a další, které se pokoušejí očernit menšiny s odlišnými názory. A umlčet je.

Pečlivé přezkoumání pochybných zpráv je důležité. Takzvané kontroly faktů však často svým designem, nadpisy a formulací naznačují údajně absolutní pravdu, která ale existuje jen zřídka. V důsledku toho je svobodný společenský diskurz bolestivě omezován.

Vnitřní a vnější podmínky znamenají, že zaměstnanci veřejnoprávního vysílání již nemohou plnit své novinářské a etické standardy. Patří mezi ně interní postupy, jako je předem dané základní sdělení příspěvků, stanovené již před začátkem natáčení nebo reportáže, centralizace zpravodajství prostřednictvím takzvaných redakcí nebo zpravodajských pultů, přílišná časová tíseň při průzkumu, programování orientované převážně na sledovanost, přijatá úsporná opatření ze strany vysílatelů v pořadu a v neposlední řadě skutečnost, že dvě třetiny redakčních pracovníků mají smlouvy pouze na dobu určitou nebo dokonce musí pracovat jako tzv. freelanceři bez jakéhokoli pracovního poměru. To vede k existenčním obavám, které zase podporují „přizpůsobivou“ žurnalistiku. Vzhledem k vysoké fluktuaci zaměstnanců často nezbývá čas na předávání technických znalostí.

Vnitřní svoboda tisku v současnosti v redakcích neexistuje. Redaktoři ve veřejnoprávních médiích jsou formálně nezávislí a obvykle existují redakční komise, které mají novinářskou nezávislost sledovat. V praxi se však veřejnoprávní média orientují na názorové spektrum politické a parlamentní většiny. Nesouhlasné hlasy občanské společnosti se do prostoru debaty dostanou jen zřídka.

Vnější vliv politiky, byznysu a lobbistických skupin ztěžuje nezávislou kvalitní žurnalistiku. Vzájemné vztahy mezi politikou a byznysem jsou jen zřídka ukazovány a diskutovány v každodenních článcích. Ve své podstatě zůstává každodenní průzkum často povrchní.

Při koncipování programu nesmí hrát roli faktory jako divácká sledovanost, která je v současnosti všudypřítomným argumentem pro dramatické prořídnutí a populistickou orientaci kulturní a vzdělávací nabídky. Veřejnoprávní vysílání musí také zobrazovat a snažit se zprostředkovat domnělé „speciální oblasti“ – což by odpovídalo jeho vzdělávacímu poslání, ale děje se to stále méně. Veřejnoprávní vysílání navíc nesmí používat přísně a jednotně formátované programy soukromých vysílatelů jako (špatný) model, jak je tomu v současnosti ve velké míře.

Přispěvatelé se přímo nepodílejí na výběru členů rozhlasových, televizních a správních rad, nejvyšších kontrolních orgánů veřejnoprávních rozhlasových a televizních společností. Správní rady kontrolují hospodaření veřejnoprávních stanic, ale kdo řídí správní rady?

To znamená: přispěvatelé se neúčastní mediální politiky, finančních a personálních rozhodnutí.

Pořady také z velké části vznikají bez účasti diváků. Většina stížností přispěvatelů programu je stěží vyslyšena, a proto mají malý vliv na podávání zpráv a obecný návrh programu. Jak publikum, tak zaměstnanci veřejnoprávního vysílání obecně nejsou informováni o reakcích a stížnostech na program.

Na internetu je k dispozici pouze část obsahu veřejnoprávních médií a většinou jen po omezenou dobu. Tato praxe je v rozporu s myšlenkou veřejného vysílání a myšlenkou univerzálního nárůstu znalostí na internetu.

NOVÁ VEŘEJNOPRÁVNÍ TELEVIZE ZÍTŘKA

Princip placení vysílacích poplatků bude zachován. Zajišťuje nezávislost nového veřejnoprávního vysílání. To znamená, že veřejnoprávní stanice jsou financovány obyvateli, ale také kontrolovány.

Finanční toky jsou transparentní a veřejně viditelné. Týká se to zejména rozdělení rozpočtu mezi jednotlivá oddělení, redakční týmy a administrativu. Mzda všech zaměstnanců, včetně vedoucích funkcí až po ředitelské funkce, je transparentní a jednotně upravena podle kolektivní smlouvy, která platí pro všechny. Zprávy státních kontrolních úřadů lze snadno najít na platformách veřejnoprávního vysílání.

Nová veřejnoprávní televize se vzdá všech druhů příjmů z reklamy, aby smlouvy o reklamě nemohly vést k zkreslení zpravodajství.

Nové veřejnoprávní médium patří k přispěvatelům. Jejich většinové zapojení v kontrolních výborech je tedy samozřejmostí. Tato práce bude patřičně odměněna. Vylučuje zastávání jakékoli jiné funkce, která zahrnuje střet zájmů. Reprezentativní složení kontrolních orgánů by se dalo modelovat například podle složení občanských rad. Přímá volba, princip rotace nebo loterijní systém jsou možnosti, jak reprezentovat společnost.

Nová veřejnoprávní televize působí jako čtvrtý pilíř demokracie. Jménem obyvatelstva přebírá důležité kontrolní úkoly nad výkonnou, zákonodárnou a soudní složkou vlády. Aby mohla toto poslání plnit, je zaručena její nezávislost na státu, byznysu a lobbistických skupinách.

Efekty ‚otáčivých dveří‘ mezi politikou a novým veřejnoprávním vysíláním jsou vyloučeny díky několikaletým blokovacím obdobím; profesionální vzdálenost je vždy zaručena. Jakýkoli typ střetu zájmů je deklarován, jak je ve vědecké práci obvyklé. Vedení musí každoročně předkládat veřejnou zprávu o transparentnosti. Manažerské pozice musí být zveřejněny a obsazeny po transparentním výběrovém řízení a jsou časově omezené. Prodloužení smlouvy je možné pouze po koordinaci přímo podřízenými zaměstnanci.

Nová veřejnoprávní televize kontroluje politiku a nikoli naopak. Politika nemá žádný vliv na obsah. Reporting je neutrální, multiperspektivní a bez cenzury v rámci základního zákona.

To zahrnuje povinnost neustále kontrolovat domnělé pravdy. Pro zpravodajství to znamená otevřený a nezaujatý výzkum a také prezentaci různých úhlů pohledu a možných interpretací.

Publikum má právo zabývat se problémem a utvářet si názor nezávisle, namísto toho, aby mu byl prezentován „nařízený“ pohled.

Zprávy od tiskových agentur se v rámci možností nepřebírají bez kontroly. Nový veřejnoprávní vysílatel přebírá odpovědnost za výzkum a zpravodajství o událostech nad rámec agenturních zpráv.

Vzájemná férovost a respektující interakce jsou středem našeho jednání, a to jak v rámci vysílacích středisek, tak vůči našemu publiku. Novináři nového veřejnoprávního média nepoužívají kádrování ani hanlivé výrazy.

Petice a programové stížnosti poplatníků koncesionářských poplatků bere nový veřejnoprávní rozhlas vážně. O jejich zařazení, provedení a zveřejnění rozhoduje ombudsman. Opravy obsahu hlášení jsou sdělovány na stejném místě jako chybné hlášení v programu.

Aby byla reprezentována politická a sociální rozmanitost, je lokální žurnalistika nezbytným základem nového veřejnoprávního vysílání. Do programu se musí promítnout i témata z řídce osídlených regionů, která mají údajně pouze lokální význam nebo se dotýká menšiny. Rozhodnutí podávat zprávy z oblastí daleko od městských oblastí nebo metropolí se musí řídit novinářskými standardy a nesmí se podvolit tlakům na náklady.

Nové veřejnoprávní médium ve stejném rozsahu plní svůj mandát také v oblasti vzdělávání a kultury. Vzdělávání a kultura hrají podstatnou roli v nabídce programů a jsou přiměřeně rozpočtovány a personálně zajištěny.

Kultura ve své široké rozmanitosti je důležitým stavebním kamenem a výrazem demokratické společnosti. Tuto rozmanitost je třeba obsáhle prezentovat a dokumentovat. To platí pro všechny obory jako je hudba, literatura, divadlo, výtvarné umění a další. Zvláštní pozornost je věnována aktivní podpoře, například vlastní produkcí a podporou regionálních umělců.

Nový veřejnoprávní rozhlas klade důraz na kulturní život svými vlastními orchestry, jako jsou orchestry, big bandy a pěvecké sbory, a angažuje se v oblasti rozhlasových her.

Archivy nového veřejnoprávního média jsou volně přístupné. Jsou nezbytnými zdroji znalostí a identity v naší společnosti, a proto mají velký kulturní a historický význam s nesmírnou přitažlivostí. Nová služba veřejnoprávního vysílání může neustále čerpat z archivů, které by měla neustále ve velké míře rozšiřovat, čímž sebe i společnost ujišťuje o relevanci kultury a vzdělávání.

Obsah archivů a mediaték veřejnoprávního vysílání je trvale dostupný. Již odvysílané příspěvky a inscenace jsou k dispozici po neomezenou dobu. To znamená, že ke kolektivní paměti společnosti lze přistupovat kdykoli. To je zásadní pro utváření veřejného mínění.

Nová veřejnoprávní stanice má nekomerční internetovou platformu pro komunikaci a výměnu financovanou z poplatků za vysílání. To používá otevřené algoritmy a neobchoduje s uživatelskými daty. V této oblasti vytváří protiváhu komerčním poskytovatelům, protože necenzurovaná a nenásilná výměna je jedním z hlavních úkolů nového veřejnoprávního vysílání.

Kvalitní žurnalistika potřebuje pevné základy. Většina novinářů pracujících v nové veřejnoprávní službě jsou trvale zaměstnaní novináři, takže do značné míry nepodléhají ekonomickým a strukturálním omezením. Díky tomu jsou nezávislí a zavázaní výhradně k tiskovému kodexu. Na výzkum je dostatek času. Individuální odpovědnost redaktora nebo reportéra musí být zaručena a nesmí být centralizována redakcí nebo zpravodajským pultem.

Žurnalistická autonomie je zásadním příspěvkem k zajištění novinářské kvality a názorové rozmanitosti. Nezávislost redakční činnosti na výběru témat, ztvárnění námětů a využití zdrojů je proto zakotvena nejen v redakčním statutu, ale také v tiskových zákonech státu a státních vysílacích smlouvách.

Outsourcing je kontraproduktivní. Brání veřejné kontrole a podporuje mzdový dumping. Výrobu programového obsahu, zajištění výrobní technologie a personálu a zpracování divácké zpětné vazby tedy zajišťují vysílatelé.

Nové (stejně jako to současné!) veřejnoprávní vysílání nesoutěží se soukromými médii. Proto bude zrušeno prioritní hodnocení na základě hodnocení sledovanosti nebo přístupových čísel.

Stabilita naší demokracie vyžaduje transparentně řízené nové veřejnoprávní médium jako otevřený prostor pro diskusi. Mezi její základní kameny patří nezávislost podávání zpráv, zastoupení různorodosti názorů a účast občanů.“

První signatáři manifestu:

 • Christopher Abee | Designér, lektor, skladatel, hudebník
 • Dr. Michael Andrick | Filozof a autor
 • Prof. Dr. rer. nat. Gerd Antes | Matematik a metodolog
 • Patrik Baab | Publicista, bývalý redaktor NDR
 • Isabelle Barth | Herečka, řečnice a výtvarnice
 • Bastian Barucker | Autor a pedagog
 • Kerstin Behnke | Dirigent
 • Frederic Belli | Sólový trombonista SWR Symphony Orchestra
 • Volker Birk | Softwarový architekt a aktivista za občanská práva
 • Georg Blank | Kameraman, WDR
 • Tom Bohn | Autor, režisér, organizátor
 • Julia Braun | bývalý freelancer – redaktor ARD / dětská televize
 • Volker ženich | Novinář a dlouholetý zaměstnanec NDR (ARD Tagesschau a hlavní kulturní oddělení NDR)
 • Philine Conrad | Herečka
 • Michael Denhoff | Skladatel a violoncellista
 • Dorian Dragoi | Obrazový designér, BR
 • Sabine Erblerová | Editorka ve společnosti WDR
 • Franz Esser | Mnichov, hudební kabaretní umělec
 • Dr. Petra Fischer | do roku 2022 RBB
 • Silvia Fischer | Produkční výtvarnice a bývalá rozhlasová moderátorka
 • Jens Fischer Rodrian | Hudebník, básník, novinář na volné noze
 • Lisa Fitz | Kabaretní umělkyně, herečka
 • Jürgen Fliege | Moderátor talk show ARD (v důchodu)
 • Anja Franke | Herečka
 • Romanus Fuhrmann | Herec a řečník
 • Prof. Dr. Ulrike Guérot | Politoložka a novinářka
 • Gabriele Gysi | Herečka a režisérka
 • Andreas Halbach | Freelancer ZDF
 • Reinhart Hammerschmidt | Freischa
 • Začínající hudebník v oblasti nové hudby a improvizace
 • Anny Hartmannové | Ekonomka
 • Silke Hasselmann | Deutschlandradio, národní zpravodaj pro MV
 • Andrea Haubold | Hudebník orchestru Berlín
 • Carlo Himmel | Herec
 • Beate Himmelstoss | bývalý mluvčí v BR
 • Bianca Höltje | Pedagog, konzultant pro iniciativy zakládání škol
 • Henry Hübchen | Herec
 • Claudia Jakobshagen | Herečka, řečník, RBB
 • Luc Jochimsen | bývalý šéfredaktor HR televize
 • Käthe Jowanowitsch | Novinář na volné noze, Deutschlandfunk a WDR
 • Krištof Kannegiesser | Kameraman a autor, RBB
 • Corinna Kirchhoff | Herečka
 • Carlo Kitzlinger | Herec, kapitán Lufthansy AD
 • Friedhelm Klinkhammer | Bývalý předseda GPR na NDR
 • Astrid Kohrs | Herečka
 • Dieter Korbely | Poradní sbor „Jsme média“ a mediální kritik
 • PD Dr. Axel Bernd Kunze | Vědec
 • Dr. Norbert Lamm | Virolog a molekulární genetik
 • Barbara Leitner | Přes 25 let mimo jiné jako autor rádia na volné noze. ve veřejnoprávním vysílání, nyní školení koučů a komunikace (GFK ve školce a ve škole)
 • Oldřich Lipka | Rádiový reproduktor DLF Culture
 • Thorolf Lipp | Správní rada Německé akademie pro televizi e.V.
 • Prof. Dr. John Ludwig | Profesor mj. investigativní žurnalistiky
 • Prof. Dr. Christoph Lütge | TU Mnichov, bývalý člen Bavorské etické rady
 • Doreen Luther | Technik v rádiovém provozu, rbb
 • Henrike Madest | bývalý freelancer WDR
 • Almut Masuth | Hudebník a agent
 • Uli Masuth | Kabaretní umělec, skladatel, hráč na klavír
 • Prof. Dr. rer. nat. Jörg Matysik | Chemik, Univerzita v Lipsku
 • Prof. Dr. Michael Meyen | Profesor obecné a systematické komunikační vědy na LMU
 • Bettina Minutillo | Bývalý redaktor tištěných médií
 • Prof. Dr. Klaus Morawetz | Drážďany
 • Renée Morloc | Operní zpěvák
 • Annekatrin Mücke | Novinář na volné noze ve společnosti rbb
 • Jürgen Müller | Právník, práva dětí nyní e. V., Aliance We-Together
 • Maren Müller | Předseda stálé veřejné konference
 • Alessandro Nania Pacino | Herečka
 • Dr. Cornelia Nenz | bývalá předsedkyně vysílací rady NDR
 • Franz Neumeyer | Trenér, Iniciativa změny ve vzdělávání
 • Jeana Paraschiva | Herečka a režisérka
 • Harring Petersen | bývalý výrobní inženýr ve společnosti LFH SH, NDR
 • Richard Petersen | Inženýr ve společnosti LFH SH, NDR, v důchodu od roku 2022
 • Christoph Poppen | Dirigent, bývalý šéfdirigent Německé rozhlasové filharmonie, bývalý ředitel hudební soutěže ARD
 • Christine Prayon | Kabaretní umělec (dlouhá dnešní show, ZDF)
 • Manuel Rabbe | Kreativní ředitel
 • Michy Reincke | Hudebník
 • Martina Reitmann | Zástupce hlavního hornisty Německé rozhlasové filharmonie SR
 • Alexa Rodrian | Básník, hudebník a spisovatel na volné noze
 • Martin Ruthenberg | Bývalý řečník a moderátor pro SWR
 • Michael Sailer | Bloger
 • Arnd Schimkat | Herec
 • Bettina Schmidtová | Bývalý redaktor kultury DLF
 • Eva Schmidtová | Rádio Mnichov
 • Kathrin Schmidt | Spisovatel, německá knižní cena 2009
 • Michael Schmidt | Bývalý redaktor NDR MV, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání NDR
 • Andrea Schömmel | Vedoucí výroby, SWR Baden-Baden
 • Prof. DDr. Christian Schubert | Psychoneuroimunolog, univerzitní profesor na lékařské univerzitě v Innsbrucku
 • Christina Schütz | Hudebník
 • Dr. Harald Schwaetzer | Filosofický seminář, Stuttgart
 • Dr. Thomas A. Seidel | Předseda Bonhoeffer House e.V.
 • Ole Skambraks | Bývalý nezávislý pracovník a editor pro MDR, WDR a SWR
 • Markus Stockhausen | Hudebník, vedoucí semináře
 • Tim Stretcher | Kameraman
 • Dr.-Ing. Beate Strehlitz | Členka poradního sboru Jsme média a mediální kritici
 • Alina Teodorescu | Mimo jiné filmař na volné noze ve veřejnoprávním vysílání
 • Walter van Rossum | Bývalý autor WDR, mediální kritik a investigativní novinář
 • Harald von Herget | Specializovaný právník na ochranu duševního vlastnictví
 • Prof. Dr. Dr. phil. Harald Walach | CHS institut
 • Raphaël Walter | Cellista
 • Andrea Walz | Zvukař, SWR Stuttgart
 • Peter Welchring | Vědecký novinář
 • Hans Eckardt Wenzel | Zpěvák, hudebník, autor, skladatel
 • Tina Zimmerman | Výtvarná umělkyně

***

Autorka:

3.7 3 hlasy
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
7 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Primak
Primak
před 1 měsícem

Proč ten překladač překládá jen některá jména do češtiny, ne jen Volker “Ženicha”, “Oldřicha” Lipku, proč né taky Julii Hnědou (bývalý freelance), pár “Mlynářů”, Mouchů, atd by tam taky bylo… Alessandro Nania Pacino je pěkná macho herečka. Dost tam v tom Německu maj chlapi ženská jména a vice versa, že by jako… Číst vice »

palasovar@gmail.com
palasovar@gmail.com
před 1 měsícem

Takzvana verejnopravni media sklouzla do podivneho formatu…lide je musi povinne platit,ale nesmi je kritizovat..Nejvetsi otazkou tedy je,komu nebo za koho je plati?

kutnohorsky
kutnohorsky
před 1 měsícem

Veřejnoprávní televize by neměla nikomu stranit nepodporovat žádný politický směr, nestranně a bez zavádějících komentářů informovat, nevnucovat něčí názory. Neměla by být ovlivňována stranou a vládou (Zelenka,Dvořák). Soukromé televize ať si dělají co chtějí. Ale chtějí li být solidní a bojovat o diváka, tak by si asi neměly rozdělovat společnost nějakým straněním. P.S.Sledoval jsem… Číst vice »

standa
standa
před 1 měsícem

To bude platit i pro Česko ? ČT ne tohle nepřistoupí ! Platit ČT znamená mrhat penězi a zajišťovat ČT nadstandartní životní podmínky všem v ČT a jejím kamarádíčkům z našich poplatků ! Proti ČT je třeba pořádně přitvrdit – jít až ke zrušení ČT ! Je úplně jedno zda platíme daň ČT nebo státu… Číst vice »

standa
standa
před 1 měsícem
Odpověď uživateli  standa

Skromná otázka. Zákon Parlamentu České republiky č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. § 407. (1) Kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na pět let. – Pro koho tento zákon platí ? Nebo teď neplatí… Číst vice »

cablik
cablik
před 1 měsícem
Odpověď uživateli  standa

Veřejnoprávní TV potřebují liberálové pro svoji propagandu a pokud se nezmění vláda tak se s tím nic neudělá. Zákony platí jen pro „lůzu” ale ne pro nedotknutelné.

palasovar@gmail.com
palasovar@gmail.com
před 1 měsícem
Odpověď uživateli  standa

Mne tedy vzdycky primo fascinovaly ty zacernene smlouvy.Nejen,ze nad medii nemaji kontrolu ti,co je plati,ale vypada to,ze nad nimi nema kontrolu nikdo