Zdražování elektřiny a plynu je jen předehra k Zelenému údělu

Evropská komise připouští, že v důsledku zdražení energií budou pro 30% obyvatel energie cenově nedostupné.

MUDr. Ivan David, CSc.
MUDr. Ivan David, CSc.

Zdroj: FB autora

Na zářijovém plénu Evropského parlamentu jsme měli diskusi o vztahu Zeleného údělu k současnému prudkému růstu cen elektřiny a plynu. Místopředseda Evropské komise pro Zelený úděl Frans Timmmermans hájil Zelený úděl a tvrdil, že tento projekt Komise se současným zdražováním nemá nic společného. Zapomněl ovšem dodat, že to, co se nyní děje s cenami elektřiny a plynu, je důsledkem politiky liberalizace trhu s energiemi, kterou předchozí Komise prosadily v rámci vytváření společného unijního energetického trhu.

Z projektu Zeleného údělu zatím byl schválen pouze tlustospis plný frází o snižování emisí CO2 a jakési klimatické neutralitě – i když není přesně vysvětleno, co to vlastně má být. Fascikl o Zeleném údělu, který schválila většina Evropského parlamentu a premiéři v Evropské radě, je něco mezi programovým prohlášením Komise a věcným záměrem změn unijních předpisů. Oba spoluzákonodárci schválili ještě Víceletý fiskální rámec pro léta 2021 až 2027, který stanoví limity ročních rozpočtů EU na jednotlivé typy výdajů, v němž je napsáno, že 35% peněz bude vyplýtváno na projekty Zeleného údělu. A k tomu ještě sadu nařízení, podle nichž má fungovat Fond obnovy, do něhož si Unie z kapitálových trhů půjčila 750 miliard eur a z nichž 45% má být utraceno rovněž za projekty Zeleného údělu. Má jít o dotace solárních a fotovoltaických elektráren, elektromobilů a jejich nabíječek a pod.

Jiný unijní obecně závazný první předpis, kterým by byl prováděn Zelený úděl, ještě europarlamentem ani Radou ministrů schválen nebyl. Teprve v srpnu nám Komise předložila legislativní balíček nazvaný Fit for 55, což je sada návrhů nařízení, od nichž si Komise slibuje, že jimi donutí občany a firmy vypouštět do ovzduší méně CO2. V září jsme na poradě koordinátorů Zemědělského výboru rozdělovali mezi frakce zpravodajování jednotlivých nařízení, která se týkají zemědělství. Hlasovat ve výboru o nich budeme až začátkem příštího roku. Poté budou projednány na plénu EP, než znovu poputují do Rady ministrů. Před schválením oběma spoluzákonodárci nemohou být vyhlášeny v Úředním věstníku EU, což je podmínka jejich platnosti i vstupu v účinnost. Současné zdražování tedy skutečně ještě není způsobeno Zeleným údělem. To, co se děje nyní, je v podstatě jen takovou předehrou k Zelenému údělu. Něco jako „malá ochutnávka“ toho, co nás v budoucnu čeká v ještě mnohem větším rozsahu.

Dnešní dramatické růsty cen energií jsou způsobeny komunitárními předpisy Evropských společenství a EU, které vznikaly v posledních 20 letech.

Elektroenergetika a plynárenství vznikly na konci 19. století. Začalo to ve městech, kde průkopnické firmy – někde za peníze soukromých investorů, jinde jako veřejná zakázka – stavěly první elektrárny, teplárny a plynárny spolu s energetickými rozvody. Po 1. světové válce začala elektřina pronikat i na venkov. Většinou za finanční spoluúčasti obecních rozpočtů nebo peněz z družstev, do nichž se sdružili zájemci o její užívání, které zaplatily postavení nezbytné sítě.

První elektrárenské i plynárenské soustavy bychom dnes označili jako „ostrovní systémy“. Kolem elektrárny nebo plynárny vznikla síť rozvodů ke spotřebitelům. Jejich rozloha však byla malá a rozhodně nebyly vzájemně propojeny. K plošné elektrifikaci a se zpožděním i plynofikaci v Evropě došlo až po 2. světové válce. V západní i východní části Evropy rozdělené železnou oponou ji fakticky provedly vlády, které před tím zestátnily elektrárenské a plynárenské firmy. A poté, kdy do nich investovaly obrovské částky veřejných peněz, státní firmy dokončily proces budování rozvodných sítí i potřebných výrobních kapacit.

V 19. století jen v Praze vedle sebe fungovaly 2 plynové soustavy – jedna na svítiplyn a druhá na zemní plyn. K vytvoření jediné pražské soustavy a její kompletní přebudování na bezpečnější zemní plyn došlo až během 60. let minulého století. Podobně na našem území vzniklo několik elektrárenských soustav, které pracovaly s různým napětím. K vytvoření jediné sítě se stejnými parametry dodávané energie došlo až v 70. letech. V té době se na několika zvláštních konferencích sešli elektrotechničtí odborníci ze Západu i z Východu a i přes studenou válku dohodli plán postupného vybudování kontinentální energetické sítě. Při části jednáních vedených na půdě Evropského normalizačního institutu (CEN) bylo dohodnuto, že státy postupně přebudují své elektrizační soustavy tak, aby mohly dodávat všem zákazníkům elektřinu o napětí 220/380V při frekvenci 50Hz. Při sérii jednání bylo dohodnuto i vybudování propojení západních a východních elektrifikačních soustav, které do té doby pracovaly odděleně a na jiných voltážích. Československá elektrizační soustava byla před tím propojena napřed se systémem DDR a Polska a později i SSSR a Maďarska.

Průkopníkem evropské energetické diplomacie bylo Rakousko, které si jako první kapitalistická ekonomika po dohodě s SSSR v 60. letech vybudovalo napojení svých plynových rozvodů nejen na západní plynovody a ropovody, ale i na rozvody z východního bloku. Rakousko je od 2. světové války vojensky neutrální země. Jako první kapitalistický stát si dohodlo vzájemně výhodnou elektroenergetickou spolupráci s východním blokem. Po vybudování propojek národních elektrizačních soustav na česko-rakouské hranici ČSSR dodávala Rakousku část svých energetických přebytků z tepelných elektráren pod Krušnými horami a Rakušané nám tento „energetický kontokorent“ vraceli v létě elektřinou z vodních elektráren pracujících na nejvyšší výkon při letním tání alpských ledovců. Rakousko tak prošlapalo cestu budoucí celoevropské energetické síti, která umožňuje využívání různých výhod různých zemí po celém kontinentu.

Až do přelomu tisíciletí však celoevropská energetická soustava pracovala jako vzájemně propojený systém státních energetických soustav. Byly to vlády států, které na mezinárodních konferencích sjednaly smlouvy o propojení jednotlivých národních soustav a podmínky pro dodávky energií mezi nimi. Technické parametry byly většinou řešeny na konferencích pořádaných nejčastěji na půdě CEN. Právní předpisy upravující podmínky dodávek energií domácnostem i firmám však až do konce minulého století upravovalo výhradně vnitrostátní právo. A v každé zemi jinak. Přesto dodávky energií fungovaly dobře a jejich ceny byly pro zákazníky mnohem příznivější než dnes, kdy tuto oblast reguluje právo EU.

K nejmohutnějšímu rozvoji palivoenergetických komplexů došlo v Evropě v období od 30. do 90. let 20. století. Šlo o strategickou záležitost. Bez zajištění spolehlivých dodávek energií by nebylo možné ani horečné zbrojení ani zajištění výroby takového množství potravin, jimž by bylo možné uživit obrovské armády. Je proto logické, že energetický rozmach probíhal na západě i východě kontinentu pod taktovkami vlád. I západní vlády po 2. světové válce naprostou většinu energetických firem buď zestátnily, nebo rovnou budovaly jako podniky ve veřejném vlastnictví. Státní zákony stanovovaly nejen technické podmínky pro provoz energetiky, ale regulovaly i obchodní vztahy. Ceny energií byly pro domácnosti i firmy regulované vládami nejen v zemích socialistického bloku, ale i v evropských kapitalistických ekonomikách. I to pomohlo jejímu rozvoji a rozšíření moderních energií až do každé domácnosti.

Po pádu železné opony došlo v celé Evropě k sérii politických rozhodnutí, které vedly k postupné destrukci průmyslu, zemědělství a v neposlední řadě i energetiky. Po skončení studené války došlo k redukci armád většiny evropských zemí na početní stavy mezi 10 až 20% kapacit z dob železné opony. Po přistoupení východoevropských zemí k Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT) k ní byly v 90. letech sjednány dodatky a následně zastřešující dohoda o Světové obchodní organizaci (WTO), které naplno rozjely globalizaci. Odstranění množstevního omezení mezinárodního obchodu a postupné odbourání většiny cel vyvolaly přesun průmyslové výroby z Evropy a USA do asijských zemí s nižší cenou práce a bez jakékoli právní ochrany zaměstnanců nebo životního prostředí.

Možnost volného a bezcelního dovozu nejen energetických surovin, které jsou jinde než v Evropě těženy levněji, těžce ekonomicky poškodila evropské firmy zabývající se na kontinentě těžbou. Nejen Ostravsko-karvinský a Severočeský revír, ale i velké těžební oblasti v Porýní a Porúří nemohou při absenci cel ekonomicky konkurovat černému uhlí, které je povrchovým způsobem těženo v Austrálii. A protože politici po skončení studené války získali pocit, že napadení silným nepřítelem evropským zemím nehrozí, a proto už nemusí zbrojit a udržovat velké armády, připustili nebo dokonce nařídili útlum a zavírání evropských dolů.

Odprůmyslnění a redukce zemědělství v Evropě, které způsobily dohody GATT a WTO, vytvořily na trzích evropských zemí dočasně přebytky energií. Vlády reagovaly uzavřením části starých elektráren. V rámci atmosféry „vítězství Západu a kapitalismu“ ve studené válce se i v evropských zemích a v Bruselu dostali ke slovu ideologové tržního fundamentalismu. Napřed východním zemím, které přestavovaly své ekonomiky na kapitalismus, a později i západním zemím byla ordinována politika Washingtonského konsensu. Jde o dohodu mezi Světovou bankou (WBG) a Mezinárodním měnovým systémem (IMF) a jejich největším akcionářem Federálním ministerstvem financí USA o tom, že půjčky budou transformujícím se zemím poskytnuty pod podmínkou provedení urychlené privatizace státních podniků, deregulace cen a liberalizace mezinárodního obchodu.

Pamětníci 90. let si dodnes vzpomínají na gigantický rozsah rozkrádaček majetku budovaného po generace v rámci procesu nazvaného privatizace. Mnozí si vzpomenou i na likvidaci tisíců podniků a zániku milionů pracovních míst, kterou způsobila liberalizace zahraničního obchodu. Slovo deregulace je dodnes používáno jako synonymum ke zdražování. Ať již nájemného nebo cen energií.

V 90. letech se na západě Evropy bývalé Evropské hospodářské společenství (EHS) proměnilo přes Evropská společenství (ES) na dnešní Evropskou unii (EU). V rámci tohoto procesu byl blok nejen rozšiřován na sever a východ, ale byla vnitřně rozšířena i oblast společného trhu. Původní společný trh byl budován od 60. let pro průmyslové a zemědělské výrobky. Po pádu železné opony byl vypracován koncept volného pohybu zboží, služeb, kapitálu a osob (fyzických i právnických). Mezi služby patří i dodávky energií.

K největšímu rozmachu eurokracie došlo po chválení Společného jednotného aktu (JSA), který byl předsedy vlád členských zemí EHS podepsán v roce 1987. Právě ten vedl k vytvoření tzv. komunitárního práva složeného z desítek tisíc směrnic a nařízení, které navrhuje Komise a schvalují europarlament a Rady ministrů. V rámci rozšiřování působnosti společného trhu i do oblasti energetiky byly částečně aplikovány metody Washingtonského konsensu i do práva EU. Západoevropské země si většinou ponechaly ve veřejném vlastnictví plný nebo většinový podíl ve firmách zabývajících se výrobou a rozvodem elektřiny, tepla a plynu. Např. francouzský elektrárenská koncern EdF je plně státní firmou. Německý plynárenský gigant Ruhrgas, který společně s ruským Gaspormem vybudoval plynovody Nordsteam 1a 2, je většinově vlastněn státem.

Na východě došlo k částečné nebo úplné privatizaci i těchto firem. U nás se vládě, jejímž jsem byl členem, podařilo udržet většinový podíl v ČEZu a získat zpět většinu akcií rozvodných společností, které stát částečně zdarma předal obcím, jejichž zastupitelstva je nelegálně rozprodala. Na návrh tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Miroslav Grégra z nich byl opětovně vytvořen jeden komplex. Pod tlakem ES z něj však byla do firmy ČEPS vyčleněna soustava zajišťující propojení na zahraničí. Pod tlakem Bruselu byly poté prodány německému E-Onu Jihočeská a Jihomoravská energetika – tedy rozvodné firmy kolem nejvýkonnějších a nejziskovějších elektráren – jaderných elektráren Dukovany a Temelín.

Dokončení procesu vybudování společného evropské energetického trhu už bylo více záležitostí politickou než technickou. Hlavní slovo měla ideologie volného trhu a omezení státních zásahů do ekonomiky. Brusel nařídil rozdělit energetické firmy na několik částí. Výrobce elektřiny a dovozci plynu museli být odděleni do jiných firem – byť i z počátku se stejným vlastníkem – než provozovatelé rozvodných soustav. A členským státům EU bylo nařízeno postupně ukončit regulaci cen.

Systém regulovaných cen stanovených vládou byl napřed nahrazen systém věcně usměrňovaných cen stanovovaných nezávislým regulačním úřadem. Věcně usměrňované ceny jsou podle evropského práva počítány jako oprávněné náklady a přiměřený zisk. Za ten je považována marže do 30%. Systém nezávislých regulačních úřadů, který je podle mého názoru v rozporu s Ústavou ČR, je mimo jakoukoli kontrolu voličů. Dříve se vláda byť nepřímo voličům ze svých rozhodnutí o cenách energií zodpovídala ve volbách. Pokud ministři zdražování přehnali, hrozilo jim, že půjdou do opozice nebo i ven z politiky.

Úředníci Energetického regulačního úřadu (včetně jejich vedení) jsou neodvolatelní. Vedení je sice jmenováno vládou na dobu určitou, ale vláda šéfy a náměstky ERÚ nemůže odvolat ani úkolovat. ERÚ se ze své činnosti nezodpovídá ani vládě ani Parlamentu. Reálně se tedy ERÚ chová spíše jako sluha energetických firem, než zastánce zákazníků. Proto se nemůžeme divit, že ceny energií v době, kdy je stanovila vláda svým nařízením, byly o řád nižší než dnes.

V další fázi liberalizace unijního energetického trhu byly zavedeny energetické burzy. Výrobci byli unijními předpisy donuceni prodávat většinu elektřiny a plynu nikoli přímo konečným spotřebitelům nebo rozvodným firmám, ale na burzu, kde je mohou nakupovat nejen firmy, které vlastní rozvodné soustavy, ale i překupníci. Většina z Vás si jako překupníka vybaví firmy jako Bohemia energy nebo různé společnosti, které dnes zákon označuje jako „energetické šmejdy“, jež vydělávaly na tom, že prodávaly domácnostem předraženou elektřinu nebo plyn. Kromě nich však na burzách působí ve velkém i spekulanti z bank, pojišťoven, investičních, penzijních, hedgeových a jiných fondů, kteří se za pomocí obrovského množství cizích peněz živí tím, že vyvolávají cenovou nestabilitu. Pomocí nástrojů jako opce na budoucí dodávky rozkolísávají ceny. Vydělávají na tom, když koupí levně a prodají draho při vyvolané bublině. Aniž by jakkoli pomohli s budováním nebo údržbou výrobních a rozvodných kapacit.

Právě v zájmu a podle pokynů těchto parazitů, kteří v EU většinou ani nemají sídlo firmy a v žádné členské zemi neplatí daně, Komise psala předpisy o společném unijním energetickém trhu. Společná energetický soustava EU je kvůli předpisům, které určují pravidla jejího fungování tak nestabilní, že když se v největším členském státě dosluhující kancléřka rozhodne odstavit bez adekvátní náhrady všechny jaderné elektrárny, v peněženkách to pocítí spotřebitelé v celé EU. Technicky je sice možné nechat Němce, aby si špatné rozhodnutí své vlády „vyžrali” tím, že ostatní země při hrozícím black-outu Německo odpojí od dodávek z elektráren ve svých zemích. Čímž by zabránili rozšíření black-outu do dalších zemí, které energetickou krizi nevyvolaly. Právo EU to však zakazuje, takže si to nikdo z techniků netroufne udělat.

Na růstu cen, který vyvolalo špatné rozhodnutí německé kancléřky Angely Merkelové, se navíc nestydatě obohacují banksteři, kteří financují volební kampaně vládních stran  v ostatních zemích EU. A stejná skupina spekulantů, kteří se už dnes nehorázně pakují na šmelení s energiemi, Komisi vnukla nápad s emisními povolenkami, které mají tvořit stěžejní část Zeleného údělu. Dnes si je na burzách musí kupovat pouze největší znečišťovatelé ovzduší jako hutě nebo uhelné elektrárny. Až je v rámci Zeleného údělu právo EU nařídí kupovat i domácnostem ceny elektřiny, plynu, tepla i všeho ostatního, vystřelí ještě nejméně o řád výše než dnes. Burzovní spekulanti se rekordně napakují a my všichni to zaplatíme.

Do přelomu tisíciletí nebyl termín „energetická chudoba“ v Evropě prakticky používán. Přestože nyní o něm jedná i Evropský parlament a Rada, pro bruselská většina v obou institucích zároveň prosazuje provedení změn legislativy, které bude mít pro velkou část populace – Komise připouští že to bude 30% obyvatel – právě ty důsledky, že jim způsobí zdražení energií na úroveň, kdy pro ně energie budou cenově nedostupné. Lidový vtip, který se šíří facebookem, který si dovoluji přiložit pro ilustraci tohoto příspěvku, se pak stane realitou. Pro bruselská většina v EP si jaksi vůbec nepřipouští možnost, že následovat by mohla sprcha dlažebních kostek vrhaných nespokojeným občany po vzoru Žlutých vest do oken budov Evropské komise, Evropského parlamentu a Evropské rady.

4.8 18 hlasy
Hodnocení článku
48 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
standa
standa
před 2 lety

“Přestože to nemá konkrétní obsah, je to zvučné.” – Je to takové novinářské a přitom proti novinářské a proti politickým koalicím. V současné informační válce se to vyplácí. Babiš na taková nekonkrétní obvinění dojel. Mince nemá jen jednu stranu, že

Lubez
Lubez
před 2 lety
Odpověď uživateli  standa

Člověče odkud ty jsi přišel? Tvé názory na prosazování si nezadají v ničem s demožumpou. Asi jsi z jedné z koalic a spletl jsi si veb. Argumentace musí mít věcnost a hlavně pravdivou ověřitelnost. Vše ostatní je neoliberální pomlouvání. Člověče, buď demokrak a né žumpoid. Nestačím se divit. Pouze v jedné věci s tebou souhlasím. Byly to volební debaty.… Číst vice »

spartak
spartak
před 2 lety

Výborný souhrn. Bohužel jen pro skupinku přemýšlejících. Odstřihnutím od Sovětského svazu došlo místo demokracie k degeneraci.

vvenc
vvenc
před 2 lety
Odpověď uživateli  spartak

To určitě také, ale hlavně ke zlepšení společenských poměrů elit západního světa!

standa
standa
před 2 lety

Současně jsou pozastaveny propagace pro bílé muže za účelem dosažení „rovnováhy“ propagací černochů a žen. Jinými slovy, propagace není na základě zásluh, ale na základě rasy a pohlaví. Bílé mužské jednotky pravděpodobně nebudou respektovat důstojníky povýšené z těchto důvodů. Na tuto demoralizovanou vojenskou sílu nyní Bidenův režim zavádí povinné očkování vakcínou mRNA, která… Číst vice »

vvenc
vvenc
před 2 lety
Odpověď uživateli  standa

Bývalý americký ministr zahraničí Colin Powell zemřel kvůli komplikacím s Covid-19

anti Havel
anti Havel
před 2 lety
Odpověď uživateli  vvenc

Když se daří,tak se daří!!!!!!.-))))

standa
standa
před 2 lety

Velmi dobrý článek pana Davida ! Excelentní. Nyní je třeba změnit strategii, protože SPD čelí podlým útokům na sebe. Koalice nehrají v rukavičkách, ale daly dolů rukavice, aby dobyly a dobili Česko. Je třeba novou politiku a novou strategii založenou na viditelné práci pro Česko. Krok za krokem je třeba zpochybňovat koalice, např. tím,… Číst vice »

standa
standa
před 2 lety
Odpověď uživateli  standa

Teď je třeba, aby se použily podobné argumenty – vláda, dělá vše špatně. Vláda může za zdražování. EU může za zdražování. Brusel může za zdražování. EU nám brání v rozvoji státu. EU nám nedává prostor ke zlepšení školství. Fiala může za snižování vzdělanostní úrovně. Vláda Fialy může za rozpočtové provizorium. Vláda… Číst vice »

Vendol
Vendol
před 2 lety

Poslouchejte, už jsem nějakou dobu nic neslyšel o té zoufalé a tragikomické figurce v čele BIS, Bezpečnostní informační služby. O Čoudelkovi. Michalovi Čoudelkovi. Dříve tento srandovní Spejbl komentoval kdeco, ve veřejném prostoru byl jako doma, hodnotil i zápasy 1. české fotbalové ligy. Dokonce kandidoval v soutěži Samec roku. Svým kámošem z ODS se nechal povýšit do hodnosti ”… Číst vice »

cablik
cablik
před 2 lety
Odpověď uživateli  Vendol

Když o něm furt píšete tak možný kandidát na prezidenta ať máte „radost”.

Vendol
Vendol
před 2 lety
Odpověď uživateli  cablik

Z telefonních odposlechů vyplynulo, že podpraporčík Čmoudelka, náčelník BIS, utrpěl akutní otravu po požití kontaminovaného kozího masa a byl hospitalizován na JIP. To ale bylo v létě, tuším, že v červenci. Ale ani pak už na veřejnosti nevystupoval a svou kandidaturu v soutěži Samec roku stáhl. Pokud někdo požaduje zprávy o zdravotním stavu prezidenta republiky, jiný zase… Číst vice »

anti Havel
anti Havel
před 2 lety
Odpověď uživateli  Vendol

Ten šéf Bizarní Inkoherentní Sranice je znám tím,že jeho rodinou táhne jako červená čara tohle….
F73
A52
F200
F100
F200
G10
a v neposlední řadě i N393.
Tolik fakta.

Vendol
Vendol
před 2 lety
Odpověď uživateli  anti Havel

O BIS se ví, že jsou v ní dvě poloviny. Jedna preferuje intimnější sbližování s ovcema, druhá s kozama. Výjimkou je její šéf, a sice Čmoudelka. Ten je na nosorožce.

anti Havel
anti Havel
před 2 lety
Odpověď uživateli  Vendol

Ten jste mě zmátnul.-)
Tou podporou režimu amiokupantského prezidenta senila Bideta by mi k němu spíš pasovala nějaká mumie(potažmo Vyžvejklá bambule) nebo Herr knýšepán,ať je to někdo domácí…

cablik
cablik
před 2 lety
anti Havel
anti Havel
před 2 lety
Odpověď uživateli  cablik

Ať se pro mě vyhrazenýma vakcínama nechá opíchat celej ten vládní MENZES…..a může odbed,já jim na to z vysoka se..U!!!!

Krausian
Krausian
před 2 lety

Opět excelentní článek pana Doktora Ivana Davida. Jak tohle ale skončí…

Tatran
Tatran
před 2 lety

Určitě je řešením vystoupení z EU a rozpuštění NATO, tak jako VS a k tomu se spojit s Ruskem, naším přirozeným spojencem a záchrancem před fašistickou a nyní i americkou genocídou. Nová vláda nás chce vystavit nebezpečnému spolku na čele s USA, který hodlá ovládnout svět pomocí tištěných a ničím nekrytých USD.

Ludvik
Ludvik
před 2 lety

Řešení existuje – neprodlené vystoupení ČR z Evropské unie a dalších nadnárodních společností (MMF, NATO, apod.), změna zahraniční politiky,…

Václav Dvořák
Admin
Václav Dvořák
před 2 lety
Odpověď uživateli  Ludvik

Většina občanů vystoupit z těchhle spolků nechce. Nemají informace, do hlav se jim leje od rána do večera propaganda oslavující EU a NATO. Na místě je osvěta, informování lidí, boj proti manipulacím a lhaní ve veřejnoprávních médiích, podpora nezávislých vlasteneckých médií, osvěta mládeže atd. atd. nyní přicházejí rány, které i ti nejzaslapenější lidé ucítí… Číst vice »

cablik
cablik
před 2 lety
Odpověď uživateli  Václav Dvořák

Také počítám podle toho co čtu i v tomhle článku že se lidé vzbouří protože to je uměle vyvolané ožebračení lidí vše je na elektriku.

Karel2002
Karel2002
před 2 lety
Odpověď uživateli  cablik

Žijeme v parlamentní demokracii, vzpoura je nemožná.

cablik
cablik
před 2 lety
Odpověď uživateli  Karel2002

Ale jde to generální stávka opakování 89 hlavně se musí probudit ty lidé na západě.

Karel2002
Karel2002
před 2 lety
Odpověď uživateli  cablik

Už jsem dlouho nečetl o žádné generální stávce. Nehledě na to, že v parlamentní demokracii nemá ani ona žádný smysl. Hypotetické generální stávky by se stejně nikdo nezúčastnil. Spokojená většina, tzn. pravicoví voliči, by se takové stávky pochopitelně nezúčastnila. Nespokojená levicová menšina by se také z pohodlnosti nezúčastnila. Vždyť odmítá chodit i k senátním a jiným volbám.

cablik
cablik
před 2 lety
Odpověď uživateli  Karel2002

Ani ti pravicový voliči nebudou spokojeni s tím co se děje jen to zatím neví.

JK
JK
před 2 lety
Odpověď uživateli  cablik

Generální stávku bych si snad uměl představit na Západě, u nás už ani ve snu. Jsme dokonale rozeštvaní, dezorientovaní a zmaloměšťáčtělí.
Snad by šlo dosáhnout nápravy řízení používáním hlavy u voleb. Ale vidíme sami, jak i tato možnost je dokonale promrhávána.

cablik
cablik
před 2 lety
Odpověď uživateli  JK

Souhlasím pane také spoléhám že se na tom západě řádně naštvou.

vvenc
vvenc
před 2 lety
Odpověď uživateli  cablik

Generální stávku organizovala CIA a na západě se lidé probudí až v občanské válce.

Václav Dvořák
Admin
Václav Dvořák
před 2 lety
Odpověď uživateli  vvenc

Generální stávku organizovali naštvaní lidé. CIA organizovala převzetí médií a obsazení veřejnoprávních médií podle jejich výběru.

Ludvik
Ludvik
před 2 lety
Odpověď uživateli  Václav Dvořák

Před rokem 1989 také většina občanů nechtěla vystoupit z RVHP a Varšavské smlouvy, o likvidaci Československa, našeho průmyslu, zemědělství, obranyschopnosti státu, apod., ani nemluvě. Dříve či později se něco podobného, i když v jiném podání a obsazení, bude opakovat.

basos
basos
před 2 lety
Odpověď uživateli  Ludvik

OF lidi zblblo

Ludvik
Ludvik
před 2 lety
Odpověď uživateli  basos

OF bylo jen pokračovatelem činnosti trockistů v KSČ, Státní bezpečnosti, ČSLA a dalších orgánech a organizacích, započaté po smrti K. Gottwalda s cílem diskreditovat a posléze zničit u nás socialismus. Stejný proces probíhal v SSSR a dalších spojeneckých státech.

Václav Dvořák
Admin
Václav Dvořák
před 2 lety
Odpověď uživateli  Ludvik

Takže návrat k třídnímu boji prostřednictvím teroru?!

basos
basos
před 2 lety
Odpověď uživateli  Václav Dvořák

Pane Dvoraku, vidim svetlo na konci tunelu, a to svetlo rozsvitil prave Babis, ktery se rozhodl jit do opozice, doufam, ze vy OKIho lidi se k Babisovi pripojite, zde uz nejde o to kdo bude prvni, takze OKI by mel trosku upozadit svou retoriku, ktera mu myslim ve volbach ponekud ubrala na volicich.… Číst vice »

Václav Dvořák
Admin
Václav Dvořák
před 2 lety
Odpověď uživateli  basos

Na mne se prosím neobracejte. Nejsme T.O., ale kdybych byl na jeho místě, vyluxoval bych do příštích voleb hlasy nejen vlastenecké opozice, které propadly, ale i bývalých voličů ČSSD a KSČM. Určitě bych se neupozaďoval ani v rétorice ani v akcích. Světlo uvidím, až tu bude zformovaný blok vlasteneckých sil, které půjdou tvrdě proti… Číst vice »

vvenc
vvenc
před 2 lety
Odpověď uživateli  Václav Dvořák

Dobré, ale obávám se, že už ani sprint to nezachrání!

Karel2002
Karel2002
před 2 lety
Odpověď uživateli  Ludvik

Vy nevíte, jak dopadly volby? Kvůli pár desetinám procent propadlým pod 5 procent vyhrála volby militantní pravice. Nejbližší možnost nápravy je až v říjnu 2025. Do té doby můžete spát tvrdě jako medvěd.

Ludvik
Ludvik
před 2 lety
Odpověď uživateli  Karel2002

I medvěd se někdy probudí…

eFPe
eFPe
před 2 lety
Odpověď uživateli  Ludvik

Náš národ obecně je národem medvídků Pů. Čest vyjímkám.

anti Havel
anti Havel
před 2 lety
Odpověď uživateli  eFPe

Pokud je mírná zima je možnost,že se i medvěd probudí v půli hibernace…..

cablik
cablik
před 2 lety
Odpověď uživateli  Karel2002

S takovým přístupem se nikam nedostaneme a na to liberální totalitáři spoléhají.

Karel2002
Karel2002
před 2 lety
Odpověď uživateli  cablik

Oni nejsou autoritáři. Díky platnému volebnímu systému vyhráli drtivě parlamentní volby. Nemáte jinou možnost než do října roku 2025 poslušně vykonávat jejich příkazy (tzn. chovat se podle nových resp. staronových zákonů jimi v parlamentu schválenými.) Takže můžete jít zase spát.

Naposledy upraveno před 2 lety uživatelem Karel2002
anti Havel
anti Havel
před 2 lety
Odpověď uživateli  Karel2002

Stačila by dodat věta:
“”KOALICE SE FORMUJÍ PO VOLBÁCH,DO VOLEB MUSÍ KANDIDOVAT KAŽDÁ ZE STRAN SAMOSTATNĚ!!!””
A celej ten slepenec,kterej je uměle vytvořenej by šel do 3,14či!

cablik
cablik
před 2 lety
Odpověď uživateli  anti Havel

Pán nám radí držet hubu a krok ale to se velice plete spát může jít tak on jako správná ovce.

Karel2002
Karel2002
před 2 lety
Odpověď uživateli  anti Havel

Ale na to už je pozdě. Oni pospojováním legálně využili možnosti, které se jim naskytli. Jejich soupeři nebyli schopni vytvořit ani ty slepence a propadli pod 5 procent. Takže jděte spát, takovými úvahami si nepomůžete.

anti Havel
anti Havel
před 2 lety
Odpověď uživateli  Karel2002

Kdyby byl Pan prezident v lepší kondici a lidé v Čechách neměli palici vypláchnutou covidpropagandou,kdyby pan Okamura podržel častěji Blbiše v debatách,kdyby Blbiš nestaršil přes zpěváka Kenyho prospěšností pseudovakcíny,tak by to mohlo dopadnout jinak….třeba i lépe?!

vvenc
vvenc
před 2 lety
Odpověď uživateli  Ludvik

Jenom ještě drobnost, kdo nám dovolí natisknout nové Kč??