V jaké době to žijeme?

Po listopadovém převratu r. 1989 jsme se octli v novém politickém zřízení. Mělo to přinést nápravu nedostatků, chyb a omylů minulosti.

Stanislava Kučerová
Stanislava Kučerová

Postupně se však ukázalo, že se u nás usadil globální neoliberalismus. Pod egidou neomezené svobody jedince došlo k popření dlouholetého sociocentrismu a normocentrismu a k nastolení egocentrismu a hedonismu. Nejeden disident vzpomíná, že v Občanském fóru nechtěli nezaměstnanost, majetkové restituce, zprivatizované zdravotnictví, placené zájmové činnosti dětí a mládeže, placené vysoké školy, neprůhledné vyvádění peněz z veřejného sektoru, zrušení kulturně výchovných ústavů i celospolečenského programu estetického rozvoje. Stala se chyba a je co napravovat.

Do našeho státního zřízení se promítl určující režim mocných oligarchů nadnárodního světa, režim protinárodní a protisociální. Maskovaný ovšem hesly demokracie, svobody a lidských práv. A my se nestačíme divit, jak se přepisuje náš národní dějepis, jak se přehodnocuje význam našich dějinných událostí i osobností, jak se dehonestují hodnoty naší kultury. Protinárodně a protisociálně. Naši buditelé kdysi toužili po svobodě a samostatnosti, po vlastním státě a jeho suverenitě. Naši dnešní předáci chtějí uspokojit hlavně EU, NATO a USA. Jejich kritici poukazují na to, jak se od nás vyváží kapitál, jak se zadlužujeme, jak upadá i naše budoucnost. Žijeme v rentiérském kapitalismu.

Nápadně se změnilo i poslání umění ve společnosti. Umělci se zaměřili jen na peníze, chtějí pouze vydělávat. Umělcům již nejde o velké ideje a ideály, jako šlo jejich předchůdcům v minulosti. Chtějí se jen líbit, chtějí potlesk. Místo vznešené jevištní řeči je slyšet řeč ledabylá, zdobená vulgaritami. Ta sprostá slova se nosí před publikem s vítězným úsměvem jako trofej.

Zatímco dřívější umělci vyjadřovali úctu a lásku k národu a vlasti, současní tvůrci mají zlomyslné potěšení z vyjádření pravého opaku. Nemají ideje, které by přesáhly individuální život.

Uveďme příklad. Vynikající umělec 19. stol., J. V. Myslbek, vytvořil slavný pomník knížete Václava, rytířského jezdce na ušlechtilém koni, obdivované monumentální dílo. A kromě něho vytvořil neméně významná ztělesnění osobností a hodnot naší historie, bájí i povznášejícího snu.

Naproti tomu současný výtvarník D. Černý ztvárnil téhož knížete Václava jako jakousi ochablou bytost, která sedí na břiše zcepenělého koně a ten má mrtvou hlavu na zemi a nohy mu trčí vzhůru. Nad Václavem. Ale tím zlomyslná legrace, kterou si tropí současný výtvarník z našich dějin, nekončí.

Můžeme žasnout nad dalším dílem: dva muži stojí a močí na obraz naší vlasti, ležící na zemi. A jiná dvojice mužů opět stojí a močí, tentokrát na obraz T.G. Masaryka. Rovněž leží před nimi na zemi. A nepochybně báječnou legraci si připravil náš výtvarník i pro celou Evropskou unii. Vytvořil pro ni vícetunovou plastiku, „Entropu“ (2009). Souborné dílo předvádí symbolicky jednotlivé evropské země, ponejvíce nezdvořile, s nelichotivými provokacemi. Ale on není přece nijak nadosobními ohledy vázán.

Ale to není jen jeho postoj. Řada politiků a většina sdělovacích prostředků zaujala negativní postoj k některým zemím, především k Rusku. Nehodí se našim oprávcům dějin ani z hlediska národního (kdysi posilující panslavismus) ani z hlediska sociálního (socialistická revoluce a SSSR). Ale to se nevyjadřuje jen slovy. To se uplatňuje i ve sféře lidských činů. Někomu vadil sovětský tank na Smíchově, připomínal osvobození r. 1945. Byl odklizen. Stále vadí památníky padlých sovětských vojáků, nutno je zapomenout. Vadila a silně překážela socha maršála I. S. Koněva, symbolu vítězného boje Rudé armády s fašismem a slavné osvobození naší vlasti. Byla odstraněna.

Co místo ní?

Řeporyjský starosta, popírač skutečných dějin, neuvěřitelně ambiciózní politik z Kocourkova a Hulvátova, před očima světa drze instaloval památní desku Vlasovcům. Byli to zrádci Rudé armády, válčili ve službách německého fašismu. Cestou na západ koncem války potkali Pražské povstání a pokusili se získat svou nabízenou účastí aspoň trochu alibi.

Zastánci protinárodní a protisociální filozofie dějin chtějí nastolit jiné symboly. Celkem bez námitek postavili sochu císařovny Marie Terezie. Konec konců, sice nás bezohledně pod záminkou centralizace germanizovala, ale byla dost osvícená a zavedla povinnou školní docházku. Avšak dlouholetý nedávný boj se vedl o obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Sloupu, který byl symbolem vítězství Habsburků nad povstáním českých stavů a nad českými protestanty v 17. stol. Symbol vítězství 30tileté války a vítězství rekatolizace.

A ten sloup odstranili po 300 letech poroby občané 1. republiky, na oslavu vzniku samostatného, svobodného Československa. Jak máme přijmout obnovený symbol nelidské protireformace?

Nepřátelský výklad našich dějin?

Nyní přišlo na řadu přání obnovit další památník, který občané 1. republiky odstranili jako symbol 300 leté habsburské nadvlády. Stál na Staroměstském náměstí a představoval rakouského polního maršála Josefa Václava Radetzkyho z Radče (1766 – 1858). Maršál Radetzky měl velitelské úspěchy v bojích s Turky, v napoleonských válkách a pak zejména jako nelítostný ničitel italského rigorsimenta. Itálie byla v 19. století rozdrobena na množství držav, království a vévodství, pod rakouským hegemonismem. Představitelé italského národa podněcovali národně osvobozovací a sjednocovací hnutí. Byli tím v rozporu s politikou Svaté aliance. Vídeňský kongres r.1815 vyhlásil povinnost zachovávat předrevoluční stav, pronásledoval každý pokus o změnu, posílil všeobecný útisk. Ten v Itálii trval až do r. 1870. Celá desítiletískupiny italských revolucionářů vedly vlastenecké boje, vzpoury, povstání. Nejznámějším rokem se stal rok 1848, celoevropské „Jaro národů“. Občané řady zemí zvedli tehdy zápas o občanská práva, o konstituci. Chtěli posílit liberalismus, odstranit absolutismus.

V Itálii probíhaly osvobozenecké boje roku 1848 velmi tvrdě. Vlastence v „rudých košilích“ vedl tehdy udatný bojovník za svobodu, Giuseppe Garibaldi. (Dříve pomáhal za svobodu bojovat Jihoameričanům, později mu velení v občanské válce nabízel Abraham Lincoln).

Potlačovatelskou armádu proti vlasteneckým Italům vedl osvědčený rakouský maršál Radetzky. Počínal si nelítostně, nelidsky. Zůstávaly po něm přečetné oběti. Italští revolucionáři ho nenazvali jinak, než „bestie“ nebo „kat“. Roku 1848 dosáhl bezohledně válečnického vrcholu a zničil všechny italské revoluční naděje. Podobně si tehdy v naší vlasti „na barikádách“ počínal maršál A. Windischgraetz, jeho mladší krajan a rakouský armádní souputník. Ten tvrdě potlačil a zničil revoluční naděje české. Ani Radetzky ani Windischgraetz nebyli Češi, ale Rakušané, kteří však měli svá panství a statky v českých zemích. Byli to Boehmové – zemští šlechtici u nás. (V současné době je takovým (antičeským) Boehmem pan Schwarzenberg.)

Vítězství nad revolucionáři roku 1848 maršála Radetzkyho velmi proslavilo. Panovnický dvůr ho ctil a vyznamenával a známý hudební komponista, skladatel oblíbených „vídeňských valčíků“, na jeho počest složil „Radetzkyho pochod.“ Zdařilá skladba J. Strausse st. se dodnes hraje a líbí, historické souvislosti jejího vzniku ovšem dávno již nikdo nezná.

Když Sokolové r. 1862 založili svou Jednotu a promýšleli návrhy na sokolský kroj, vzpomněli si na „rudé košile“ vojáků G. Garibaldiho. Soucítili vřele s tehdy stále ještě probíhajícím italským národně osvobozovacím hnutím a převzali červenou košili jako součást vlastního mužskéh kroje. „V mysli vlast a v paži sílu“ vyznávali Sokolové a sympatizovali s italskými bojovníky risorgimenta.

Vysoce postavený protivník Garibaldiho, maršál Radetzky, se stal symbolem rakouské monarchie a vrcholem radikálního potlačení „Jara národů“ r. 1848. Jako takovému byl“ za Rakouska“ postaven v Praze jeho pomník. Jako takovému byl za 1. republiky ten pomník odstraněn. Z jakých důvodů by měl být po roce 1989 zase obnoven? Pomník maršála, který se vyznamenal nelidským vojenským potlačením občanských snah o konstituci, o svobodu a lidská práva a o sjednocení demokratického státu?

 

4.6 24 hlasy
Hodnocení článku
34 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Milan
Milan
před 2 lety

Paní profesorko, jako vždy Vám děkuji a přeji zdraví a mnoho sil do toho boje s větrnými mlýny – jehož jednou z lopatek budu zcela výjimečně i já. Pár námitek: 1) Maršál Radecký byl, na rozdíl od přivandrovalce knížepána Spáče (jehož rod vykupoval za hubičku v pobělohorské době, i získával od císařpána darem, rozsáhlá území) českého… Číst vice »

Milan
Milan
před 2 lety
Odpověď uživateli  Milan

3) Je všehovšudy pouze deset – některé prameny uvádějí dvanáct – světových vojevůdců, kteří neprohráli jedinou bitvu které veleli. Mezi nimi jsou dva Češi – Jan Žižka a právě maršál Radecký. 4) Myslím, že Radecký si proto pomník zaslouží – ovšem jako český, nikdy neporažený vojevůdce v dějinách lidstva, jeden z deseti světových… Číst vice »

Milan
Milan
před 2 lety
Odpověď uživateli  Milan

Nejsou syny našeho národa jen účelově velebení zbabělí vlastizrádci (ne)svatý hanbakníže Václav či Václav Havel, ale také stateční bojovníci jako první český kníže-suverén, otec-zakladatel Boleslav I. Veliký (po pátnácti letech války s mnohonásobně silnějším Saskem nahnal Otíka do patu a uhrál spojeneckou smlouvu), Jan Žižka, Jiřík z Poděbrad, maršál Radecký a další, a právě generál Ludvík… Číst vice »

reproduktor
reproduktor
před 2 lety
Odpověď uživateli  Milan

“Rozkecal” ses dobře a davam palec nahoru. General Svoboda byl muzem sve doby a neselhal. Jen hlupak na nej hází hnůj. Nelze jednim smahem odsoudit ruzna casova obdobi a to je fakt.

Milan
Milan
před 2 lety
Odpověď uživateli  reproduktor

Sorry jako, ale nedá mi to. Musím. Když počal generál Svoboda navzdory všem vytrucovávat a vydupávat “ze země” českou osvobozeneckou armádu, vydupal “ze země” celkem 979 českých duší – to byl základ jeho budoucí armády. S tím začínal. Což se obecně ví, že. Stejně tak se ví, že – citace z wiki:… Číst vice »

Milan
Milan
před 2 lety
Odpověď uživateli  Milan

A dál – opět citace z wiky: “Počátkem září před bitvou v Dukelském průsmyku tvořili vojáci české národnosti, narození na území ČSR, jen 5,6 %. Nejvíce bylo Volyňských Čechů 42 %, Rusínů a Ukrajinců 24 %, Slováků 20%. Bojové ztráty byly doplňovány mobilizací na osvobozených územích. Při přechodu na Moravu počátkem května 1945 měl sbor asi 18-20… Číst vice »

reproduktor
reproduktor
před 2 lety
Odpověď uživateli  Milan

Skvela je kniha: Sokolovo ve stínu propagandy.

Miroslav Povolny
Miroslav Povolny
před 2 lety
Odpověď uživateli  Milan

Milane, pokud k nim patřím i já, se kterými se neshodnete v otázce úlohy židů, musím se bránit. Byli to židé, kteří Hitlera vyzbrojili a z počátků podporovali. Možná jen z principu, že “kšeft je kšeft! Až později si uvědomili chybu a nebezpečí, které představoval pro jejich etnicitu. Bohatí emigrovali, vykoupili, chudí se stali obětí holocaustu. Přeživší… Číst vice »

reproduktor
reproduktor
před 2 lety
Odpověď uživateli  Milan

Ha Boleslav I. Chlape, ty jsi mel po ruce Toulky Ceskou historii. Na toho cloveka a jeho ciny jmenem Boleslav I  se zapomnelo a ja rovněž. Diky za pripominku.

Milan
Milan
před 2 lety
Odpověď uživateli  reproduktor

Ále kdež. Načapal jsem je také u… buďme slušní… u nepravd. Boleslav je moje srdeční záležitost už více než půl století a více než to půl století se pídím “jak to bylo”. Hlavně to bylo jinak, než jak se nám to už tisíciletí prezentuje. Ale to je na dlouho a mimo tento pokec.

Miroslav Povolny
Miroslav Povolny
před 2 lety
Odpověď uživateli  Milan

Milane, i veřejně přidávám +.

Miroslav Povolny
Miroslav Povolny
před 2 lety
Odpověď uživateli  Milan

Je vidět, že stále neovládám vlákna, proto přidám+ i doleji, neb jsou podobné.

reproduktor
reproduktor
před 2 lety
Odpověď uživateli  Miroslav Povolny

Když se Snejdarka nekdo ptal na největší životní úspěch odpovedel: Nevim jeste, ještě ziju.
Ja oznacil + vse co napsal Milan, protože neni k tomu co dodat.

Milan
Milan
před 2 lety
Odpověď uživateli  reproduktor

Sakra kucí, začínám se pířit…

Milan
Milan
před 2 lety
Odpověď uživateli  Milan

pýřit… ach jo

reproduktor
reproduktor
před 2 lety

Bohužel dnes s pani profesorkou nemohu souhlasit. Vaclav Radecky byl český šlechtic narozen v Radci u Sedlcan a jako snad jediný ziskal titul maršál. Byl dokonce pobocnikem Suvorova, ktery ho mnohemu naucil. Rusko bylo tenkrat spojencem RU. Zaslouží si plnym pravem opet byt vystaven a oslavovan.

Miroslav Povolny
Miroslav Povolny
před 2 lety
Odpověď uživateli  reproduktor

Reproduktore, nevím kdo vám dal mínus ale já se k Vám přidám. Nemám to ověřené ale Václav Radecký byl především Čech, mluvil česky a tuším, že chtěl být pochován doma, což nevím, zda se mu to splnilo, zdá se, že ho Rakušané domů :”nedodali”. Paní profesorka si to zjednodušila a dala ho do… Číst vice »

reproduktor
reproduktor
před 2 lety
Odpověď uživateli  Miroslav Povolny

Maršál J. V. Radecky je pochovan v Rakousku v panteonu Heldenberg.

Miroslav Povolny
Miroslav Povolny
před 2 lety
Odpověď uživateli  reproduktor

Tušil jsem to, i přes jeho výslovné přání být pochován doma!

Miroslav Povolny
Miroslav Povolny
před 2 lety
Odpověď uživateli  Miroslav Povolny

I když…., měl by tu klid?

reproduktor
reproduktor
před 2 lety
Odpověď uživateli  Miroslav Povolny

To je zajimavy dotaz. Snejdarek je pohrbeny v Casablance a ma klid. Radecky rovnez ma klid a pak v panteonu vedle nej nelezi zadni popiraci historie😙 jak trefne napsala pani profesorka.

Milan
Milan
před 2 lety
Odpověď uživateli  Miroslav Povolny

Ani omylem.

vvenc
vvenc
před 2 lety

Jistě působivý a pravdivý článek, ale je třeba vidět, že za veškerou politickou snahou, vlasteneckou a anti vlasteneckou, jsou/byly vždy skryty vyšší zájmy evropských elitních skupin, které mezi sebou bojují o vliv a moc, o větší podíl na zdrojích (suroviny, energie, finance). Garibaldi, Masaryk. Lenin,… naši před převratoví disidenti a jiní osvícenští vlastenci by nic nezmohli,… Číst vice »

reproduktor
reproduktor
před 2 lety
Odpověď uživateli  vvenc

Pudobivy clanek to asi pro nektere čtenáře, ale je znacne zavadejici a s mnoha chybami. I ja jsem udelal chybu, Josef Radecky se narodil v Trebeni. Evropa tehdy nemela tak zdatne velitele jsko byl Radecky. Vraťte ho zpet na výsluní kam pravem patří.

Plebej
Plebej
před 2 lety
Odpověď uživateli  reproduktor

Ovšem ani to, že byl ten Radecký schopným válečníkem, jej nemůže šlechtit, pokud své schopnosti podřídil jak špatným (protiobrozeneckým) cílům, tak i špatným pánům.
Nevidím jeden důvod, proč se tomuto monarchistickému činovníkovi klanět, natožpak mu stavět památníky.

reproduktor
reproduktor
před 2 lety
Odpověď uživateli  Plebej

Bojoval za monarchii i korunu Ceskou jak nejlepe umel. Coz se neda nasat o mnoha jinych co selhali. Pokud dam primer Radeckemu, tak bych musel odsoudit i Josefa Snejdarka, ktery bojoval proti Polakum na Tesinsku i proti Madarum na Slovensku za 1.republiky.Zrovna tak si vazim Snejdarka jako Radeckyho.

Milan
Milan
před 2 lety
Odpověď uživateli  Plebej

Ale on se nevnímal jako “monarchistický činovník”!
A o tom to je!

Plebej
Plebej
před 2 lety
Odpověď uživateli  Milan

Není důležité, jak se kdo vnímá, ale to, jak koná a co vykonal! — To např. i Hitler se vnímal jako führer německého národa vyvolený samou Prozřetelností, ve skutečnosti byl sociopatem. — Pokud kdo slouží (byť i do roztrhání těla) špatné věci, zasluhuje snad jen lítost, ne však pomníky. Ty nám ponejvíce totiž mají… Číst vice »

Miroslav Povolny
Miroslav Povolny
před 2 lety
Odpověď uživateli  Plebej

Jako vždy musíte každého člověka hodnotit v kontextu doby a znát více reálií, než jen hodnocení “historiků”. Potom se nebudou kácet sochy ale budou zdrojem informací pro budoucí a na nich bude záležet, jak tyto informace “zpracují”. Proto se zastávám Radeckého, aniž jej adoruji, neb jsem se dozvěděl, že mluvil a psal česky, mimo… Číst vice »

cablik
cablik
před 2 lety

Jo komedianti jsou zaplacený a zpívají píseň toho co je platí. A aby bylo ještě hůře četl jsem článek že chtějí instalovat pomník vlasovcům na místě kde stál Koněv.

spartak
spartak
před 2 lety

Výborný článek paní profesorko. Myslím si ,že spuštěním proti československých nálad mohou šlechtici viz. nejznámější z nich dotační spáč z Orlíka.

anti Havel
anti Havel
před 2 lety
Odpověď uživateli  spartak

ZA SPUŠTĚNÍ PROTIČESKOSLOVENSKÝCH NÁLAD MŮŽE PŘEDEVŠÍM UDAVAČ A VLASTIZRÁDCE HAVEL….TEN POTRAT Z ORLÍKU A CELÁ BANDA NAMAKAČENKŮ Z JEHO OKRUHU,VIZ KROUPA,BENDAUHL AJINÍ MU V TOM VYDATNĚ POMÁHALI….A ZA ODMĚNU MÍSTO MAJETKŮ MĚLI DOSTAT KANDELÁBR!

reproduktor
reproduktor
před 2 lety
Odpověď uživateli  anti Havel

Presne, když už se demontuji dochy byl bych pro odstraneni vsech soch prvniho delnickeho prezidenta Eduarda Benese a masoveho vraha W. Churchilla. To je hanba pro nas narod,ze stale hyzdi ruzna namesti ci parky.

KarelV
KarelV
před 2 lety

Jen pro upřesnění. Pomník “Radeckého” se nenacházel na náměstí Staroměstském nýbrž Malostranském.